fbpx

Fremdrift i forhandlingerne om FAFs Fiktionsoverenskomst

Forhandlingerne med Producentforeningen har nu stået på i en måned. Og nu er der endelig fremdrift. Der er stadig meget at forhandle omkring, men fremdriften betyder, at vi vil fortsætte kampen og er derfor indstillet på at forlænge forhandlingsperioden frem til d. 6. februar 2022. Det betyder, at også den midlertidige forlængelse af den nuværende overenskomst inklusiv lønstigningen på 2,5 pct. bliver forlænget til d. 6. februar.

Fra begyndelsen af har det været FAFs udgangspunkt, at en ny overenskomst på fiktionsområdet skal forbedre arbejdsmiljø og -vilkår på de danske produktioner. Det skyldes, at vi ved, at mange af vores medlemmer har svært ved at opretholde en rimelig work/life-balance. Selvom forhandlingerne er hårde – og har trukket ud – er dette stadig et kardinalpunktet for FAF. Vi skal stå sammen og kæmpe for bedre forhold.

Hverken FAF eller Producentforeningen ønsker at stå uden en overenskomst og ordnede forhold. Og den indstilling er vigtig i forhold til de videre forhandlinger.

Da Forligsinstitutionen stiller som krav, at forhandlingerne forløber i tillid og fortrolighed, kan vi ikke fortælle om konkrete nedslag i forhandlingerne. Vi håber, at der snart vil være opnået et resultat, som siden vil blive sendt til urafstemning blandt FAFs medlemmer.

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

3 grunde til, at en ny overenskomst også er i producenternes interesse

Lige nu forhandler Producentforeningen og FAF om betingelserne for en ny overenskomst på fiktionsområdet. En ny overenskomst er påkrævet og vil sikre tryghed om de danske produktioner, hvilket også er i producenternes interesse.


Og det er der tre grunde til. En ny overenskomst må og skal:

  1. Modvirke nedslidning i branchen
  2. Fastholde Danmark som et attraktivt sted at producere
  3. Sikre effektivitet på de danske produktioner

Sikre effektivitet på de danske produktioner

I FAF mener vi ikke, at Producentforeningen har været imødekommende over for vores forventninger til en overenskomst. Derfor gjorde vi før jul to ting: 1. Vi bad Forligsinstitutionen om at pålægge Producentforeningen (og os) at deltage konstruktivt i forhandlingerne og 2. Vi sikrede os, at vores medlemmer bakker op om, at vi går så langt, som det er påkrævet for at få de arbejdsvilkår og det arbejdsmiljø, vi alle er tjent med.

Siden da har vi forberedt, hvordan vi vil reagere, hvis Producentforeningen ikke udviser større interesse i forhandlingerne og velvilje i forhold til at forbedre arbejdsvilkår og miljø.

Om end vi altså er forberedt på, at det kan blive nødvendigt, vil vi nødig tage skrappe midler i brug. Det skyldes flere forhold: For det første skyldes det, at vi ved, at mange producenter er interesserede i at få styr på vilkårene – og dermed uforvarende er blevet indlejret i Producentforeningens lidet imødekommende kurs. For det andet skyldes det, at pauser og nedbrud på produktionerne hverken er i producenternes eller i FAF’s medlemmers interesse. Det er klart, at ingen – på den korte bane – vinder på, at danske fiktionsproduktioner bliver påvirket negativt – og da slet ikke, hvis arbejdet må sættes helt på pause.

Faktum er bare også, at vi som fagforeningen for alle dem, der står bag dansk fiktion, ikke kan leve med, at så mange af vores medlemmer har ondt i livet og karrieren. Det er vi stålsat på at gøre noget ved.

Og det er masser af producenter heldigvis også. Nu skal Producentforeningen bare overbevises.


Fastholde Danmark som attraktivt sted at producere

Dansk fiktion er verdenskendt og berømmet, hvilket medvirker til, at Danmark bliver set som et attraktivt sted at producere i. Dette billede af Danmark er allerede blevet påvirket negativt af historierne om de dårlige vilkår og kritisabelt arbejdsmiljø, men det vil selvfølgelig blive værre endnu, hvis der også opstår utryghed om, hvorvidt produktionerne overhovedet vil og kan forløbe som planlagt – om der overhovedet er professionelle, der står klar til at løfte arbejdet.

Det er én ting. Noget helt andet er, at tryghed og ordentlige vilkår også er i de udenlandske streamingtjenesters interesse. Som et resultat af flere #metoo-sager var Netflix blandt de første større virksomheder, der indførte en detaljeret politik på området med den hensigt at beskytte arbejderne på deres produktioner. Et ordentligt arbejdsmiljø ligger selvfølgelig også dem på sinde.

Skal Danmark fortsat være et attraktivt sted at placere sine produktioner, så kræver det, at de nuværende vilkår forbedres markant. Det er klart, at hver eneste dårlige historie og oplevelse påvirker negativt lysten til at placere sine produktioner i landet.


Nedslidning i branchen

Sidst men ikke mindst handler en ny overenskomst om at imødegå nedslidning. Det er gået de færrestes næse forbi, at nedslidning som følge af dårlige arbejdsvilkår og -miljø, er et reelt problem i branchen. I sommer tilsluttede mere end 600 af branchens professionelle sig et opråb om et kritisabelt arbejdsmiljø på mange danske produktioner. Foruden fortællinger om mobning og chikane lød det også, at arbejdspresset var blevet for højt og uforudsigeligheden for stor – og at det forplantede sig som stress, angst og depression.

Dette billede blev understreget, da vi i FAF gennemførte en kortlægning af arbejdsmiljøet sammen med vores medlemmer og branchen som helhed. Her var det en gennemgående fortælling, at arbejdsvilkårene var så ringe, at det var svært at få et privatliv med partnere, børn, venner og familie til at hænge sammen. At de uforudsigelige arbejdstider og generelt høje arbejdspres gjorde det svært at kunne lave aftaler i privatlivet – og endsige at overholde disse. Også i vores kortlægning lød mange fortællinger om stress, angst, depression var gennemgående – og flere fortalte, at de enten allerede havde forladt branchen eller overvejede det.

En ny overenskomst handler altså bl.a. om at modvirke nedslidning – og om at tiltrække og fastholde branchens professionelle. Den skal skabe forudsætninger for, at vi passer ordentligt på hinanden – fremfor det modsatte. At branchens professionelle føler stress, angst og depression er hårdt rent menneskeligt, men det er også dyrt for en produktion, når der ikke arbejdes effektivt. Og så er det et tab for hele branchen, når dygtige medarbejdere forlader den – på grund af for dårlige vilkår og miljø.

Der er mange gode grunde til, at ny overenskomst er i alles interesse. Og i bund og grund handler det om, at vi står sammen om at stå bag dansk fiktion.

Så vi også fremover vil bringe hæder og forretning til Danmark. Så vi også fremover kan række langt ud over, hvad vores størrelse berettiger til.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo januar 2022

Meget er på spil – her er vores krav til forhandlingerne om en fiktionsoverenskomst

Slutspillet

Det er der forhandlingerne nu befinder sig. De handler om en ny overenskomst på fiktionsområdet, og meget er på spil – for alle os i branchen. FAF har tre overordnede krav:

  1. Bedre arbejdsvilkår – overtid og transport
  2. Bedre lønpakke
  3. En løbende betaling for de kunstneriske rettigheder

Vi ved, hvor meget vilkår og miljø fylder i branchen og for FAFs medlemmer. Det fremgår tydeligt af den offentlig debat, men billedet blev også understøttet, da vi i efteråret gennemførte vores egen undersøgelse både blandt vores medlemmer og bredt i branchen.

Mange, for mange, fortalte om, at balancen mellem arbejde og privatliv – partnere, børn, familie og venner – var tippet over. Der var fortællinger om stress, angst, depression – og om tanker om at forlade branchen. Det er uholdbart – både for os men også producenterne, der selvfølgelig ikke kan tåle så markant en nedslidning af deres medarbejdere.

 

Bedre vilkår, nu

Streaming-tjenesternes produktioner har påvirket måden, branchen producerer på og hele tilrettelæggelsen af arbejdet. Dagene er blevet længere med mere overarbejde, og planlægningen foregår ofte i sidste øjeblik, hvilket både øger stressniveauet og gør det svært at finde tid til sit privatliv.

Derfor ser vi det som en vigtig opgave at regulere mængden af overarbejde. Og den bedste vej dertil er at øge overtidsbetalingen, da det vil gøre producenterne mere tilbageholdende – og dermed i sidste ende sænke mængden af overarbejde og dermed de mange lange dage. Herudover vil vi begrænse varslingsmuligheder, så producenterne i mindre grad planlægger deres produktioner ud fra en forventning om, at folk bare kan og vil arbejde over uge efter uge.

Herudover skal mængden af transport og udliggerdage begrænses, hvilket bedst sker ved at øge kompensationen for udligger dage og den øgede transport som følge deraf. Og så skal vilkårene for assistenterne forbedres ved både lønfremgang og en forbedring af oplæringen. Det er et emne som har været i fokus gennem længere tid.

 

En bedre løn

Selv om den danske fiktionsbranche længe har fejret store succes’er – og således har hevet både hæder og arbejde til Danmark, så har lønnen ikke udviklet sig i samme tempo.

I vores branche er løn-pakken kompliceret sammensat. Det skyldes dels, at overarbejde og transport fylder meget, men også at nogle får del i de kunstneriske rettighedsmidler, mens andre ikke gør.

Men faktum er også, at basislønnen skal følge med inflationen, så ingen går ned i løn. Det, mener vi, at en ny overenskomst skal imødegå. Det er på tide, at også vi, der står bag dansk fiktion, bliver ordentligt og rimeligt lønnet.

Det var derfor vigtigt for os, at den midlertidige forlængelse af overenskomsten, som vi kort før jul indgik aftale om med Producentforeningen, indeholdt en lønstigning på 2,5 pct. Lønnen vil fortsat være et fokusområde i forhandlerne om en ny og holdbar overenskomst på fiktionsområdet.

 

De kunstneriske rettigheder

En af udfordringer ved at være fagforeningen for alt fra klippere, fotografer, scenografer over lyd til lys er, at det kun er en del af vores medlemmer, der får rettighedsmidler. Det betyder, at området er ekstremt vigtigt for nogle af vores medlemmer, mens det er uvigtigt for andre af vores medlemmer.

Imidlertid er det vores holdning i FAF, at det vigtigste for os er, at en ny aftale ikke indbefatter en total overdragelse af rettighederne på streamingområdet, så der løbende udbetales rettighedsmidler til rettighedshaverne.

 

Det store spørgsmål

Vi ved, at mange producenter er klar over, at et godt arbejdsmiljø giver både glade og produktive ansatte og tiltrækker kvalificeret arbejdskraft til en branche i vækst. Og vi ved, at historierne om nedslidning, depression, angst og stress påvirker dem – og at nedslidningen i branchen også for dem er utålelig.

Hidtil har vi dog ikke set samme erkendelser fra Producentforeningen, hvorfor forhandlingerne hidtil ikke har båret frugt. Og det er helt klart den største knast i forhandlingerne: At Producentforeningen tilsyneladende ikke anerkender problemernes omfang – og fokuserer ensidigt på den korte bane.

Det er afgørende for os i FAF, at Producentforeningen rykker sig, hvilket de hidtil ikke har vist sig i stand til. Det var også årsagen til, at vi bad Forligsinstitutionen om at indkalde os og Producentforeningen til forhandlinger. En beslutning, der betød, at overenskomsten blev midlertidigt forlænget frem til ultimo januar.

Samtidig tog vi også de fornødne forholdsregler ved at søge medlemmernes opbakning til at skrue bissen på, hvis ikke Producentforeningen giver de nødvendige indrømmelser. Den opbakning fik vi ved en urafstemning kort før jul.

Det er vores indstilling, at det både er i vores og producenternes interesse at finde en ordentlig løsning, der sikrer tryghed ude på de danske fiktionsproduktioner. Og vi afsøger enhver mulighed for at få det til at lykkes – men faktum er også, at vi hverken kan eller vil lade stå til i forhold til det slemme arbejdsmiljø i branchen.

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×