Genopstart af branchen

Kulturministeriets udmelding den 22. maj 2020 om, at fiktions- og tv-produktioner mv. kan igangsættes indenfor sundhedsmyndighedernes retningslinjer, fik sat gang i branchen.

I retningslinjerne for bl.a. filmproduktion står, at ”Der udarbejdes særlige planer for brug af værnemidler, rengøring og arbejdsgange for de enkelte produktionsformer.

FAF har været i kontakt med en del producenter, som har taget retningslinjerne meget alvorligt i forberedelserne til genopstarten med inddragelse af sygeplejersker og arbejdsmiljøeksperter.

Det er FAF´s indtryk, at der arbejdes på at få en fælles tilgang til COVID-19 sikkerhedsforanstaltningerne mellem producenterne. Det skal imidlertid være muligt, at tilpasse foranstaltningerne til den enkelte produktion afhængigt af om den foregår i et studie, på en location og størrelsen af produktion etc.

Skulle du som medlem føle dig utryg eller have spørgsmål vedr. sikkerhedsforanstaltningerne er du altid velkommen til at kontakte FAF´s sekretariat på faf@filmtv.dk eller telefon 33143355.

 

Genansættelser på produktioner der starter op igen.

FAF indgik en aftale med Producentforeningen den 18. marts 2020 om nedlukning af produktionerne i forbindelse med COVID-19 epidemien, hvor alle blev garanteret 2 ugers fratrædelsesgodtgørelse og tilbud om genansættelse.

En del af disse produktioner er lige ved at genopstarte eller er allerede så småt i gang. FAF har ikke modtaget nogen henvendelser fra medlemmer, hvor producenten ikke har overholdt aftalen om genansættelse. Skulle du imod forventning komme i en situation, hvor du ikke tilbydes genansættelse, så kontakt FAF´s sekretariat på faf@filmtv.dk eller telefon 33143355.

 

FAF´s organisationsaftale med Producentforeningen om COVID-19.

FAF indgik den 13. maj 2020 en organisationsaftale med Producentforeningen grundet COVID-19, som er en midlertidig fravigelse af opsigelsesreglerne i Fiktionsoverenskomstens § 20 om Ophævelse og opsigelse af kontrakten. https://www.filmtv.dk/nyheder/faf-indgaar-organisationsaftale-med-producentforeningen-om-covid-19-forhold-paa-fiktionsproduktioner/ .

Resultatet blev en noget kringlet aftale, som begge parter kan leve med og ingen håber nogensinde skal komme i brug.

Et af de meget kringlede elementer er, at overenskomstansatte der ikke er medlem af en a-kasse, men som melder sig ind inden den 1.6.2020 vil kunne modtage en kompensation fra FAF på 800 kr. pr. dag i de første 5 dage af en hjemsendelse, hvor produktionen er stillet i bero. A-kasse medlemmer der er dagpengeberettiget henvises til at modtage dagpenge i de første 5 dage af hjemsendelsen.

Regningsskrivere er ikke omfattet af overenskomsten og kan sikre sig ved at gå på a-løn og følge overenskomsten. De vil så uanset medlemskab af en a-kasse modtage de øvrige kompensationer som ligger i aftalen, hvis produktionen rammes af COVID-19.

 

Filmskolen, Medieskolerne, Next, Truemax

Skolerne åbner løbende, men det har haft konsekvenser for eleverne. På Filmskolen er det kun 6 animationselever der forventes at dimittere som forventet denne sommer. FTF-eleverne har fået forskudt deres skoleophold og langt fra alle er kommet tilbage på Truemax.

Elever, husk at melde jer ind i en a-kasse inden i dimitterer, så i kan modtage dagpenge når i færdige med uddannelsen.

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF indgår organisationsaftale med Producentforeningen om COVID-19 forhold på fiktionsproduktioner

FAF er endelig blevet enig med Producentforeningen om en midlertidig fravigelse af de almindelige opsigelsesregler i Fiktionsoverenskomsten ”§ 20 om Ophævelse og opsigelse af kontrakten”, som skyldes COVID-19 forhold. Alle overenskomstforhold der ikke er omfattet af denne dispensation, fortsætter uændret.

Det har været ekstremt svært at finde en balance i dispensationen fra Fiktionsoverenskomsten, hvor FAF sikrer alle medlemmer der arbejder på området og producenterne føler sig sikre nok til at igangsætte produktionerne i en uforudsigelig COVID-19 tid.

FAF´s har kæmpet for at finde en balance mellem at bevare trygheden i ansættelsen for alle, uanset om de er på regning eller a-løn under overenskomsten. Det har vi skulle gøre samtidigt med, at producenterne kan have nok ro i maven til at opstarte produktionerne, når det forhåbentligt snart bliver muligt.

Organisationsaftalen er blevet det muliges kunst, hvor FAF har insisteret på, at alle skal have mulighed for at få en kompensation fra dag 1 ved hjemsendelse eller øjeblikkelig opsigelse, hvis de arbejder indenfor Fiktionsoverenskomstens område.

Resultatet er blevet en noget kringlet aftale, som begge parter kan leve med og ingen håber nogensinde skal komme i brug.

Aftalens hovedpunkter er:

Hvad skal ansatte på fiktionsområdet tage højde for:

Bestyrelsen i FAF håber, at rigtig mange af jer snart vil blive hyret til genopstart af afbrudte produktioner og opstart af nye produktioner.

Organisationsaftale Producentforeningen og FAF maj 2020 underskrevet

Archives by Month

Archives by Subject

Opstart af produktioner i branchen

Samfundet er ved at åbne op og der er lavet overordnede retningslinjer vedr. COVID-19 smitten for audiovisuelle produktioner i branchen mellem FAF, Producentforeningen og branchens øvrige centrale forbund. Vi venter imidlertid stadigvæk på, at regeringen og sundhedsmyndighederne siger vi kan gå i gang for alvor.

FAF har gennem lang tid lagt et stort pres på Kulturministeriet, sammen med de andre kunstnerforeninger og Producentforeningen, for at der skal komme en hjælpepakke til filmbranchen. Det er endnu ikke lykkedes, men vi fortsætter selvfølgelig.

FAF har over en længere periode drøftet en dispensation fra Fiktionsoverenskomsten med Producentforeningen, som følge af COVID-19 smitten og de afledte sundhedsmæssige aspekter. Drøftelserne omhandler kun en midlertidig fravigelse af de almindelige opsigelsesregler i Fiktionsoverenskomsten om ophævelse og opsigelse af kontrakten, når det skyldes COVID-19.

Det har været svært at finde en balance i dispensationen fra Fiktionsoverenskomsten, hvor medlemmerne fortsat sikres rimelige vilkår, hvis en produktion rammes af COVID-19. Det skal gøres samtidigt med, at der tages hensyn til de økonomiske konsekvenser for producenterne, hvis produktionen rammes af COVID-19.

FAF og Producentforeningen er kommet ganske langt i at finde et kompromis. I aften mødes FAF´s bestyrelse for at drøfte et nyt forslag fra Producentforeningen, som blev fremsendt i går.

Produktioner der startes op og som skal have tilladelser

FAF bliver kontaktet af medlemmer, fordi de er på produktioner som ikke kan få tilladelser til fx at optage på offentlig vej, grundet forsamlinger er begrænset 10 personer. Det er ærgerligt, at der ikke nogen fast national procedure for tilladelser til film- og tv optagelser i det offentlige rum. Det er den enkelte producent som skal sikre tilladelserne og Producentforeningen som skal tage den overordnede kontakt til myndighederne. FAF vil gerne samarbejde med Producentforeningen om at finde en løsning.

FAFs digitale kommunikation

Corona krisen har sat tryk på digitaliseringen og FAF har påbegyndt en øget digitaliseret kommunikation. Facebook er det centrale medie, hvor kontakten til medlemmer og ikke medlemmer skabes.

Facebook anvendes til hurtige opslag, kampagner eller live session, som den vi afholdt den 1. maj 2020. Over 600 har været inde og se vores live session, så vi er ved at finde en ny dato for den næste.

Der er for øjeblikket kampagner og en konkurrence på Instagram alle kan deltage i. Gevinsterne er bl.a. medlemskab af FAF, et supergavekort og en taske fra Rooty Creek.

Hjemmesiden er der, hvor den grundige information er, så alle kan slå den op.

LIKE OG DEL VORES OPSLAG SÅ FLEST MULIGT MODTAGER DEM.

PFA pension og forsikringer

Fra 1. maj 2020 er perioden du er dækket med forsikringer i pensionskassen PFA forlænget til 6 måneder, før du skal betale frivilligt ind. PFA er den pensionskasse, hvor producenterne indbetaler din pension.

Forsikringerne har tidligere kun fortsat i 3 måneder efter den sidste måned der blev indbetalt til pensionskassen. Mange medlemmer har ønsket det ændret, så de ikke skulle betale frivilligt ind efter 3 måneder.

Archives by Month

Archives by Subject

Retningslinjer for genoptagelse af film- og Tv-produktioner

Her følger de overordnede retningslinjer for ansatte og medvirkende på audiovisuelle produktioner i Danmark i forhold til COVID-19. Der henvises til de danske myndigheders fælles side med information om COVID19.

Retningslinjerne er i overensstemmelse med anbefalingerne fra de danske sundhedsmyndigheder og skal opdateres løbende.

Der gælder særlige regler for optagelser på offentlige steder. Kontakt lokalt politi og orienter dem og tal udfordringer igennem med dem. Myndighedernes regler for forsamlinger udendørs justeres løbende. Der henvises i øvrigt til politiets retningslinjer.

Retningslinjerne er tiltrådt af Producentforeningen, Film- og Tv-arbejderforeningen,Dansk Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører og bakke op af Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn.

Producenten er ansvarlig for, at produktionen tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer.

På alle produktioner udpeger producenten en COVID19 repræsentant, som indgår i produktionens Arbejdsmiljøgruppe. Arbejdsmiljøgruppen tilrettelægger og kontrollerer at retningslinjerne følges. A-funktionerne inddrages i samarbejdet om at undgå smitte af COVID19 på settet.

Der udarbejdes konkrete planer for optagelserne med henblik på at reducere smitterisiko og overholde retningslinjerne, og alle ansatte og medvirkende informeres om planerne. Der skal være de nødvendige værnemidler til at sikre de konkrete optagelser. Der henvises til Arbejdstilsynet for information omkring COVID19 og arbejdsmiljø.

Alle involverede i produktionen skal oplyses om korrekt håndhygiejne (håndvask/håndsprit) og øvrig relevant hygiejne. Vand, sæbe og håndsprit skal være tilgængeligt for alle involverede. Der skal være værnemidler til rådighed som handsker, mundbind/visir, kittel etc. i nødvendigt omfang.

Leverandører af udstyr sørger for klargøring og generel rengøring. Der skal være retningslinjer for løbende rengøring.

Ved planlægning af produktionen skal fokus være på at reducere antallet af ansatte og medvirkende i den konkrete optagelse med henblik på at reducere mulig smittespredning. Arbejdet skal tilrettelægges, så det i størst muligt omfang er muligt at have forskudte mødetider, så færrest muligt ansatte og medvirkende er til stede på samme tid.

I produktionen og på optagelser skal alle involverede overholde myndighedernes regler om afstand mellem hinanden, fx ved at sprede ansatte og medvirkende over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv.

I forhold til funktioner som stylist, makeupartist og lyd, der i perioder er tæt på skuespillere og medvirkende, skal der særlig fokus på myndighedernes retningslinjer. Der udarbejdes her særlige planer for brug af værnemidler, rengøring og arbejdsgange.

Kantine/bespisning på produktionen skal indrettes hensigtsmæssigt og rengøres før og efter brug. Mad kan ikke serveres som buffet, og der skal sikres tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling, og indretningen skal sikre, at der ikke opstår kødannelse. Der henvises til Fødevarestyrelsens retningslinjer.

Arbejdsmiljøgruppen sikrer, at der på produktionen er en plan for løbende ekstra rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på toilet, vask, håndtag, gelændere, bordoverflader mv., som hyppigt berøres af mange.

Hvis producenten har ansvaret for fælles transport til optagelserne, skal transporten tilrettelægges, så de ansatte og medvirkende kan overholde myndighedernes retningslinjerne for afstand. Det skal sikres, at personer der af praktiske grunde transporteres sammen, konsekvent dagligt transporteres sammen, så forskellig sammensætning af grupper af personer holdes på et minimum.

Ingen ansatte eller medvirkende må møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på, at de er smittet af COVID-19. Ved tegn på COVID -19-symptomer, kan producenten hjemsende medarbejderen uden varsel med almindelig lønkompensation.

På produktionen skal Arbejdsmiljøgruppen sikre, at der foreligger en instruks for håndtering af personer med symptomer på COVID-19. Instruksen skal følge myndighedernes retningslinjer.

Indkvartering skal foregå efter myndighedernes gældende retningslinjer.

Ansatte og medvirkende, som tilhører en risikogruppe i forhold til COVID-19, har ansvaret for at oplyse producenten om forholdet og aftale hvordan, vedkommende kan deltage forsvarligt i produktionen.

Ansatte eller medvirkende, hvis familie har symptomer på eller er smittede med COVID-19, skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.

Er der på produktionen ansatte eller medvirkende, der vender tilbage efter et COVID-19-sygdomsforløb, skal det ske i følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvornår man kan anses for at være smittefri. Tilbagevenden til produktionen kan kun ske efter direkte aftale med producenten.

I det omfang, der er tilgængelig testkapacitet, sikrer producenten, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer om COVID-19 test følges – mhp. hurtig raskmelding.

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×