FAF medlemsinformation 23. november 2020

Generalforsamling i FAF 24. november 2020 kl. 19:00

Generalforsamlingen i FAF afholdes den 24. november 2020 kl. 19:00 og foregår online via konferenceplatformen Zoom. Mødematerialet blev fremsendt den 16. november 2020 og den 23. november 2020 er den sidste dag, hvor der kan stemmes på kandidater til bestyrelsen.

Vær opmærksom på, at FAF bruger afstemningsbureauet Assembly Voting til at gennemføre afstemningen, og at afstemningen kun vil være elektronisk i år. Der blev den 6. november 2020 udsendt en mail med instruktioner til stemmeberettigede medlemmer fra Assembly Voting. Tjek evt. dit spamfilter, hvis du ikke har set mailen.

 

FAF´s organisationsaftale med Producentforeningen om COVID-19 udløber den 30. november 2020

FAF vil i den kommende uge forhandle en ny aftale med Producentforeningen vedr. COVID-19 for at holde hånden under de producenter som måtte blive tvunget til at lukke en hel produktion ned. Den nuværende aftale er heldigvis aldrig blevet brugt og alle er blevet klogere på, hvad der skal til for at undgå smitten på produktionerne.

FAF vil have særlig fokus på at få aftalt ensartede regler for udførelsen af test og karantæner på produktionerne. Folketinget har for nyligt vedtaget en lov om at arbejdsgiveren godt kan kræve at den ansatte testes for COVID-19, hvis det er velbegrundet.

 

Framegrabs giver nu rettighedspenge fra Copydan Visda

På FAF´s liste over spin off fra Fiktionsoverenskomsten kan nu tilføjes, at alle Film- og TV fotografer fra 2021 kan få rettighedspenge for framegrabes fra Copydan VISDA.

Det skyldes, at framegrabes er ligestillet med stills I Fiktionsoverenskomsten, hvilket har fået Copydan VISDA til at sige ja til at opkræve penge for brug af framegrabes.

Vederlagstildelingen sker direkte fra VISDA i juni 2021. Fotograferne skal selv lave registreringerne i VISDA´s system, som åbnes for framegrabes i januar 2021.

 

DFF har opsagt fotografernes fordelingsaftale af rettighedsmidler

DFF har valgt at opsige fotografernes fordelingsaftale af rettighedsmidlerne til genforhandling i 2021. Foruden FAF og DFF modtager DJ og Dansk Metal rettighedsmidler.

DFF har i den forbindelse valgt at konflikte FAF ved at opfordre og presse dobbeltmedlemmerne til at melde sig ud af FAF. Jo flere dobbeltmedlemmer af FAF/DFF som melder sig ud af FAF, dets stærkere forhandlingsposition vil DFF have i forhandlingerne omkring fordelingsaftalen.

Den officielle forklaring fra DFF er, at FAF har taget fotografernes rettigheder fra DFF fotograferne ved indgåelse af Fiktionsoverenskomsten. Det er misinformation, fordi rettighederne tilhører den enkelte fotograf og denne konflikt er meget uheldig for samarbejdet mellem foreningerne.

Konflikten sker nemlig samtidigt med, at FAF sammen med DFF og andre kunstnerforbund drøfter en proces om et forhandlingsfællesskab i regi af Create Denmark, forud for den kommende overenskomstforhandling med Producentforeningen. FAF vil se om det er muligt at få DFF til at stoppe sin konfliktende kurs, så samarbejdet mellem kunstnerforbundene kan styrkes. Alle dobbeltmedlemmer opfordres til at tænke sig godt om og ikke lade sig presse til at forlade fællesskabet i FAF.

 

FAF´s første elektroniske kursus på Zoom

FAF udbyder kurset Opstart af egen virksomhed via Zoom

Det sker onsdag den 2. december 2020 kl. 18:30-21:00. Kurset har været populært i årevis og mange har fået meget ud af det. Det vil både være en revisor og en fra a-kassen FTF-A, som deltager på zoom. Der vil blive udsendt et link til de tilmeldte lige inden kurset. Du kan finde kurset her: https://www.filmtv.dk/kursus/udfordringer-ved-opstart-af-egen-virksomhed/

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo november 2020 – indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamlingen i FAF 24. november 2020 kl. 19:00

Der indkaldes hermed til generalforsamling i FAF 24. november 2020 kl. 19:00. Grundet COVID-19 smitten foregår generalforsamlingen online via konferenceplatformen Zoom. Mødematerialet og Zoom-link fremsendes forud for generalforsamlingen.

Vær opmærksom på, at FAF bruger afstemningsbureauet Assembly Voting til at gennemføre afstemningen, og at afstemningen kun vil være elektronisk i år. Således vil der i dag den 6. november 2020 blive udsendt en mail med instruktioner til stemmeberettigede medlemmer fra Assembly Voting, som skal bruges i forbindelse med afstemningen. Så tjek evt. dit spamfilter.

 

Der er 5 kandidater som stiller op til de 4 pladser i FAF´s bestyrelse. De 5 kandidater er:

Roar Skau Olsen Tonemester

Jeg genopstiller til at tage endnu 2 år i FAFs bestyrelse. Jeg vil arbejde for at sikre tidssvarende løn, arbejdsvilkår og rettigheder så alle der arbejder i film og tv branchen kan leve et godt og langt liv som aktiv freelancer. Et stærkt og engageret FAF er vores eneste mulighed for at finde gode varige løsninger på disse udfordringer. Jeg vil samarbejde indad til og udad til.

Daniel Schultz Madsen TV-fotograf

Jeg vil styrke tv-området i FAF og arbejde for bedre løn- og arbejdsvilkår i en presset branche. Lønningerne skal op, rettighederne skal sikres og FAF skal være den foretrukne fagforening for freelancere i mediebranchen.

Christian Ballund Animationsinstruktør

Jeg har med min baggrund i animation, spil og Visual FX fulgt, hvordan områderne i stadig højere grad er smeltet sammen. Det er en udvikling, der vil sætte et solidt aftryk I alle dele af film- og tv produktion og vil have indflydelse på den måde, der produceres på. Jeg vil derfor arbejde for, at FAF sikrer efteruddannelse af de eksisterende funktioner – og at nye funktioner organiseres og får ordnede vilkår.

Malene Immerkær Sminkør

Jeg stiller op, for at arbejde for gode og ordnede forhold i en fantastisk branche, der kræver meget af os. Det er vigtigt, at alle kan opretholde gejsten og lysten til faget, samtidig med, at vores privatliv fungerer.

Catrine le Dous Tonemester

Jeg vil arbejde for et sundt, trygt og godt arbejdsmiljø på set og i posten – hvor der ikke er hierarki eller dårlige forhold. Jeg går ind for en åben diskussion om løn og at der forhandles i trygge rammer

Se også de 5 kandidater med billede og tekst her:

Se kandidater til bestyrelsesvalget her (PDF).

 

Den sidste frist for indsendelse af medlemsforslag til generalforsamlingen er den 10. november 2020. Medlemsforslag skal indsendes til faf@filmtv.dk

 

FAF støtter SIGTIL-PRISEN

I 2020 har fokus på SIGTIL-PRISENS jury voteret og fundet tre spændende bud på vindere af SIGTIL-PRISEN i 2020. Temaet er i år det psykiske arbejdsmiljø. Hvordan behandler vi hinanden bedst? Se mere om SIGTIL-PRISEN her https://sigtil.dk/

 

FAF´s første elektroniske kursus på Zoom

FAF udbyder kurset Opstart af egen virksomhed via Zoom

Det sker onsdag den 2. december 2020 kl. 18.30-21:00. Kurset har været populært i årevis og mange har fået meget ud af det. Det vil både være en revisor og en fra a-kassen FTF-A, som deltager på zoom.

 

FAF´s organisationsaftale med Producentforeningen om COVID-19 på Fiktionsproduktioner

FAF indgik den 13. maj 2020 en organisationsaftale med Producentforeningen, der giver producenten mulighed for at lukke hele fiktionsproduktion ned på mere lempelige vilkår, i tilfælde af, at COVID-19- forhold umuliggør videre produktion.

Organisationsaftalen blev indgået for, at producenterne turde starte op igen, efter at de havde tab i forbindelse med forårets nedlukning. Aftalen har heldigvis aldrig været brugt og der er igen kommet gang i fiktionsproduktionerne. Enkelte ansatte er blevet syge med COVID-19, men de modtager almindelig løn under sygdom, som alle andre ifølge fiktionsoverenskomsten.

Bestyrelsen i FAF er indstillet på at drøfte en mulig forlængelse af aftalen med Producentforeningen inden dens udløb den 30. november 2020, fordi COVID-19 situationen fortsat præger hele produktionsmiljøet.

 

FTP-elevernes overenskomst udløber den 31. marts 2021

FTP-elevernes overenskomst udløber den 31. marts 2021 og FAF vil snart fremsende vores krav til forhandlingen. Ud over en lønstigning vil der være fokus på, at elever ikke arbejder over, så de bliver billig arbejdskraft, der tager jobs fra de færdiguddannede.

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo 29. oktober 2020

Faggruppemøder på zoom, emner og opstilling af kandidater

FAF har afholdt 4 faggruppemøder på zoom, hvor alle faggrupperne har været inviteret og medlemmerne har kunnet anmelde sit kandidatur til bestyrelsesvalget. Fristen for at stille op til bestyrelsen udløb den 28.oktober 2020. Listen over de opstillede vil blive udsendt elektronisk til afstemning i begyndelsen af november 2020.

Medlemmer af FAF kan frem til og med den 10. november 2020 indsende forslag til punkter på generalforsamlingen, som afholdes tirsdag den 24.november 2020 om aftenen. Afholdelsesformen og det endelige klokkeslæt er ikke endeligt fastlagt, grundet udviklingen i COVID-19 smitten.

På faggruppemøderne blev der foruden opstillingen af kandidater specielt drøftet følgende emner:

 

COVID-19

Mødedeltagerne var tilfredse med de tiltag der er taget på COVID-19 området for at faren for smitte og nedlukninger begrænses mest muligt på produktionerne.

Det står imidlertid klart, at der er en meget stor forskel på om den COVID-19 ansvarlige har en sundhedsfaglig baggrund eller er uden erfaring på området. Deltagerne opfordrede FAF til at presse på for, at producenterne ansætter COVID-19 ansvarlige, der har den tilstrækkelige sundhedsfaglige viden.

Mødedeltagerne vil også have fælles retningslinjer for anvendelsen af test, og afklaret, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af karantæne på fiktionsproduktioner.

Dette er noget FAF tager op i de kommende forhandlinger på fiktionsområdet med Producentforeningen.

 

Sexisme og krænkelser i film- og mediebranchen

Det psykiske arbejdsmiljø var også et emne der blev diskuteret på faggruppemøderne. Det blev sat på dagsordenen for 3 år siden under MeToo bølgen og har nu bredt sig til hele samfundet.

De fremmødte er glade for, at FAF har taget skarp afstand fra sexisme og krænkelser på alle arbejdspladserne. Der er ikke nogen undskyldning for at overskride hinandens grænser på arbejdspladsen. Film- og mediebranchen er også underlagt arbejdsmiljølovgivningen og alle på arbejdspladsen skal følge retningslinjerne.

Branchens magthierarkier og frygten som freelancer for ikke at være med på det næste projekt, kan let udvikle en grundlæggende forkert struktur på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøproblemerne kan imidlertid være større end dette. Det hele starter med tonen på settet og derefter spiller tempoet og for lange dage ind på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Alle er velkomne til at henvende sig personligt eller anonymt til FAF vedr. sexisme og krænkelser i åbningstiden på 33143355. Opstår der en akut situation uden for åbningstiden, kan du henvende dig på akuttelefonen 20974494.

 

Overenskomster

De fremmødte fra faggrupperne efterspørger flere overenskomster med Producentforeningen. Der er behov for, at reklamefilm og spilområdet får deres egen overenskomst og at TV-overenskomsten genforhandles.

Der er grundlæggende tilfredshed med strukturen i Fiktionsoverenskomsten, selvom rettigheds- og assistentområdet ønskes genbesøgt i forbindelse med den næste forhandling. Heldigvis skaber overenskomsten stabilitet på fiktionsområdet og der er aftalt en lønstigning på 2% i 2021.

 

Kurser og støtte til efteruddannelse

COVID-19 har sat en stopper for afholdelse af kurser i FAF´s lokaler, og det undersøges nu, hvordan der kan udbydes elektroniske kurser via en web-løsning. Det har hele tiden været muligt at deltage på en række online kurser https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/ftf-online-kurser/

Husk, at du kan altid søge om midler til efteruddannelse fra en af FAF´s puljer som du finder her: https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/efteruddannelsespuljer/

 

Tilmeldingen til Robert Prisen er åben

Det er nu muligt, at indstille film og serier til Robert Prisen 2021. Frist for tilmelding er den 20. november 2020. Retningslinjer for tilmelding samt tilmeldingsformularer findes på Film Akademiets hjemmeside her:

https://www.filmakademiet.dk/robertprisen/tilmelding

Fra i år er det muligt at indstille fagpersoner for deres arbejde med lange dokumentarfilm. Det gælder for følgende kategorier:

Indstillinger og nomineringer i disse kategorier sidestilles med de indstillede, og i sidste ende nominerede, fra spillefilm i samme kategorier.
Det er desuden også muligt at tilmelde dokumentarserier i både kategorien for lange og korte tv-serier på lige fod med de andre tv-serier.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinformation oktober 2020

Generalforsamling i FAF den 24. november 2020

FAF indkalder til den årlige generalforsamling den 24. november 2020, og i år skal der vælges 4 medlemmer til bestyrelsen og opstilles kandidater fra faggrupperne til repræsentantskabet. Kandidater til opstilling vælges på faggruppemøderne eller indmeldes til FAF senest den 28. oktober 2020.

Grundet COVID-19 indkaldes der til elektroniske faggruppemøder, hvor der er samlet flere forskellige faggrupper på samme tidspunkt, af hensyn til funktionaliteten. Der er udsendt links til zoom-opkoblingen.

 

Faggruppemøderne afholdes som følger:

21.10.2020 kl. 19:00: Production design og Kostume & Sminke

22.10.2020 kl. 19:00: Klip, tone, Instruktion & Manuskript og Animation & Multimedie

26.10.2020 kl. 19:00: Produktionsleder, Producer, Instruktørassistent og Indspilningsleder og Øvrig produktion & Caster

28.10.2020 kl. 19:00: Foto, Lys & Klip, Stillfoto & Continuity og Elever

 

Krænkelser i medieverdenen og i den danske filmverden

FAF tager på det kraftigste afstand fra krænkelser i den danske film- og mediebranche. Det skal være trygt at gå på arbejde. Det startede med Sofie Linde og de mere end 1200 underskrivere der IGEN har sat fokus på problemet med krænkelser. Der er siden kommet henvendelser til FAF, som selvfølgelig er blevet behandlet fortroligt og efter ønske fra det enkelte medlem. FAF har siden begyndelsen af MeToo, hele tiden haft særlig fokus på disse problemer inden for hele den audiovisuelle verden.

Husk, at uanset om du har et mindre eller større problem kan du altid ringe til FAF, også uden for vores normale åbningstid, på akut-telefonen 20974494. Det gælder også, hvis du ønsker at blive anvist til gratis psykologhjælp. FAF betaler psykologhjælp til medlemmer via producenternes indbetalinger til BETA-puljen i Fiktionsoverenskomsten.

 

COVID-19 aftalen om dispensation fra Fiktionsoverenskomsten, hvis holdet hjemsendes

FAF`s bestyrelse har siden evalueringsmødet med Producentforeningen den 11. september 2020 vedr. vores dispensationsaftale, drøftet Producentforeningens ønske om en forlængelse af aftalen, som gælder, hvis holdet hjemsendes grundet COVID-19.

Dispensationsaftalen, der udløber den 30.november 2020, har heldigvis ikke været i brug, selvom meget er blevet startet op og der er gennemført rigtig mange produktioner. FAF vil i løbet af den kommende tid indgå i drøftelser med Producentforeningen, hvor der er behov for at få konkretiseret reglerne om COVID-19 testning af ansatte, herunder den periode, hvor de venter på testsvaret. FAF vil også have afklaret, hvad der gælder under udstationeringer, hvis der fx er karantæner mellem geografiske områder etc.

 

Hvad betyder begrebet normalløn, som anvendes i FAF´s områdeoverenskomster?

FAF oplever efter vores udmelding den 28. august 2020, at der er en del debat om, hvad begrebet normalløn betyder når der forhandles kontrakter og personlige tillæg inden for FAF´s overenskomstområder.

Begrebet normalløn betyder en grundløn, der er aftalt i overenskomsten og som ligger fast. Normallønnen kan ikke ændres gennem individuel forhandling, hverken af producenten eller filmarbejderen, uanset om der gives tillæg eller ej. Det gælder for alle, såvel medlemmer af FAF som ikke medlemmer, fordi FAF´s overenskomster omfatter alle der arbejder inden for overenskomstområdet.

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinformation

Krænkelser i film- og mediebranchen

FAF tager på det kraftigste afstand fra krænkelser i den danske film- og mediebranche. Det skal være trygt at gå på arbejde.

Med Sofie Linde og de mere end 1200 underskrivere er der IGEN sat fokus på problemet med krænkelser.

FAF har selv haft særlig fokus på disse problemer inden for hele den audiovisuelle verden, siden MeToo bølgen startede.

Husk, at uanset om du har et mindre eller større problem kan du altid ringe til FAF og uden for åbningstid til akut telefonen 20974494.

Det gælder også, hvis du ønsker at blive anvist til gratis psykologhjælp.

FAF betaler psykologhjælpen for medlemmer via producenternes indbetalinger til BETA-puljen i Fiktionsoverenskomsten.

 

Hvad betyder begrebet normalløn, som anvendes i FAF´s områdeoverenskomster?

FAF oplever efter vores udmelding den 28. august 2020, at der er en del debat om, hvad begrebet normalløn betyder

når der forhandles kontrakter og personlige tillæg inden for FAF´s overenskomstområder.

Begrebet normalløn betyder en grundløn, der er aftalt i overenskomsten og som ligger fast. Normallønnen kan ikke ændres gennem

individuel forhandling, hverken af producenten eller filmarbejderen, uanset om der gives tillæg eller ej. Det gælder for alle,

såvel medlemmer af FAF som ikke medlemmer, fordi FAF´s overenskomster omfatter alle der arbejder inden for overenskomstområdet.

 

COVID-19 aftalen om dispensation fra Fiktionsoverenskomsten, hvis holdet hjemsendes

FAF havde den 11.9.2020 et evalueringsmøde med Producentforeningen om vores dispensationsaftale, hvis holdet

hjemsendes grundet COVID-19. Heldigvis har aftalen ikke været i brug, selvom meget er blevet startet op og der er gennemført

rigtig mange produktioner. Producentforeningen er interesseret i at forlænge aftalen efter den udløber den 31.11.2020.

FAF er interesseret i at få klare regler omkring COVID-19 testning af ansatte, herunder den periode, hvor de venter på testsvaret.

FAF vil også have afklaret, hvad der gælder under udstationeringer, hvis der fx er karantæner mellem geografiske områder etc.

FAF og Producentforeningen gik ikke ind i nogen videre drøftelser om forlængelse af COVID-19 aftalen, men aftalte at tales ved

inden dens udløb den 30.11.2020.

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Information til rettighedshavere i FAF

Vi oplever, at der fortsat er fokus på, hvad der sker på rettighedsområdet, selvom hele produktionsmiljøet er optaget af COVID-19 udviklingens påvirkning af produktionerne. Derfor sender vi denne orientering ud.

Husk, at du altid er meget velkommen til at kontakte FAF for yderligere information.

FAF´s overenskomster sikrer dig ud over en aftale om løn og arbejdsvilkår, at du ikke skal kæmpe for at få rettighedsforbeholdet til Copydan midler skrevet rigtigt ind i din kontrakt. Det virker som om, at regningsskrivere også får de rigtige forbehold i deres kontrakter eller på faktura, uanset om de ikke er omfattet af en overenskomst.

Fiktionsområdet fyldte meget i 2019 da FAF forhandlede overenskomsten på plads og desværre forgæves forsøgte at få rettighederne til streaming af seriefiktion i Netflix og HBO etc. trukket ud af forhandlingen. FAF ville jo gerne have, at FAF forhandlede det via Create Denmark.

FAF blev smidt ud af forhandlingsrummet flere gange for at insistere på, at streamingområdet ikke blev omfattet af overenskomsten:

https://pro-f.dk/nyheder/sammenbrud-i-overenskomstforhandlinger-med-faf

Til sidst endte det med, at FAF indgik en overenskomst på 2 år, som udløber i 2021, for at sikre ordnede forhold for alle. Her sikres, at alle nye og gamle i branchen og dem der arbejder på mindre produktioner, får en rimelig mindsteløn, ligesom arbejdsforholdene er reguleret.

Resultatet på streamingområdet blev, at Producentforeningen anerkendte, at de skal betale for overdragelsen af rettighederne. Rettighedshavende Scenograf, fotograf og klipper modtager derfor et tillæg på 17% af normallønnen oveni deres aftalte løn senest når produktionen lanceres, i mod intet tillæg før overenskomsten blev indgået.

Tillægget på 17% af normallønnen indbetales til FAF som sikrer at beløbet er korrekt, hvorefter FAF udbetaler tillægget til den enkelte rettighedshaver der har været på produktionen, uden at FAF tager noget administrationsgebyr. Aftalen om tillægget på 17% skal ses som et midlertidigt kompromis der var nødvendigt for at lukke hele Fiktionsoverenskomsten. Set i lyset af den nuværende COVID-19 situation var det godt, at alle blev sikret inden pandemien brød ud.

FAF er så småt begyndt at have nye overordnede drøftelser med Producentforeningen om fremtiden på rettighedsområdet, selvom fokus hele tiden er på COVID-19 og hvordan det er muligt at producere i fremtiden.

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinformation september 2020

COVID-19 status

Coronasmitten sætter overordnet dagsordenen for det meste inden for hele den audiovisuelle branche.

 

I løbet af sommeren er de fleste områder kommet godt i gang med undtagelse af optagelser til shows,

sport og events. Reklame og fiktionsområdet har arbejdet sommeren igennem med gennemførelse af afbrudte

produktioner fra foråret og har nu travlt med en lang række produktioner til streaming og danske tv-serier.

 

FAF har for nyligt drøftet situationen med Producentforeningen om genopstarten i en Corona-tid. I den

forbindelse gjorde FAF opmærksom på, at eventuelle test af ansatte skal ske af frivillighedens vej og at den

enkeltes privatliv ikke er omfattet af ansættelsen. Husk, at det er vigtigt, at talspersoner og

arbejdsmiljørepræsentanter deltager i drøftelserne om COVID-19 og at alle på produktionen tager

medansvar for at forhindre smitte.

 

Fiktionsoverenskomsten er taget i brug

Medlemmerne sender i stor stil deres kontrakter ind til FAF, og der en del at rette op på. Det drejer sig

specielt om løn og arbejdstid/transport. Vi oplever desværre også producenter, som prøver at forhandle

særlige aftaler igennem, udenom Fiktionsoverenskomsten. Derfor er det vigtigt, at du sender din kontrakt

ind til FAF, så der evt. kan følges hurtigt op.

 

Der er mange som forhandler et personligt tillæg på produktionerne ud over den overenskomst fastsatte normalløn,

fordi de har stor erfaring eller særlige kompetencer. Dette personlige tillæg aftales i en individuel forhandling med

producenten for at lønnen passer til værdien af den enkeltes kompetencer.

 

Det personlige tillæg gives uafhængigt af den aftalte normalløn i overenskomsten. Normallønnen er den mindsteløn,

som du skal modtage i din funktion. I din individuelle forhandling om et personligt tillæg kan det personlige tillæg ikke bruges

til at hæve selve normallønnen, idet normallønnen er fastlåst i overenskomsten.

 

Ugesedler til 4- og 5 dages uger

FAF har fået udarbejdet ugesedler i excel til 4- og 5 dages uger, som tager højde for alle aspekter vedr.

lønregistreringer i Fiktionsoverenskomsten. Ugesedlerne ligger her: https://www.filmtv.dk/loen/ugesedler-fiktionsoverenskomst/

og kan frit anvendes og downloades, så alle let kan opgøre den rigtige løn.

For en sikkerheds skyld hent en ny ugeseddel på hjemmesiden hver gang for at undgå evt. problemer med koderne.

 

Vi ser på om excelarkene kan konverteres til andre formater. Ugesedlerne indeholder mange elementer, så er der noget du mangler at kunne registrere, er du velkommen til at

kontakte FAF med evt. spørgsmål. Et godt råd er, at du ser på om lønnen stemmer, inden du ringer, idet regnearket

laver en del udregninger som ikke er synlige i denne version.

 

Kursus – opstart af egen virksomhed – 30.09.2020

FAF begynder så småt igen at afholde møder og kurser i lokalerne på Kgs. Nytorv.

Det første kursus der udbydes efter Coronakrisens start er klassikeren Opstart af egen virksomhed.

 

Kurset afholdes onsdag den 30. september 2020 kl. 18:30 til 21:00 og er gratis for medlemmerne. Se mere her:

https://www.filmtv.dk/kursus/udfordringer-ved-opstart-af-egen-virksomhed/

 

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

(Aflyst – udsat til et senere tidspunkt) Gratis kursus for medlemmer af FAF – Udfordringer ved opstart af egen virksomhed

Tænker du på at starte som selvstændig eller har du allerede kastet dig ud i det? Faldgruberne er mange og de administrative forpligtigelser ligeså.

Få svar på dine spørgsmål til dagpengesystemet og få en introduktion til de regnskabs- og skattemæssige forhold du bliver nødt til at forholde dig til.

På kurset vil der både være oplæg fra FTF-A og en revisor med erfaring i rådgivning af selvstændige filmarbejder.

Aftenen har til formål at afmystificere nogen af de administrative udfordringer ved at begynde som selvstændig/regningsskriver og give et overblik over hvilke praktiske overvejelser, det er vigtigt at gøre sig.

 

Målgruppe

Kurset retter sig til dig, som overvejer at starte selvstændig

virksomhed eller som allerede er i gang og har brug for at få genopfrisket eller vide mere om, hvordan skatte- og a-kasseregler kan have indflydelse på at være selvstændig inden for det

kunstneriske område.

Forudsætninger

Ingen

Tid og Sted

Onsdag d. 30. september kl. 18.30 – 21.00 i FAF, Kgs. Nytorv 21B, 3. sal, 1050 København K

Underviser

Fra FTF-A deltager konsulent Mads Tjustrup, som i mange år har undervist kunstnere i selvstændig virksomhed og a-kassen.

På regnskabs- og faktureringsdelen underviser Peter Bechlund fra firmaet Markman og Bechlund. Firmaet har specialiseret sig i revision, regnskab og forretningsservice til små og enkeltmands virksomheder.

Tilmeldingsfrist 21. september.

Pris Kurset er gratis. Kun for medlemmer af FAF.

Deltagerbegrænsning 10 personer

 

Archives by Month

Archives by Subject

Branchen arbejder hen over sommeren

Da det igen blev muligt at producere efter sundhedsmyndighedernes regler, er der i løbet af juni måned kommet gang i fiktionsproduktioner, ligesom tv og reklamefilm er starter op. En del amerikanske reklameproduktioner laves nu i Danmark, fordi COVID-19 restriktionerne i USA er meget begrænsende.

Der bliver arbejdet hen over sommeren uden de normale feriepauser. På fiktionsområdet er der kommet et stort pres på, som forventes at øge i august måned når mange større seriefiktionsproduktioner går i gang.

Shows på tv-området er ikke kommet op på niveauet fra før Corona nedlukningen og publikumsbegrænsninger til større begivenheder kan godt komme til at forlænge denne pause.

Fiktionsoverenskomsten bliver nu for alvor implementeret og der har ikke været nogen væsentlige problemer – men send din kontrakt ind til gennemsyn, ligesom mange af dine kollegaer. Vi finder ofte noget, som kan forbedre din aftale.

 Frygten for COVID-19 smitten påvirker stemningen på de fleste produktioner. Alle ved, at tages der ikke ordentlig hensyn kan denne ekstremt smitsomme sygdom lægge produktionen ned. En enkelt smittet kollega kan ændre stemningen totalt.

 

FAF har en aftale med Producentforeningen om at evaluere vores fælles aftale om COVID-19 den 15.8.2020. En aftale der kun gælder, hvis en hel produktion stoppes. Noget ingen håber på kommer til at ske.

 

Unge i FAF – en intro rabat ved medlemskab

FAF har mange unge medlemmer, specielt elever på skolerne og i FTP lære. Trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder har fået gang i virksomhedernes rekruttering af FTP-elever og FAF vil gerne støtte op om alle unge under 30 år, som har brug for et medlemskab af FAF.

Unge der på indmeldingstidspunktet er under 30 år kan frem til den 30. september 2020 derfor blive gratis medlem af FAF frem til den 31.12.2020, hvorefter der skal betales normalt kontingent til FAF.

 

Lærergruppens situation på Filmskolen

FAF har set sig nødsaget til endnu engang at skrive til Kulturministeriet om forholdene på Filmskolen. Denne gang omhandler det lærergruppens situation, hvor tillidsmandens ansættelseskontrakt ikke er blevet forlænget og ingen af de øvrige ansatte ønsker at være tillidsmand i den nuværende situation. FAF overtager dermed rollen som kontaktperson, idet FAF har organisationsaftalen for lærerne på Filmskolen. Lærergruppen på Filmskolens situation 2.7.2020

Lærernes situation er uholdbar efter en tumultarisk 3-årig periode med 3 forskellige studieordninger og mange korttidsansættelser, hvor en del snart løber ud. FAF har jf. vedlagte brev bedt Kulturministeriet handle hurtigt i sagen. 

PDF – Lærergruppen på Filmskolens situation 2.7.2020

 

Kort og dokumentarfilms overenskomsten – lønningerne

FAF har i samarbejde med Producentforeningen fået afklaret, hvilke lønninger som er aftalt for dem som arbejder under Kort- og dokumentarfilmsoverenskomsten, der ikke er blevet forhandlet på siden aftalen i  2006.

Lønningerne for kortfilm og New Danish Screen produktioner følger lønningerne i Fiktionsoverenskomsten, jf. Fiktionsoverenskomstens § 1 stk. 4. Lønningerne for dokumentarfilm er senest aftalt i 2006 og desværre ikke reguleret op siden 2006. Til orientering har den generelle lønudvikling på det danske kulturområde fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2020 samlet været 23,5%, jf. Danmarks Statistik.

FAF har anmodet Producentforeningen om at aftale 2020 lønninger på dokumentarfilmsområdet. Indtil der er aftalt nutidige lønninger, må filmarbejderne anvende overenskomsten mulighed for at forhandle et løntillæg når kontrakten indgås med Producenten. Se nærmere her: https://www.filmtv.dk/loen/kort-og-dokumentarfilm/

 

Ferie i FAF´s sekretariatet

FAF´s sekretariat holder åbent i juli måned, men med nedsat bemanding. Du kan fortsat ringe til FAF og skrive til FAF. Der vil være juridisk hjælp og øvrig støtte, men du må forvente en lidt længere sagsbehandlingstid.

 

 

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Gratis kursus for medlemmer af FAF – lær at styre lamper via ipad

Kurset afholdes af Kasper Mønster og er tiltænkt lys-folk i film-og reklamebranchen. Kurset indebærer basis forståelse af DMX, samt hvordan, du trådløst kan styre dine lamper.

Vi vil gennemgå de mest brugte lamper fa film- og reklamebranchen.

Kurset finder sted den 4. juli 2020 i tidsrummet 08:00-16:00

Sted: Filmgear

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×