fbpx

FAF medlemsinfo februar 2022

FAF har nu, efter to midlertidige forlængelser af Fiktionsoverenskomsten, indgået en ny aftale med Producentforeningen på Fiktionsområdet, som gælder i en 3 årig periode fra 2022-2024. Fiktionsoverenskomsten omfatter alle funktioner, der er oplistede i overenskomstens §1, og som arbejder på Fiktionsområdet hos producenter, der er medlem af Producentforeningen.

 

Bestyrelsen i FAF sender i dag tirsdag den 15. februar 2022 den nye overenskomst til urafstemning blandt alle FAFs medlemmer. Du kan stemme frem til den 1. marts kl. 23:59. Det er altså op til Jer, FAFs medlemmer, at stemme ja eller nej til den nye Fiktionsoverenskomst. Vi har derfor brug for dig og din kollegas stemme.

 

Vær opmærksom på, at FAF bruger afstemningsbureauet Assembly Voting til at gennemføre afstemningen. Således vil der i dag den 15. februar 2022 blive udsendt en mail med instruktioner til alle stemmeberettigede medlemmer, fra Assembly Voting, som skal bruges i forbindelse med afstemningen. Så tjek evt. dit spamfilter.

 

Igennem forhandlingerne har det været FAFs primære fokus at sikre bedre rammer for en meningsfuld work/life-balance. Det har det fordi, at vi siden i sommer og sammen med jer, FAFs medlemmer, har kortlagt og analyseret problemerne i branchen med at få liv og arbejde til at gå op.

FAFs bestyrelse mener, at dette fokus er afspejlet i det endelige resultat. Blandt andet ved, at vi har sikret en højere takst for overarbejde samt en skærpet varslingspligt. Derudover har vi sikret, atder maksimalt må varsles 7,5 timers overarbejde i ugeprogrammet. Disse tiltag og andre ændringer har til sigte at regulere producenternes brug af overarbejde, hvilket er afgørende for at kunne planlægge privatlivet.

FAFs bestyrelse finder dermed, at denne overenskomst er et skridt i den rigtige retning til bl.a. at skabe en bedre work/life-balance og sikre medlemmernes lønudvikling. 

FAFs repræsentantskab anbefaler derfor, at medlemmerne stemmer ja til den nye Fiktionsoverenskomst for periode 2022-2024.

 

Konkrete ændringer med det sigte at forbedre work/life-balancen:

 

 

 

Samlet set giver disse ændringer jer, FAFs medlemmer, bedre mulighed for at planlægge jeres privatliv, bl.a. fordi det øger producenternes økonomiske incitament til at begrænse overarbejdet, det er en stor sejr for alle!

 

Lønudvikling

Ses der isoleret på lønnen er det lykkedes at forhandle en samlet lønstigning på i alt 7,5% hjem for overenskomstperioden 2022-2024.

 

Øvrige ændringer

Transportområdet er et andet vigtigt område, der betyder meget for den enkelte filmarbejder.  Der er her lykkedes at lave mere forståelige og ensartede regler, uanset om du er udstationeret eller ikke udstationeret.

Det var også væsentligt for FAF at sikre bedre rammer i forhold til transport på udligger-dage. Dog kom vi ikke helt i mål med vores krav, men vi fik indskærpet i overenskomstens præambel, at det er den enkelte producents ansvar at følge arbejdsmiljølovgivningen. Det skulle gerne præge planlægningen af dagene på produktionerne så sikkerheden forbedres og reducerer freelancernes nedslidning. Vi holder fortsat et vågent øje med om producenten via sit arbejdsgiveransvar her overholder arbejdsmiljølovgivningen, og hører gerne fra jer, hvis dette ikke skulle være tilfældet.

Problemet med assistenternes indplacering på 2 forskellige lønniveauer afhængigt af deres funktion er ændret. Fremover vil der være en indslusningsordning med runnerne og to forskellige lønkategorier for assistenterne afhængig af, om de er uerfarne eller erfarne assistenter. Ingen nuværende assistenter der har arbejdet på Fiktionsoverenskomsten fra 1. januar 2020 sættes ned i løn i forbindelse med denne ændring.

I forhandlingsprocessen er flg. funktioner og deres rettigheder trukket ud af overenskomsten: A-fotograf, Production Designer/Scenograf og Klipper.

De tre faggrupper vil midlertidig fortsat følge Fiktionsoverenskomstens regler frem til den 30. april 2022. Imens vil deres specialforeninger indlede forhandlinger om en ny overenskomst

på deres område med Producentforeningen. FAF deltager på nuværende tidspunkt ikke i disse forhandlinger, men vil uændret kæmpe for medlemmerne i disse grupper på linje med alle andre FAF-medlemmer.

Slutteligt skal lyde en KÆMPE tak for den massive støtte og opbakning vi har oplevet fra jer, medlemmerne af FAF, igennem hele forhandlingsforløbet. Det har ikke været nemt at komme igennem, derfor er vi meget glade for det store sammenhold, I har udvist.

Tak!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i FAF

 

 

 

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF indgår ny Fiktionsoverenskomst med Producentforeningen

FAF har gennem det sidste stykke tid oplevet, at der er kommet mere fremdrift i de meget intense forhandlinger med Producentforeningen i regi af Forligsinstitutionen.

I dag afholdt FAF det tredje møde i denne uge med Producentforeningen, hvor hele fordelingen af rammen samt en række yderligere ting faldt på plads. Forhandlingen tog 1 år og 2 forlængelser af Fiktionsoverenskomsten.

Det væsentligste for FAF har hele tiden været at sikre en bedre work-life-balance. Det skyldes, at vi siden sommer og sammen med jer, vores medlemmer, har kortlagt, hvor store problemerne der er som følge af bl.a. overarbejde. Derfor er vi glade for, at det er lykkedes at sikre både en højere overtidsbetaling og bedre varslinger. Det er vores forventning, at dette vil bidrage til at regulere producenternes brug af overarbejde. Det er et positivt resultat, som det ikke har været nemt at opnå.

Til dem der skal indgå kontrakter nu, kan vi oplyse, at der er aftalt en lønstigning på 2,5 % i 2022. Detaljer fremlægges i forbindelse med udsendelsen til urafstemning.  Resultatet skal først gennemskrives inden overenskomsten kan godkendes af FAFs bestyrelse tirsdag den 8.2.2022. FAFs repræsentantskab skal så efterfølgende komme med deres anbefaling til medlemmerne, som vedlægges udsendelsen til urafstemningen.

I forhandlingerne har mange emner og områder været taget op, ikke mindst har hele arbejdsmiljødelen med overtidssatser og varslinger været i fokus. FAF har sideløbende med forhandlingen bragt resultaterne fra medlemsundersøgelserne om et bedre arbejdsmiljø i branchen ind til politikerne på Christiansborg. Det har betydet, at regeringen har sat fokus på arbejdsmiljøet i udspillet til en ny medieaftale. Regeringen foreslår, at tilskudsmodtagere fra public service-puljen skal leve op til de overenskomstlignende løn- og arbejdsvilkår, der gælder på området.

FAF er glad for regeringens udmelding, som har givet en moralsk opbakning i forhandlingerne. Regeringens udspil bliver forhåbentligt en del af det vedtagne medieaftale, så aftalen kommer til at gælde for hele branchen. FAF og Producentforeningens forhandlinger har i den sidste fase foregået med regeringens politiske udmelding som baggrundstæppe

Den nuværende Fiktionsoverenskomst med Producentforeningen fortsætter frem til, at de kompetente organer har godkendt forhandlingsresultatet, hvilket forventes at ske inden for de næste tre uger, hvor FAFs urafstemning blandt medlemmerne er afsluttet.

I forhandlingsprocessen er følgende funktioner blevet skilt ud af overenskomsten sammen med deres rettigheder: A-fotografer, Production designere/Scenografer og Klippere. De tre

faggrupper vil midlertidig fortsat følge Fiktionsoverenskomsten regler frem til den 31. marts 2022, imens faggruppernes specialforeninger vil indlede forhandlinger om en ny overenskomst på deres område. På nuværende tidspunkt vil FAF ikke deltage i disse forhandlinger, men FAF vil uændret kæmpe for medlemmerne i disse grupper på linje med alle andre FAF medlemmer.

Med venlig hilsen

FAFs forpersonskab

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×