Medlemsinfo november 2021

FAFs generalforsamling

FAF har på generalforsamlingen d. 24.11.2021 valgt nye medlemmer til bestyrelsen. De valgte kan ses her.

Generalforsamlingen vedtog at anbefale en vedtægtsændring der skal til urafstemning blandt medlemmerne. Ændringsforslaget drejer sig om at ændre organiseringen af ledelsen, så det fremover består af et

forpersonskab på 3 medlemmer fra bestyrelsen fremfor, som nu, med 1 formand og 2 næstformænd.

Begrundelsen for ændringsforslaget er, at strukturen med et forpersonskab er mere agilt. Det har også betydning for, at tiltrække og holde på bestyrelsesmedlemmer, som også er aktive i branchen, idet de ikke

kan stå fuldt til rådighed hele tiden. Gennem det sidste års tid er strukturen med et forpersonskab blevet testet, og medlemmer har delt opgaverne mellem sig og suppleret hinanden. Det har givet en langt

større fleksibilitet i bestyrelsens arbejde og medlemmerne imellem, hvorfor vedtægterne ønskes ændret på dette punkt.

 

Generalforsamlingens udtalelse til FAF´s medlemmer

De fremmødte drøftede specielt branchens voldsomme arbejdsmiljøproblemer, der hovedsagligt skyldes producenternes manglende evne til at skabe en realistisk sammenhæng mellem ambitioner i manus og

budgettet, når produktionen skal realiseres. Alle i branchen kender til dette problem. Arbejdsdagene bliver uendelige for at nå dagsprogrammet og nedslidningen på freelancerne er markant.

Producentforeningen har været uvillig til at gå i realitetsforhandlinger om at ændre på årsagerne til arbejdsmiljøproblemerne. Det bliver derfor meget svært at nå i mål med en ny Fiktionsoverenskomst inden nytår, når

den nuværende udløber til nytår 2021.

 

FAF´s generalforsamling udtaler; Udløber FAF´s fiktionsoverenskomst til nytår 2021 uden en fornyelse opfordres medlemmerne til at arbejde efter følgende retningslinjer i 2022, som et bilag til den nuværende

Fiktionsoverenskomst

 

 

for normalarbejdstid (5 dages uge) og for forskudt særtid (4 dages uge).

 

Den 11. time og efterfølgende timer koster 160%, hvilket både gælder for normaltid (5 dages uge) og for forskudt særtid (4 dages uge).

 

 

FAF opfordrer alle der skal indgå kontrakter for arbejde i 2022 til at kræve et personligt tillæg, der sikrer dig imod en fastfrysning af din løn til et 2021 niveau. De øvrige områder skal ændres i 2022, hvis vi ender i

en overenskomstløs periode.

FAF vil informere om status for forhandlingerne i resten af 2021 og melde ud om anbefalingerne for 2022.

 

FAF´s generalforsamling udnævner 2 æresmedlemmer

FAF´s generalforsamling udnævnte Viggo Bentzon og Karen Bentzon til æresmedlemmer af FAF for deres mangeårige virke og store indsats. Viggo (medlem nr. 2 i FAF) sidder fortsat i Scenografernes rettighedsforening

og Karen (medlem nr. 3 i FAF) har været formand for FAF i en længere årrække og deltaget i mange overenskomstforhandlinger.

 

 

Medie- og Filmforliget – FAF´s arbejde for et bedre arbejdsmiljø i hele branchen

FAF´s politiske arbejde med møder i Folketinget med medieordførerne vedr. fornyelsen af Medie og Filmforliget har båret frugt. FAF har haft foretræde for Folketingets Kulturudvalg den 4. november 2021,

hvorefter Kulturudvalget stillede spørgsmål til Kulturministeren og Beskæftigelsesministeren om manglende ordnede forhold i branchen.

Kulturudvalgets medlemmer opfordrede FAF til at bede om foretræde for Folketingets beskæftigelsesudvalg, som FAF nu skal mødes med den 8. december 2021 for at tale om branchens arbejdsmiljøproblemer.

Folketinget er opmærksom på de store problemer den audiovisuelle industri har med arbejdsmiljøet, og FAF håber på, at Folketinget vil tage politiske skridt til at støtte op om FAF´s arbejde og sikre ordnede forhold

i branchen.

 

COVID-19 problemer

Mange i branchen har fået indhentet dele af de tabte indtægter fra tidligere på året efter der blev lukket op i Danmark. FAF´s COVID-19 aftale med Producentforeningen, som kan læses her, gælder nu kun for afsnittene

om test og karantæne, hvilket desværre igen er blevet aktuelle områder.

Smittetallet stiger og alle pålægges igen restriktioner. Mange påvirkes af, at de skal i isolation efter at have været i kontakt med smittede. Det betyder også meget for medlemmerne, som igen skal tages højde for, at der

mangler hænder på deres arbejdspladser og produktioner.

 

 

 

 

 

T.: +45 33143355

M.: +45 41293382

F.: +45 33143303

www.filmtv.dk

 

Kongens Nytorv 21, baghuset B, 3.sal

1050 København K

P Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Høringssvar om ændring af momsloven, Moms på ophavsretsvederlag, jf. lovforslagets § 1, nr. 4

Skatteministeriet

Nicolai Eigtveds Gade 28

DK 1402 – København K

  1. oktober 2021

 

Alene fremsendt pr. e-mail til adp@skm.dk med kopi til lovgivningogoekonomi@skm.dk med angivelse af j.nr. 2021-2113. Høringssvar om ændring af momsloven, Moms på ophavsretsvederlag, jf. lovforslagets § 1, nr. 4

Film- og TV arbejderforeningen (FAF) har følgende bemærkninger til lovforslag om ændring af momsloven og forskellige andre love (SKM: 695254)

I Skat lovforslag står der bl.a. på side 35, at udgifterne for erhvervslivet:

Området for Bedre Regulering – Erhvervsstyrelsen vurderer, at lovforslaget for så vidt angår justering af reglerne for kunstnerisk virksomhed medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet som følge af momspligten for rettighedshavende kunstnere i forhold til udarbejdelse og indberetning af momsregnskab. Disse konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere.

FAF har svært ved at forstå, at omkostningerne kan vurderes til at være under 4. mio. kr., idet mange kunstnere er selvstændige og dermed en del af erhvervslivet. Udgifterne pålægges de mange rettighedsforvaltninger i medlemsorganisationerne, der står for udbetalingerne. Rettighedsforeningerne skal foretage ændringer i deres it-systemer og har derefter løbende udgifter til en øget administration. Udgifter kan kun dækkes med rettighedsmidler, hvormed det reducerer kunstnernes indtægter og dermed også den del af erhvervslivet som kunstnerne repræsenterer. Der er derfor behov for at undersøge den forventede størrelse af de løbende udgifter til administrationen.

Det er en ny og meget krævende administrativ byrde som pålægges forvaltningsorganisationen. Når midlerne kommer ind til Copydan så overføres de efterfølgende til rettighedsforvaltningerne, hvorefter midlerne udbetales til kunstnerne, som i nogle tilfælde skal svare moms af dem.

Ved selvfakturering er det forvaltningsorganisationen som på vegne af rettighedshaver udsteder fakturaen. Dette vil kræve:

Nedenfor er der en fremstilling af sagsbehandlerforløbet:

For at efterleve Momsloven §4, Stk. 4. gælder følgende: Når en formidler af en ydelse handler i eget navn, men for en andens regning, anses formidleren for selv at have modtaget og leveret den pågældende ydelse.

Det betyder i praksis følgende:

I et regneeksempel gælder følgende:

FAF fakturerer Copydan for rettighedsmidler

4.650.000 kr.  moms heraf 1.116.250 kr.

FAF modtager fakturaer fra rettighedshavere vedr. rettighedsmidler

Der var 4.650.000 kr. til fordeling, heraf blev der fordelt sættes lig med udbetalt:

154 beløb under 50.000 kr. i alt 2.185.000 kr.  moms heraf 0 kr.

32 beløb over 50.000 kr. i alt 2.465.000 kr. moms heraf 616.250 kr.

Skats provenu 1.116.250 kr. – 616.250 kr. = 500.000 kr.

Skats provenu skal reduceres med momsfradrag på omkostninger (2020 tal) til

Revisor: 138.000 (alle fordelingsregnskaber)                           moms =             34.500

Rettighedssystem: 175.000                                                              moms =             43.750

Dataindsamling: 120.000                                                                   moms =             30.000

 

Skats provenu efter momsfradrag på omkostninger                                           391.750 kr.

FAF indstiller, at der foretages ændringer i lovforslaget, så momsen ikke kommer til at blive en administrativ byrde for den kunstneriske del af erhvervslivet, forvaltningsorganisationerne og deres medlemmer. Indførelsen af moms på rettighedsmidler er en meget krævende opgave, hvor administrationen vil reducere kunstnernes indtægter og dermed medføre økonomiske konsekvenser for denne del at erhvervslivet.

FAF ønsker derfor, at få ændret lovforslaget så moms problemstillingen ikke vil give de ovenstående administrative omkostninger til forvaltningen, fordi udgifterne kan kun dækkes ved at reducerer kunstnernes rettighedsudbetalinger fra forvaltningsorganisationen. Ændringen kunne evt. gøres ved at forhøje momskravet til 100.000 kr. pr. person eller af løfte momsen før den når til rettighedsforeningerne, hvis der skal momses.

I det fremsendte lovforslag er det kun staten der er sikker på at få et provenu, mens rettighedshaverene vil få reduceret deres indtægt.

 

Med venlig hilsen

 

Rene Høyer Jørgensen

Sekretariatschef / Head of secretariat

Archives by Month

Archives by Subject

Trepartsaftale om at arbejdsgiverne midlertidigt kan kræve corona-pas

Fagbevægelsens Hovedorganisation, DA og regeringen har i dag indgået en trepartstaftale om, at arbejdsgiverne midlertidigt kan kræve corona-pas. Trepartsaftalen gælder kun så længe epidemiudvalget vurderer, at corona kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, hvilket vil sige foreløbigt 4 uger.
Se aftalen her:
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2021/11/trepartsaftale-skal-give-virksomheder-mulighed-for-at-kraeve-coronapas/

Archives by Month

Archives by Subject

Indkaldelse til generalforsamling i FAF 24. november 2021

Indkaldelse til generalforsamlingen i FAF 24. november 2021 kl. 18:30

Der indkaldes hermed til generalforsamling i FAF 24. november 2021 kl. 18:30. Grundet COVID-19-situationen foregår generalforsamlingen både fysisk og

online via konferenceplatformen Zoom. Mødematerialet og Zoom-link fremsendes forud for generalforsamlingen.

 

Vær opmærksom på, at FAF bruger afstemningsbureauet Assembly Voting til at gennemføre afstemningen, og at afstemningen kun vil være elektronisk i år.

Således vil der lørdag den 6. november 2021 blive udsendt en mail med instruktioner til stemmeberettigede medlemmer fra Assembly Voting, som skal bruges

i forbindelse med afstemningen. Så tjek evt. dit spamfilter.

 

Der skal vælges 6 medlemmer til bestyrelsen blandt de 6 opstillede kandidater.

De 5 kandidater der modtager flest stemmer vælges for en 2 årig periode, mens den kandidat der får færrest stemmer vælges for en 1 årig periode.

 

 

De 6 kandidater er:

 

Anders Knudsen, Belyser

Jeg har arbejdet med lys i filmbranchen i 7 år. Jeg er altid på set, så jeg ser det som en styrke, at jeg ser hvad der foregår på set og kan tage det med til bestyrelsen.

 

Kenneth Sand TV-fotograf

Jeg vil arbejde for, at FAF er mere synlig i mediebilledet, på locations og i selskaberne. Kulturarbejdere skal have ordentlige arbejdsforhold.

 

Kristine Maj de Neergaard Production designer

Jeg vil arbejde for et bedre arbejdsmiljø i hele branchen og i høj grad for Art department. Der skal være klare retningslinjer og et forbedret samarbejde mellem afdelingerne.

 

Fie Ørnsø  Line producer/produktionsleder indenfor animation/post

Jeg har siden 2001 været vidt omkring i div. produktions- og post-roller på kødfilm, animationsfilm og tv-serier, vfx, cgi, reklame og kortfilm. Markedsføringsøkonom m. speciale

i Filmbranchen 2005-2007. Super16 #6: 2009-2012. Valgt til repræsentantskabet i 2013 for post og animation, som suppleant i bestyrelsen fra 2014, valgt ind i 2015 og som

næstformand fra januar 2017.

 

Johannes Rose Tonemester

Som en del af bestyrelsen vil jeg gøre mit bedste for at fremme FAFs rolle og betydning i vores branche. En organisation som FAF, der repræsentere de danske filmarbejdere,

bør have mere indvirkning og gå forrest når det handler om, hvad vi medlemmer ønsker af branchen.

 

Michael ”Tøt” Christensen Keygrip

Jeg har været i branchen i over 25 år, og har efterhånden prøvet det meste. Men alligevel er vi nu i en tid, hvor vi prøver ting for første gang, og som jeg ser det, bliver vi nødt til

at stå sammen, så folk ikke går ned med stress, men kan blive i branchen.

 

De  6 kandidater med billede og tekst vil også kunne ses på FAFs hjemmeside i valgperioden.

 

Den sidste frist for indsendelse af medlemsforslag til generalforsamlingen er den 10. november 2021. Medlemsforslag skal indsendes til faf@filmtv.dk

 

FAF´s anbefalinger til Medie- og filmaftalerne 2021-2023

FAF har den 10. november 2021 foretræde for Folketingets Kulturudvalg, fordi FAF vil fortælle alle udvalgets medlemmer om vores medlemmers oplevelse af specielt

arbejdsmiljøsituationen. Derfor indgår repræsentanter for dem som underskrev brevet til Producentforeningen om det dårlige arbejdsmiljø også i delegationen.

FAF bestyrelse har netop vedtaget vedlagte anbefalinger til genforhandlingen af Medie- og filmaftalerne 2021-2023, som er fremsendt som bilag til mødet med Folketingets

Kulturudvalg. Forhandlingerne forventes at gå i gang efter kommunalvalget den 16. november 2021.

 

 

 

 

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×