FAF medlemsinfo februar 2022

FAF har nu, efter to midlertidige forlængelser af Fiktionsoverenskomsten, indgået en ny aftale med Producentforeningen på Fiktionsområdet, som gælder i en 3 årig periode fra 2022-2024. Fiktionsoverenskomsten omfatter alle funktioner, der er oplistede i overenskomstens §1, og som arbejder på Fiktionsområdet hos producenter, der er medlem af Producentforeningen.

 

Bestyrelsen i FAF sender i dag tirsdag den 15. februar 2022 den nye overenskomst til urafstemning blandt alle FAFs medlemmer. Du kan stemme frem til den 1. marts kl. 23:59. Det er altså op til Jer, FAFs medlemmer, at stemme ja eller nej til den nye Fiktionsoverenskomst. Vi har derfor brug for dig og din kollegas stemme.

 

Vær opmærksom på, at FAF bruger afstemningsbureauet Assembly Voting til at gennemføre afstemningen. Således vil der i dag den 15. februar 2022 blive udsendt en mail med instruktioner til alle stemmeberettigede medlemmer, fra Assembly Voting, som skal bruges i forbindelse med afstemningen. Så tjek evt. dit spamfilter.

 

Igennem forhandlingerne har det været FAFs primære fokus at sikre bedre rammer for en meningsfuld work/life-balance. Det har det fordi, at vi siden i sommer og sammen med jer, FAFs medlemmer, har kortlagt og analyseret problemerne i branchen med at få liv og arbejde til at gå op.

FAFs bestyrelse mener, at dette fokus er afspejlet i det endelige resultat. Blandt andet ved, at vi har sikret en højere takst for overarbejde samt en skærpet varslingspligt. Derudover har vi sikret, atder maksimalt må varsles 7,5 timers overarbejde i ugeprogrammet. Disse tiltag og andre ændringer har til sigte at regulere producenternes brug af overarbejde, hvilket er afgørende for at kunne planlægge privatlivet.

FAFs bestyrelse finder dermed, at denne overenskomst er et skridt i den rigtige retning til bl.a. at skabe en bedre work/life-balance og sikre medlemmernes lønudvikling. 

FAFs repræsentantskab anbefaler derfor, at medlemmerne stemmer ja til den nye Fiktionsoverenskomst for periode 2022-2024.

 

Konkrete ændringer med det sigte at forbedre work/life-balancen:

 

 

 

Samlet set giver disse ændringer jer, FAFs medlemmer, bedre mulighed for at planlægge jeres privatliv, bl.a. fordi det øger producenternes økonomiske incitament til at begrænse overarbejdet, det er en stor sejr for alle!

 

Lønudvikling

Ses der isoleret på lønnen er det lykkedes at forhandle en samlet lønstigning på i alt 7,5% hjem for overenskomstperioden 2022-2024.

 

Øvrige ændringer

Transportområdet er et andet vigtigt område, der betyder meget for den enkelte filmarbejder.  Der er her lykkedes at lave mere forståelige og ensartede regler, uanset om du er udstationeret eller ikke udstationeret.

Det var også væsentligt for FAF at sikre bedre rammer i forhold til transport på udligger-dage. Dog kom vi ikke helt i mål med vores krav, men vi fik indskærpet i overenskomstens præambel, at det er den enkelte producents ansvar at følge arbejdsmiljølovgivningen. Det skulle gerne præge planlægningen af dagene på produktionerne så sikkerheden forbedres og reducerer freelancernes nedslidning. Vi holder fortsat et vågent øje med om producenten via sit arbejdsgiveransvar her overholder arbejdsmiljølovgivningen, og hører gerne fra jer, hvis dette ikke skulle være tilfældet.

Problemet med assistenternes indplacering på 2 forskellige lønniveauer afhængigt af deres funktion er ændret. Fremover vil der være en indslusningsordning med runnerne og to forskellige lønkategorier for assistenterne afhængig af, om de er uerfarne eller erfarne assistenter. Ingen nuværende assistenter der har arbejdet på Fiktionsoverenskomsten fra 1. januar 2020 sættes ned i løn i forbindelse med denne ændring.

I forhandlingsprocessen er flg. funktioner og deres rettigheder trukket ud af overenskomsten: A-fotograf, Production Designer/Scenograf og Klipper.

De tre faggrupper vil midlertidig fortsat følge Fiktionsoverenskomstens regler frem til den 30. april 2022. Imens vil deres specialforeninger indlede forhandlinger om en ny overenskomst

på deres område med Producentforeningen. FAF deltager på nuværende tidspunkt ikke i disse forhandlinger, men vil uændret kæmpe for medlemmerne i disse grupper på linje med alle andre FAF-medlemmer.

Slutteligt skal lyde en KÆMPE tak for den massive støtte og opbakning vi har oplevet fra jer, medlemmerne af FAF, igennem hele forhandlingsforløbet. Det har ikke været nemt at komme igennem, derfor er vi meget glade for det store sammenhold, I har udvist.

Tak!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i FAF

 

 

 

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF indgår ny Fiktionsoverenskomst med Producentforeningen

FAF har gennem det sidste stykke tid oplevet, at der er kommet mere fremdrift i de meget intense forhandlinger med Producentforeningen i regi af Forligsinstitutionen.

I dag afholdt FAF det tredje møde i denne uge med Producentforeningen, hvor hele fordelingen af rammen samt en række yderligere ting faldt på plads. Forhandlingen tog 1 år og 2 forlængelser af Fiktionsoverenskomsten.

Det væsentligste for FAF har hele tiden været at sikre en bedre work-life-balance. Det skyldes, at vi siden sommer og sammen med jer, vores medlemmer, har kortlagt, hvor store problemerne der er som følge af bl.a. overarbejde. Derfor er vi glade for, at det er lykkedes at sikre både en højere overtidsbetaling og bedre varslinger. Det er vores forventning, at dette vil bidrage til at regulere producenternes brug af overarbejde. Det er et positivt resultat, som det ikke har været nemt at opnå.

Til dem der skal indgå kontrakter nu, kan vi oplyse, at der er aftalt en lønstigning på 2,5 % i 2022. Detaljer fremlægges i forbindelse med udsendelsen til urafstemning.  Resultatet skal først gennemskrives inden overenskomsten kan godkendes af FAFs bestyrelse tirsdag den 8.2.2022. FAFs repræsentantskab skal så efterfølgende komme med deres anbefaling til medlemmerne, som vedlægges udsendelsen til urafstemningen.

I forhandlingerne har mange emner og områder været taget op, ikke mindst har hele arbejdsmiljødelen med overtidssatser og varslinger været i fokus. FAF har sideløbende med forhandlingen bragt resultaterne fra medlemsundersøgelserne om et bedre arbejdsmiljø i branchen ind til politikerne på Christiansborg. Det har betydet, at regeringen har sat fokus på arbejdsmiljøet i udspillet til en ny medieaftale. Regeringen foreslår, at tilskudsmodtagere fra public service-puljen skal leve op til de overenskomstlignende løn- og arbejdsvilkår, der gælder på området.

FAF er glad for regeringens udmelding, som har givet en moralsk opbakning i forhandlingerne. Regeringens udspil bliver forhåbentligt en del af det vedtagne medieaftale, så aftalen kommer til at gælde for hele branchen. FAF og Producentforeningens forhandlinger har i den sidste fase foregået med regeringens politiske udmelding som baggrundstæppe

Den nuværende Fiktionsoverenskomst med Producentforeningen fortsætter frem til, at de kompetente organer har godkendt forhandlingsresultatet, hvilket forventes at ske inden for de næste tre uger, hvor FAFs urafstemning blandt medlemmerne er afsluttet.

I forhandlingsprocessen er følgende funktioner blevet skilt ud af overenskomsten sammen med deres rettigheder: A-fotografer, Production designere/Scenografer og Klippere. De tre

faggrupper vil midlertidig fortsat følge Fiktionsoverenskomsten regler frem til den 31. marts 2022, imens faggruppernes specialforeninger vil indlede forhandlinger om en ny overenskomst på deres område. På nuværende tidspunkt vil FAF ikke deltage i disse forhandlinger, men FAF vil uændret kæmpe for medlemmerne i disse grupper på linje med alle andre FAF medlemmer.

Med venlig hilsen

FAFs forpersonskab

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF søger ny medarbejder – Jurist til fingerspidserne i den kreative branche? Jobåbning for arbejdsretsjurist i fagforening for ansatte inden for film, tv, animation, computerspil mv.  

Film- Og TV-Arbejderforeningen (FAF) er en faglig organisation, der bistår freelancere og ansatte, kunstnere og teknikere inden for produktion af fiktionsfilm, tv, animation, computerspil, kort- og dokumentarfilm og multimedier.

Vi har til huse centralt, på Kongens Nytorv, tæt på Metro mv.

Sekretariatet søger lige nu en skarp jurist, der kan hjælpe med rådgivning og sparring af medlemmer i en helt særlig branche. Har du erfaring på det arbejdsretlige område og ambitioner om at arbejde med høj grad af selvstændighed, er du måske vores nye juridiske konsulent.

 

Du vil varetage en række opgaver, selvstændigt og i samarbejde med sekretariatschefen   

 

Vi forventer, at du:

 

Vi tilbyder:

Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads midt i København i et spændende miljø med udviklingsmuligheder, fx efteruddannelse og mulighed for at præge stillingen. Arbejdsugen er på 37 timer med betalt frokostpause og fleksordning. Du får en sundhedsforsikring og optjener 5 feriefridage under det første års ansættelse. Løn fastsættes individuelt efter kvalifikationer.

 

Ønsket tiltrædelse 1. maj 2022, men vi venter på den rette.

 

Ansøgning:

Din ansøgning sendes til faf@filmtv.dk senest mandag den 16. marts 2022 og gerne i dag, da vi løbende indkalder til samtale.

Nysgerrig? Du er velkommen til at kontakte sekretariatschef René Høyer Jørgensen på tlf. 41 29 33 82 eller på mail rj@filmtv.dk.

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Fremdrift i forhandlingerne om FAFs Fiktionsoverenskomst

Forhandlingerne med Producentforeningen har nu stået på i en måned. Og nu er der endelig fremdrift. Der er stadig meget at forhandle omkring, men fremdriften betyder, at vi vil fortsætte kampen og er derfor indstillet på at forlænge forhandlingsperioden frem til d. 6. februar 2022. Det betyder, at også den midlertidige forlængelse af den nuværende overenskomst inklusiv lønstigningen på 2,5 pct. bliver forlænget til d. 6. februar.

Fra begyndelsen af har det været FAFs udgangspunkt, at en ny overenskomst på fiktionsområdet skal forbedre arbejdsmiljø og -vilkår på de danske produktioner. Det skyldes, at vi ved, at mange af vores medlemmer har svært ved at opretholde en rimelig work/life-balance. Selvom forhandlingerne er hårde – og har trukket ud – er dette stadig et kardinalpunktet for FAF. Vi skal stå sammen og kæmpe for bedre forhold.

Hverken FAF eller Producentforeningen ønsker at stå uden en overenskomst og ordnede forhold. Og den indstilling er vigtig i forhold til de videre forhandlinger.

Da Forligsinstitutionen stiller som krav, at forhandlingerne forløber i tillid og fortrolighed, kan vi ikke fortælle om konkrete nedslag i forhandlingerne. Vi håber, at der snart vil være opnået et resultat, som siden vil blive sendt til urafstemning blandt FAFs medlemmer.

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

3 grunde til, at en ny overenskomst også er i producenternes interesse

Lige nu forhandler Producentforeningen og FAF om betingelserne for en ny overenskomst på fiktionsområdet. En ny overenskomst er påkrævet og vil sikre tryghed om de danske produktioner, hvilket også er i producenternes interesse.

Og det er der tre grunde til. En ny overenskomst må og skal:

  1. Modvirke nedslidning i branchen
  2. Fastholde Danmark som et attraktivt sted at producere
  3. Sikre effektivitet på de danske produktioner

 

Sikre effektivitet på de danske produktioner

I FAF mener vi ikke, at Producentforeningen har været imødekommende over for vores forventninger til en overenskomst. Derfor gjorde vi før jul to ting: 1. Vi bad Forligsinstitutionen om at pålægge Producentforeningen (og os) at deltage konstruktivt i forhandlingerne og 2. Vi sikrede os, at vores medlemmer bakker op om, at vi går så langt, som det er påkrævet for at få de arbejdsvilkår og det arbejdsmiljø, vi alle er tjent med.

Siden da har vi forberedt, hvordan vi vil reagere, hvis Producentforeningen ikke udviser større interesse i forhandlingerne og velvilje i forhold til at forbedre arbejdsvilkår og miljø.

Om end vi altså er forberedt på, at det kan blive nødvendigt, vil vi nødig tage skrappe midler i brug. Det skyldes flere forhold: For det første skyldes det, at vi ved, at mange producenter er interesserede i at få styr på vilkårene – og dermed uforvarende er blevet indlejret i Producentforeningens lidet imødekommende kurs. For det andet skyldes det, at pauser og nedbrud på produktionerne hverken er i producenternes eller i FAFs medlemmers interesse. Det er klart, at ingen – på den korte bane – vinder på, at danske fiktionsproduktioner bliver påvirket negativt – og da slet ikke, hvis arbejdet må sættes helt på pause.

Faktum er bare også, at vi som fagforeningen for alle de, der står bag dansk fiktion, ikke kan leve med, at så mange af vores medlemmer har ondt i livet og karrieren. Det er vi stålsat på at gøre noget ved.

Og det er masser af producenter heldigvis også. Nu skal Producentforeningen bare overbevises.

 

Fastholde Danmark som attraktivt sted at producere

Dansk fiktion er verdenskendt og berømmet, hvilket medvirker til, at Danmark bliver set som et attraktivt sted at producere i. Dette billede af Danmark er allerede blevet påvirket negativt af historierne om de dårlige vilkår og kritisabelt arbejdsmiljø, men det vil selvfølgelig blive værre endnu, hvis der også opstår utryghed om, hvorvidt produktionerne overhovedet vil og kan forløbe som planlagt – om der overhovedet er professionelle, der står klar til at løfte arbejdet.

Det er én ting. Noget helt andet er, at tryghed og ordentlige vilkår også er i de udenlandske streamningtjenesters interesse. Som et resultat af flere dårlige #metoo-sager var Netflix blandt de første større virksomheder, der indførte en detaljeret politik på området, der havde den hensigt at beskytte arbejderne på deres produktioner. Et ordentligt arbejdsmiljø ligger selvfølgelig også dem på sinde.

Skal Danmark fortsat være attraktivt sted at placere sine produktioner, så kræver det, at de nuværende vilkår forbedres markant. Det er klart, at hver eneste dårlige historie og oplevelse påvirker negativt lysten til at placere sine produktioner i landet.

 

Nedslidning i branchen

Og sidst men ikke mindst handler en ny overenskomst om at imødegå nedslidning. Det er gået de færrestes næse forbi, at nedslidning som følge af dårlige arbejdsvilkår og -miljø, er et reelt problem i branchen. I sommer tilsluttede mere end 600 af branchens professionelle sig et opråb om et kritisabelt arbejdsmiljø på mange danske produktioner. Foruden fortællinger om mobning, chikane lød det også, at arbejdspresset var blevet for højt og uforudsigeligheden for stor – og at det forplantede sig som stress, angst og depression.

Dette billede blev understreget, da vi i FAF gennemførte en kortlægning af arbejdsmiljøet sammen med vores medlemmer og branchen som helhed. Her var det en gennemgående fortælling, at arbejdsvilkårene var så ringe, at det var svært at få et privatliv med partnere, børn, venner og familie til at hænge sammen. At de uforudsigelige arbejdstider og generelt høje arbejdspres gjorde det svært at kunne lave aftaler i privatlivet – og endsige at overholde disse. Også i vores kortlægning lød mange fortællinger om stress, angst, depression var gennemgående – og flere fortalte, at de enten allerede havde forladt branchen eller overvejede det.

En ny overenskomst handler altså bl.a. om at modvirke nedslidning – og om at tiltrække og fastholde branchens professionelle. Den skal skabe forudsætninger for, at vi passer ordentligt på hinanden – fremfor det modsatte. At branchens professionelle føler stress, angst og depression er hårdt rent menneskeligt, men det er også dyrt for en produktion, når der ikke arbejdes effektivt. Og så er det et tab for hele branchen, når dygtige medarbejdere forlader den – på grund af for dårlige vilkår og miljø.

Der er mange gode grunde til, at ny overenskomst er i alles interesse. Og i bund og grund handler det om, at vi står sammen om at stå bag dansk fiktion.

Så vi også fremover vil bringe hæder og forretning til Danmark. Så vi også fremover kan række langt ud over, hvad vores størrelse berettiger til.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo januar 2022

Meget er på spil – her er vores krav til forhandlingerne om en fiktionsoverenskomst

Slutspillet

Det er der forhandlingerne nu befinder sig. De handler om en ny overenskomst på fiktionsområdet, og meget er på spil – for alle os i branchen. FAF har tre overordnede krav:

  1. Bedre arbejdsvilkår – overtid og transport
  2. Bedre lønpakke
  3. En løbende betaling for de kunstneriske rettigheder

Vi ved, hvor meget vilkår og miljø fylder i branchen og for FAFs medlemmer. Det fremgår tydeligt af den offentlig debat, men billedet blev også understøttet, da vi i efteråret gennemførte vores egen undersøgelse både blandt vores medlemmer og bredt i branchen.

Mange, for mange, fortalte om, at balancen mellem arbejde og privatliv – partnere, børn, familie og venner – var tippet over. Der var fortællinger om stress, angst, depression – og om tanker om at forlade branchen. Det er uholdbart – både for os men også producenterne, der selvfølgelig ikke kan tåle så markant en nedslidning af deres medarbejdere.

 

Bedre vilkår, nu

Streaming-tjenesternes produktioner har påvirket måden, branchen producerer på og hele tilrettelæggelsen af arbejdet. Dagene er blevet længere med mere overarbejde, og planlægningen foregår ofte i sidste øjeblik, hvilket både øger stressniveauet og gør det svært at finde tid til sit privatliv.

Derfor ser vi det som en vigtig opgave at regulere mængden af overarbejde. Og den bedste vej dertil er at øge overtidsbetalingen, da det vil gøre producenterne mere tilbageholdende – og dermed i sidste ende sænke mængden af overarbejde og dermed de mange lange dage. Herudover vil vi begrænse varslingsmuligheder, så producenterne i mindre grad planlægger deres produktioner ud fra en forventning om, at folk bare kan og vil arbejde over uge efter uge.

Herudover skal mængden af transport og udliggerdage begrænses, hvilket bedst sker ved at øge kompensationen for udligger dage og den øgede transport som følge deraf. Og så skal vilkårene for assistenterne forbedres ved både lønfremgang og en forbedring af oplæringen. Det er et emne som har været i fokus gennem længere tid.

 

En bedre løn

Selv om den danske fiktionsbranche længe har fejret store succes’er – og således har hevet både hæder og arbejde til Danmark, så har lønnen ikke udviklet sig i samme tempo.

I vores branche er løn-pakken kompliceret sammensat. Det skyldes dels, at overarbejde og transport fylder meget, men også at nogle får del i de kunstneriske rettighedsmidler, mens andre ikke gør.

Men faktum er også, at basislønnen skal følge med inflationen, så ingen går ned i løn. Det, mener vi, at en ny overenskomst skal imødegå. Det er på tide, at også vi, der står bag dansk fiktion, bliver ordentligt og rimeligt lønnet.

Det var derfor vigtigt for os, at den midlertidige forlængelse af overenskomsten, som vi kort før jul indgik aftale om med Producentforeningen, indeholdt en lønstigning på 2,5 pct. Lønnen vil fortsat være et fokusområde i forhandlerne om en ny og holdbar overenskomst på fiktionsområdet.

 

De kunstneriske rettigheder

En af udfordringer ved at være fagforeningen for alt fra klippere, fotografer, scenografer over lyd til lys er, at det kun er en del af vores medlemmer, der får rettighedsmidler. Det betyder, at området er ekstremt vigtigt for nogle af vores medlemmer, mens det er uvigtigt for andre af vores medlemmer.

Imidlertid er det vores holdning i FAF, at det vigtigste for os er, at en ny aftale ikke indbefatter en total overdragelse af rettighederne på streamingområdet, så der løbende udbetales rettighedsmidler til rettighedshaverne.

 

Det store spørgsmål

Vi ved, at mange producenter er klar over, at et godt arbejdsmiljø giver både glade og produktive ansatte og tiltrækker kvalificeret arbejdskraft til en branche i vækst. Og vi ved, at historierne om nedslidning, depression, angst og stress påvirker dem – og at nedslidningen i branchen også for dem er utålelig.

Hidtil har vi dog ikke set samme erkendelser fra Producentforeningen, hvorfor forhandlingerne hidtil ikke har båret frugt. Og det er helt klart den største knast i forhandlingerne: At Producentforeningen tilsyneladende ikke anerkender problemernes omfang – og fokuserer ensidigt på den korte bane.

Det er afgørende for os i FAF, at Producentforeningen rykker sig, hvilket de hidtil ikke har vist sig i stand til. Det var også årsagen til, at vi bad Forligsinstitutionen om at indkalde os og Producentforeningen til forhandlinger. En beslutning, der betød, at overenskomsten blev midlertidigt forlænget frem til ultimo januar.

Samtidig tog vi også de fornødne forholdsregler ved at søge medlemmernes opbakning til at skrue bissen på, hvis ikke Producentforeningen giver de nødvendige indrømmelser. Den opbakning fik vi ved en urafstemning kort før jul.

Det er vores indstilling, at det både er i vores og producenternes interesse at finde en ordentlig løsning, der sikrer tryghed ude på de danske fiktionsproduktioner. Og vi afsøger enhver mulighed for at få det til at lykkes – men faktum er også, at vi hverken kan eller vil lade stå til i forhold til det slemme arbejdsmiljø i branchen.

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

FAF medlemsinfo december 2021

FAF forlænger Fiktionsoverenskomsten med Producentforeningen til og med januar måned

FAF har efter konstruktive drøftelser med Producentforeningen i Forligsinstitutionen forlænget Fiktionsoverenskomsten, med henblik på at indgå en ny overenskomst.

Parterne har aftalt en møderække i januar. Parterne er enige om, at den eksisterende overenskomst forlænges til og med den 31. januar 2022. Parterne har aftalt en lønstigning

på 2,5 % i perioden.

 

Forhandlingerne vil foregå i regi af Forligsinstitutionen, hvorfor det vil være begrænset, hvad der kan oplyses fra forhandlingerne da der skal være ro om dem.

 

Forhandlingerne kommer nu i gang, så vi forhåbentligt kan få et bedre arbejdsmiljø i branchen end det der beskrives i denne EKKO artikel:

https://ekkofilm.dk/artikler/kaos-truer-den-danske-filmbranche/

 

FAFs medlemmer stemmer for nye vedtægter

Bestyrelsen fremsatte et forslag på FAF´s generalforsamling den 24.11.21 om at ændre FAF´s vedtægter, så der fremover skal være et forpersonskab på 3 bestyrelsesmedlemmer,

der udgør FAF´s politiske ledelse. Dette skal erstatte den hidtidige ledelse, som består af en formand og 2 næstformænd. Bestyrelsen havde i 2021 afprøvet denne samarbejdsform

og fundet den mere agil i forhold til balancen mellem at arbejde i branchen og deltage i FAF´s politiske arbejde.

 

FAF´s generalforsamling støttede forslaget om vedtægtsændringen, hvorefter forslaget blev sat til urafstemning blandt FAF´s medlemmer i december 2021. Forslaget om vedtægtsændringer

blev vedtaget med 90 % der stemte for. I 2020 vil FAF´s politiske ledelse derfor bestå af 3 bestyrelsesmedlemmer i et forpersonskab.

 

Bestyrelsen berettiges til at iværksætte forholdsregler over for Producentforeningen på fiktionsområdet, hvis det bliver nødvendigt

I forbindelse med den manglende fremdrift i FAF´s overenskomstforhandling med Producentforeningen, har bestyrelsen valgt at sende et forslag til urafstemning om at blive berettiget til,

at iværksætte de fornødne forholdsregler, herunder konflikt (strejke), på fiktionsområdet over for Producentforeningen.

 

FAF´s bestyrelse skal ifølge foreningens vedtægter bemyndiges af enten generalforsamlingen eller ved en urafstemning. Bestyrelsen valgte at sende forslaget til urafstemning for, at alle

FAF´s medlemmer kunne stemme. Afstemningsresultatet viste, at næsten 100 % af alle stemmerne støttede denne bemyndigelse af bestyrelsen, hvormed forslaget er vedtaget.

 

Corona-smitte og støtteordninger i forbindelse med nedlukningen

Corona-smitten har igen påvirket hele branchen og nedlukningerne rammer mange medlemmer.

Vi ved at I arbejder hårdt derude i disse måneder, imens Corona-smitten stiger. Husk, at du skal have løn under sygdom også hvis du sendes hjem i karantæne eller hvis din produktion lukkes ned.

 

Folketinget har vedtaget at genanvende de tidligere støtteordninger med mindre ændringer. Der er endnu ikke udarbejdet bekendtgørelser til ordningerne, som vil kunne findes her:

 

 

FAF´s sekretariat holder lukket mellem Jul og nytår

FAF lukker ned mellem jul og nytår og vi kan kun i tilfælde af akutte sager kontaktes på akut-telefonen. Vi er tilbage efter nytår den 3. januar 2022.

Vi ønsker alle medlemmer og hele branchen en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 

 

 

 

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Stormøde i aften den 16. december 2021 kl.19:30 på zoom, for medlemmer af FAF

Husk, at FAF holder stormøde i aften kl.19:30 på zoom, for medlemmer, vedr. urafstemning om overdragelse af retten til bestyrelsen om at erklære konflikt, hvis det imod forventning skulle blive nødvendigt.
Alle FAF medlemmer modtog onsdag den 15. december 2021, ved 19:00 tiden, en elektronisk stemmeseddel og et zoom link til mødet.

Archives by Month

Archives by Subject

Urafstemning vedr. forsalg til vedtægtsændring – stem fra 8. december til og med16. december 2021

I dag den 8. december kl. 12.00 vil alle medlemmer af FAF modtage en elektronisk stemmeseddel.

FAF´s generalforsamling den 24.11.2021 vedtog at anbefale dette forslag til vedtægtsændring, som skal udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Ændringsforslaget drejer sig om, at ledelsen i bestyrelsen fremover skal bestå af et forpersonskab på 3 bestyrelsesmedlemmer, fremfor som nu at bestå af 1 formand og 2 næstformænd.

Archives by Month

Archives by Subject

STREGEN I SANDET – kampagne for en tryg og værdig arbejdskultur i film- tv- og scenekunstbranchen

Nu trækker vi en Streg i Sandet! Vi vil have en tryg og værdig arbejdskultur i film- tv- og scenekunstbranchen.

2022 skal ikke kun være året, hvor vi snakker om krænkelser og grænseoverskridende adfærd – det skal være året, hvor vi handler på det!

Allerede for to år siden, var vi flere organisationer i film-, tv-, og scenekunst, der gik sammen om en indsats mod grænseoverskridende adfærd. Vi satte gang i en undersøgelse, der viste store problemer i vores branche: At der ikke er tale om enkeltstående problemer og personer, men at vi skal gøre op med usunde arbejdsmiljøer, der på alt for mange arbejdspladser ofte leder til, at nogle ikke kan finde grænsen.

Derfor er vi 13 organisationer på tværs af film-, tv-, og scenekunst, der nu lancerer det fælles initiativ Stregen i Sandet. Vi ønsker at trække en streg i sandet over for grænseoverskridende adfærd og krænkelser i vores branche. Se vores kampagnefilm her.

ALLE KAN GØRE NOGET!
Vi har udviklet en Handleguide (læs den her) med konkrete værktøjer til, hvordan man griber ind overfor grænseoverskridende adfærd i film-, tv-, og scenekunst. Vi siger:

HVEM GØR HVAD?
Det er entydigt arbejdsgiverens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø, men det er samtidig en opgave, som vi kun kan løse sammen – arbejdsgivere og ansatte. Arbejdskulturen er vi sammen om at skabe.
Derfor giver Handleguiden forslag til handlinger for både ledere og ansatte:

HVAD KAN LEDERE GØRE?

HVAD KAN ANSATTE GØRE? – Både hvis du selv oplever krænkelser eller er vidne til dem!

Find kampagnematerialet på https://stregenisandet.dk/

 

 

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×