FAF medlemsinfo 29. oktober 2020

Faggruppemøder på zoom, emner og opstilling af kandidater

FAF har afholdt 4 faggruppemøder på zoom, hvor alle faggrupperne har været inviteret og medlemmerne har kunnet anmelde sit kandidatur til bestyrelsesvalget. Fristen for at stille op til bestyrelsen udløb den 28.oktober 2020. Listen over de opstillede vil blive udsendt elektronisk til afstemning i begyndelsen af november 2020.

Medlemmer af FAF kan frem til og med den 10. november 2020 indsende forslag til punkter på generalforsamlingen, som afholdes tirsdag den 24.november 2020 om aftenen. Afholdelsesformen og det endelige klokkeslæt er ikke endeligt fastlagt, grundet udviklingen i COVID-19 smitten.

På faggruppemøderne blev der foruden opstillingen af kandidater specielt drøftet følgende emner:

 

COVID-19

Mødedeltagerne var tilfredse med de tiltag der er taget på COVID-19 området for at faren for smitte og nedlukninger begrænses mest muligt på produktionerne.

Det står imidlertid klart, at der er en meget stor forskel på om den COVID-19 ansvarlige har en sundhedsfaglig baggrund eller er uden erfaring på området. Deltagerne opfordrede FAF til at presse på for, at producenterne ansætter COVID-19 ansvarlige, der har den tilstrækkelige sundhedsfaglige viden.

Mødedeltagerne vil også have fælles retningslinjer for anvendelsen af test, og afklaret, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af karantæne på fiktionsproduktioner.

Dette er noget FAF tager op i de kommende forhandlinger på fiktionsområdet med Producentforeningen.

 

Sexisme og krænkelser i film- og mediebranchen

Det psykiske arbejdsmiljø var også et emne der blev diskuteret på faggruppemøderne. Det blev sat på dagsordenen for 3 år siden under MeToo bølgen og har nu bredt sig til hele samfundet.

De fremmødte er glade for, at FAF har taget skarp afstand fra sexisme og krænkelser på alle arbejdspladserne. Der er ikke nogen undskyldning for at overskride hinandens grænser på arbejdspladsen. Film- og mediebranchen er også underlagt arbejdsmiljølovgivningen og alle på arbejdspladsen skal følge retningslinjerne.

Branchens magthierarkier og frygten som freelancer for ikke at være med på det næste projekt, kan let udvikle en grundlæggende forkert struktur på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøproblemerne kan imidlertid være større end dette. Det hele starter med tonen på settet og derefter spiller tempoet og for lange dage ind på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Alle er velkomne til at henvende sig personligt eller anonymt til FAF vedr. sexisme og krænkelser i åbningstiden på 33143355. Opstår der en akut situation uden for åbningstiden, kan du henvende dig på akuttelefonen 20974494.

 

Overenskomster

De fremmødte fra faggrupperne efterspørger flere overenskomster med Producentforeningen. Der er behov for, at reklamefilm og spilområdet får deres egen overenskomst og at TV-overenskomsten genforhandles.

Der er grundlæggende tilfredshed med strukturen i Fiktionsoverenskomsten, selvom rettigheds- og assistentområdet ønskes genbesøgt i forbindelse med den næste forhandling. Heldigvis skaber overenskomsten stabilitet på fiktionsområdet og der er aftalt en lønstigning på 2% i 2021.

 

Kurser og støtte til efteruddannelse

COVID-19 har sat en stopper for afholdelse af kurser i FAF´s lokaler, og det undersøges nu, hvordan der kan udbydes elektroniske kurser via en web-løsning. Det har hele tiden været muligt at deltage på en række online kurser https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/ftf-online-kurser/

Husk, at du kan altid søge om midler til efteruddannelse fra en af FAF´s puljer som du finder her: https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/efteruddannelsespuljer/

 

Tilmeldingen til Robert Prisen er åben

Det er nu muligt, at indstille film og serier til Robert Prisen 2021. Frist for tilmelding er den 20. november 2020. Retningslinjer for tilmelding samt tilmeldingsformularer findes på Film Akademiets hjemmeside her:

https://www.filmakademiet.dk/robertprisen/tilmelding

Fra i år er det muligt at indstille fagpersoner for deres arbejde med lange dokumentarfilm. Det gælder for følgende kategorier:

Indstillinger og nomineringer i disse kategorier sidestilles med de indstillede, og i sidste ende nominerede, fra spillefilm i samme kategorier.
Det er desuden også muligt at tilmelde dokumentarserier i både kategorien for lange og korte tv-serier på lige fod med de andre tv-serier.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinformation oktober 2020

Generalforsamling i FAF den 24. november 2020

FAF indkalder til den årlige generalforsamling den 24. november 2020, og i år skal der vælges 4 medlemmer til bestyrelsen og opstilles kandidater fra faggrupperne til repræsentantskabet. Kandidater til opstilling vælges på faggruppemøderne eller indmeldes til FAF senest den 28. oktober 2020.

Grundet COVID-19 indkaldes der til elektroniske faggruppemøder, hvor der er samlet flere forskellige faggrupper på samme tidspunkt, af hensyn til funktionaliteten. Der er udsendt links til zoom-opkoblingen.

 

Faggruppemøderne afholdes som følger:

21.10.2020 kl. 19:00: Production design og Kostume & Sminke

22.10.2020 kl. 19:00: Klip, tone, Instruktion & Manuskript og Animation & Multimedie

26.10.2020 kl. 19:00: Produktionsleder, Producer, Instruktørassistent og Indspilningsleder og Øvrig produktion & Caster

28.10.2020 kl. 19:00: Foto, Lys & Klip, Stillfoto & Continuity og Elever

 

Krænkelser i medieverdenen og i den danske filmverden

FAF tager på det kraftigste afstand fra krænkelser i den danske film- og mediebranche. Det skal være trygt at gå på arbejde. Det startede med Sofie Linde og de mere end 1200 underskrivere der IGEN har sat fokus på problemet med krænkelser. Der er siden kommet henvendelser til FAF, som selvfølgelig er blevet behandlet fortroligt og efter ønske fra det enkelte medlem. FAF har siden begyndelsen af MeToo, hele tiden haft særlig fokus på disse problemer inden for hele den audiovisuelle verden.

Husk, at uanset om du har et mindre eller større problem kan du altid ringe til FAF, også uden for vores normale åbningstid, på akut-telefonen 20974494. Det gælder også, hvis du ønsker at blive anvist til gratis psykologhjælp. FAF betaler psykologhjælp til medlemmer via producenternes indbetalinger til BETA-puljen i Fiktionsoverenskomsten.

 

COVID-19 aftalen om dispensation fra Fiktionsoverenskomsten, hvis holdet hjemsendes

FAF`s bestyrelse har siden evalueringsmødet med Producentforeningen den 11. september 2020 vedr. vores dispensationsaftale, drøftet Producentforeningens ønske om en forlængelse af aftalen, som gælder, hvis holdet hjemsendes grundet COVID-19.

Dispensationsaftalen, der udløber den 30.november 2020, har heldigvis ikke været i brug, selvom meget er blevet startet op og der er gennemført rigtig mange produktioner. FAF vil i løbet af den kommende tid indgå i drøftelser med Producentforeningen, hvor der er behov for at få konkretiseret reglerne om COVID-19 testning af ansatte, herunder den periode, hvor de venter på testsvaret. FAF vil også have afklaret, hvad der gælder under udstationeringer, hvis der fx er karantæner mellem geografiske områder etc.

 

Hvad betyder begrebet normalløn, som anvendes i FAF´s områdeoverenskomster?

FAF oplever efter vores udmelding den 28. august 2020, at der er en del debat om, hvad begrebet normalløn betyder når der forhandles kontrakter og personlige tillæg inden for FAF´s overenskomstområder.

Begrebet normalløn betyder en grundløn, der er aftalt i overenskomsten og som ligger fast. Normallønnen kan ikke ændres gennem individuel forhandling, hverken af producenten eller filmarbejderen, uanset om der gives tillæg eller ej. Det gælder for alle, såvel medlemmer af FAF som ikke medlemmer, fordi FAF´s overenskomster omfatter alle der arbejder inden for overenskomstområdet.

 

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×