FAF infomail 3. december 2020
FAF forlænger COVID-19 aftalen med Producentforeningen på Fiktionsproduktioner

FAF har i dag underskrevet en forlængelse af COVID-19 aftalen med Producentforeningen. Der er en række tilføjelser i forhold til den tidligere aftale der blev indgået for, at producenterne turde genopstarte produktionerne. Se her

Vi er alle blevet klogere på, hvordan COVID-19 har gjort mange dele af den audiovisuelle branche skrøbelig, fordi smittefaren har skabt usikkerhed om arbejdsmiljøet. Det er noget som kun kan håndteres i et samarbejde på produktionerne og derfor skal der være en overordnede ramme, som alle kan agere efter.

Den forlængede organisationsaftale gælder nu kun for produktioner i Danmark og der er tilføjet følgende:

Aftalen udløber den 28. februar 2021, men er fortsat gældende for alle aftaler om ansættelse, som er indgået før udløbet af aftalen.

Lad os arbejde for, at de nye rammer for COVID-19 håndteringen på fiktionsproduktioner betyder, at aftalen aldrig kommer i brug.

Husk, at lønningerne i Fiktionsoverenskomsten stiger med 2% i 2021.

Arbejdsmiljøet i COVID-19 tiden

FAF får flere henvendelser end normalt om, at medlemmerne oplever et øget pres i COVID-19 tiden.

Det gælder stort set alle, uanset om medlemmet har fået mindre at lave på grund af nedlukningerne eller er på produktioner, hvor tempoet er skruet urealistisk op.

FAF får alle typer af henvendelser om arbejdsmiljøet, ikke bare det psykiske, herunder vedr. krænkelser og magtmisbrug, men også om, at der foretages optagelser, hvor den fysiske sikkerhed ikke er i orden.

Det er svært at sige fra for den enkelte når man er midt i det. Derfor kontakt din tillidsmand/talsperson eller arbejdsmiljørepræsentant.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte FAF´s sekretariat. De oplysninger FAF modtager reagerer vi på efter aftale med dig, og de udgør en samlet viden vi kan bruge i forhandlingerne med producenterne.

Nye bestyrelsesmedlemmer i FAF 2021

På FAF´s generalforsamling 2020 blev følgende valgt til bestyrelsen i 2021:

Christian Ballund, Animationsinstruktør, blev valgt som suppleant.

Da Jeppe K. Frostholm har valgt at udtræde af bestyrelsen med udgangen af 2020, fordi Jeppe starter egen virksomhed, indtræder Christian Ballund som bestyrelsesmedlem fra 2021.

Archives by Month

Archives by Subject

Kulturministeren giver endeligt hjælp til film- og tv-produktioner der var Corona ramt

FAF har sammen med de øvrige kunstnerorganisationer og Producentforeningen presset på, så de film og tv-produktioner der måtte lukke ned som følge af Corona-krisen får en kompensation.

Kulturministeriet har nu endeligt oprettet en særlig pulje på 20 millioner kroner målrettet de Film og tv-produktioner, der har været hårdt ramt af økonomiske tab ved nedlukningen. Det er meget positivt, at FAF og de andre foreningers anstrengelser har resulteret i en støtteordning, om end den godt kunne have været større.

Se Kulturministeriets pressemeddelelse her.

 

Trepartsaftale for elever og lærlinge samt virksomheder i lyset af COVID-19

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at bruge opsparede midler fra AUB til en midlertidige løntilskudsordning til private virksomheder med lærlinge og elever i 2020.

Mange virksomheder der har FTP-elever er blevet hårdt ramt, hvorfor det er en hjælpende hånd i en svær tid. Ved at virksomhederne modtager løntilskud sikrer det eleverne og giver mulighed for at der kan oprettes flere lærepladser.

Se hele aftalen i vedlagte pdf fil.

 

Opstart af produktioner og COVID-19

En del produktioner er gået i optagelser den 8. juni 2020 og flere er planlagt. Fra FAF´s deltagelse på holdmøder og samtaler med medlemmer og producenterne tyder alt på, at der tages højde for smittefaren ved COVID-19.

Det er et fælles ansvar, at alle følger retningslinjerne vedr. COVID-19, som er udarbejdet til de enkelte produktioner. Retningslinjerne for produktionerne kan ikke gælde de ansattes adfærd i privatlivet, hvorfor arbejdsgiveren fx ikke kan indføre obligatoriske test vedr. COVID-19. Ansattes privatliv er heller ikke noget som nogen behøver at oplyse om til arbejdsgiveren. På produktionerne som i privatlivet gælder de retningslinjer som, gælder for alle danskere.

 

DR overenskomstforhandlingen

DR forhandler i denne periode i forligsinstitutionen med DJ, MDR og Dansk Metal efter, at DR lock outede de ansatte, og de faglige organisationer har efterfølgende sendt et strejkevarsel til DR.

I den forbindelse har DR henvendt sig til alle ansatte på DR for at vide om de vil være omfattet af en evt. konflikt. Det er kun de ansatte der er medlem af en af de overenskomstbærende organisationer, der skal deltage i en konflikt.

FAF-medlemmer skal ikke konflikte i tilfælde af, at der ikke indgås en ny overenskomst og der opstår en konflikt. FAF har desværre ikke fået forhandlingsret på DR, selvom der er rigtig mange FAF´ere, der arbejder på DR, ikke mindst i DR Drama. Derfor må medlemmerne afvente udviklingen, og håbe på, at der opnås en aftale i forligsinstitutionen.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF indgår organisationsaftale med Producentforeningen om COVID-19 forhold på fiktionsproduktioner

FAF er endelig blevet enig med Producentforeningen om en midlertidig fravigelse af de almindelige opsigelsesregler i Fiktionsoverenskomsten ”§ 20 om Ophævelse og opsigelse af kontrakten”, som skyldes COVID-19 forhold. Alle overenskomstforhold der ikke er omfattet af denne dispensation, fortsætter uændret.

Det har været ekstremt svært at finde en balance i dispensationen fra Fiktionsoverenskomsten, hvor FAF sikrer alle medlemmer der arbejder på området og producenterne føler sig sikre nok til at igangsætte produktionerne i en uforudsigelig COVID-19 tid.

FAF´s har kæmpet for at finde en balance mellem at bevare trygheden i ansættelsen for alle, uanset om de er på regning eller a-løn under overenskomsten. Det har vi skulle gøre samtidigt med, at producenterne kan have nok ro i maven til at opstarte produktionerne, når det forhåbentligt snart bliver muligt.

Organisationsaftalen er blevet det muliges kunst, hvor FAF har insisteret på, at alle skal have mulighed for at få en kompensation fra dag 1 ved hjemsendelse eller øjeblikkelig opsigelse, hvis de arbejder indenfor Fiktionsoverenskomstens område.

Resultatet er blevet en noget kringlet aftale, som begge parter kan leve med og ingen håber nogensinde skal komme i brug.

Aftalens hovedpunkter er:

Hvad skal ansatte på fiktionsområdet tage højde for:

Bestyrelsen i FAF håber, at rigtig mange af jer snart vil blive hyret til genopstart af afbrudte produktioner og opstart af nye produktioner.

Organisationsaftale Producentforeningen og FAF maj 2020 underskrevet

Archives by Month

Archives by Subject

Opstart af produktioner i branchen

Samfundet er ved at åbne op og der er lavet overordnede retningslinjer vedr. COVID-19 smitten for audiovisuelle produktioner i branchen mellem FAF, Producentforeningen og branchens øvrige centrale forbund. Vi venter imidlertid stadigvæk på, at regeringen og sundhedsmyndighederne siger vi kan gå i gang for alvor.

FAF har gennem lang tid lagt et stort pres på Kulturministeriet, sammen med de andre kunstnerforeninger og Producentforeningen, for at der skal komme en hjælpepakke til filmbranchen. Det er endnu ikke lykkedes, men vi fortsætter selvfølgelig.

FAF har over en længere periode drøftet en dispensation fra Fiktionsoverenskomsten med Producentforeningen, som følge af COVID-19 smitten og de afledte sundhedsmæssige aspekter. Drøftelserne omhandler kun en midlertidig fravigelse af de almindelige opsigelsesregler i Fiktionsoverenskomsten om ophævelse og opsigelse af kontrakten, når det skyldes COVID-19.

Det har været svært at finde en balance i dispensationen fra Fiktionsoverenskomsten, hvor medlemmerne fortsat sikres rimelige vilkår, hvis en produktion rammes af COVID-19. Det skal gøres samtidigt med, at der tages hensyn til de økonomiske konsekvenser for producenterne, hvis produktionen rammes af COVID-19.

FAF og Producentforeningen er kommet ganske langt i at finde et kompromis. I aften mødes FAF´s bestyrelse for at drøfte et nyt forslag fra Producentforeningen, som blev fremsendt i går.

Produktioner der startes op og som skal have tilladelser

FAF bliver kontaktet af medlemmer, fordi de er på produktioner som ikke kan få tilladelser til fx at optage på offentlig vej, grundet forsamlinger er begrænset 10 personer. Det er ærgerligt, at der ikke nogen fast national procedure for tilladelser til film- og tv optagelser i det offentlige rum. Det er den enkelte producent som skal sikre tilladelserne og Producentforeningen som skal tage den overordnede kontakt til myndighederne. FAF vil gerne samarbejde med Producentforeningen om at finde en løsning.

FAFs digitale kommunikation

Corona krisen har sat tryk på digitaliseringen og FAF har påbegyndt en øget digitaliseret kommunikation. Facebook er det centrale medie, hvor kontakten til medlemmer og ikke medlemmer skabes.

Facebook anvendes til hurtige opslag, kampagner eller live session, som den vi afholdt den 1. maj 2020. Over 600 har været inde og se vores live session, så vi er ved at finde en ny dato for den næste.

Der er for øjeblikket kampagner og en konkurrence på Instagram alle kan deltage i. Gevinsterne er bl.a. medlemskab af FAF, et supergavekort og en taske fra Rooty Creek.

Hjemmesiden er der, hvor den grundige information er, så alle kan slå den op.

LIKE OG DEL VORES OPSLAG SÅ FLEST MULIGT MODTAGER DEM.

PFA pension og forsikringer

Fra 1. maj 2020 er perioden du er dækket med forsikringer i pensionskassen PFA forlænget til 6 måneder, før du skal betale frivilligt ind. PFA er den pensionskasse, hvor producenterne indbetaler din pension.

Forsikringerne har tidligere kun fortsat i 3 måneder efter den sidste måned der blev indbetalt til pensionskassen. Mange medlemmer har ønsket det ændret, så de ikke skulle betale frivilligt ind efter 3 måneder.

Archives by Month

Archives by Subject

Retningslinjer for genoptagelse af film- og Tv-produktioner

Her følger de overordnede retningslinjer for ansatte og medvirkende på audiovisuelle produktioner i Danmark i forhold til COVID-19. Der henvises til de danske myndigheders fælles side med information om COVID19.

Retningslinjerne er i overensstemmelse med anbefalingerne fra de danske sundhedsmyndigheder og skal opdateres løbende.

Der gælder særlige regler for optagelser på offentlige steder. Kontakt lokalt politi og orienter dem og tal udfordringer igennem med dem. Myndighedernes regler for forsamlinger udendørs justeres løbende. Der henvises i øvrigt til politiets retningslinjer.

Retningslinjerne er tiltrådt af Producentforeningen, Film- og Tv-arbejderforeningen,Dansk Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører og bakke op af Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn.

Producenten er ansvarlig for, at produktionen tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer.

På alle produktioner udpeger producenten en COVID19 repræsentant, som indgår i produktionens Arbejdsmiljøgruppe. Arbejdsmiljøgruppen tilrettelægger og kontrollerer at retningslinjerne følges. A-funktionerne inddrages i samarbejdet om at undgå smitte af COVID19 på settet.

Der udarbejdes konkrete planer for optagelserne med henblik på at reducere smitterisiko og overholde retningslinjerne, og alle ansatte og medvirkende informeres om planerne. Der skal være de nødvendige værnemidler til at sikre de konkrete optagelser. Der henvises til Arbejdstilsynet for information omkring COVID19 og arbejdsmiljø.

Alle involverede i produktionen skal oplyses om korrekt håndhygiejne (håndvask/håndsprit) og øvrig relevant hygiejne. Vand, sæbe og håndsprit skal være tilgængeligt for alle involverede. Der skal være værnemidler til rådighed som handsker, mundbind/visir, kittel etc. i nødvendigt omfang.

Leverandører af udstyr sørger for klargøring og generel rengøring. Der skal være retningslinjer for løbende rengøring.

Ved planlægning af produktionen skal fokus være på at reducere antallet af ansatte og medvirkende i den konkrete optagelse med henblik på at reducere mulig smittespredning. Arbejdet skal tilrettelægges, så det i størst muligt omfang er muligt at have forskudte mødetider, så færrest muligt ansatte og medvirkende er til stede på samme tid.

I produktionen og på optagelser skal alle involverede overholde myndighedernes regler om afstand mellem hinanden, fx ved at sprede ansatte og medvirkende over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv.

I forhold til funktioner som stylist, makeupartist og lyd, der i perioder er tæt på skuespillere og medvirkende, skal der særlig fokus på myndighedernes retningslinjer. Der udarbejdes her særlige planer for brug af værnemidler, rengøring og arbejdsgange.

Kantine/bespisning på produktionen skal indrettes hensigtsmæssigt og rengøres før og efter brug. Mad kan ikke serveres som buffet, og der skal sikres tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling, og indretningen skal sikre, at der ikke opstår kødannelse. Der henvises til Fødevarestyrelsens retningslinjer.

Arbejdsmiljøgruppen sikrer, at der på produktionen er en plan for løbende ekstra rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på toilet, vask, håndtag, gelændere, bordoverflader mv., som hyppigt berøres af mange.

Hvis producenten har ansvaret for fælles transport til optagelserne, skal transporten tilrettelægges, så de ansatte og medvirkende kan overholde myndighedernes retningslinjerne for afstand. Det skal sikres, at personer der af praktiske grunde transporteres sammen, konsekvent dagligt transporteres sammen, så forskellig sammensætning af grupper af personer holdes på et minimum.

Ingen ansatte eller medvirkende må møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på, at de er smittet af COVID-19. Ved tegn på COVID -19-symptomer, kan producenten hjemsende medarbejderen uden varsel med almindelig lønkompensation.

På produktionen skal Arbejdsmiljøgruppen sikre, at der foreligger en instruks for håndtering af personer med symptomer på COVID-19. Instruksen skal følge myndighedernes retningslinjer.

Indkvartering skal foregå efter myndighedernes gældende retningslinjer.

Ansatte og medvirkende, som tilhører en risikogruppe i forhold til COVID-19, har ansvaret for at oplyse producenten om forholdet og aftale hvordan, vedkommende kan deltage forsvarligt i produktionen.

Ansatte eller medvirkende, hvis familie har symptomer på eller er smittede med COVID-19, skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.

Er der på produktionen ansatte eller medvirkende, der vender tilbage efter et COVID-19-sygdomsforløb, skal det ske i følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvornår man kan anses for at være smittefri. Tilbagevenden til produktionen kan kun ske efter direkte aftale med producenten.

I det omfang, der er tilgængelig testkapacitet, sikrer producenten, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer om COVID-19 test følges – mhp. hurtig raskmelding.

Archives by Month

Archives by Subject

FAF fylder 50 år

FAF 50 år den 1. maj 2020

FAF kan desværre ikke fejres på sædvanlig vis, så i stedet for laver FAF en live stream fredag den 1. maj kl. 13-14, hvor vi svarer på spørgsmål omkring COVID-19. Vi melder mere ud om det på FAF´s Facebook side.

Fejringen af FAF´s fødselsdag vil også ske gennem en kampagne, som meldes ud på FAF´s Facebook side.

 

Hvornår starter vi op?

Ja, det er når statsministeren ophæver karantænen for vores branche. Derfor er det kun enkelte reklamefilmsproduktioner med under 10 ansatte og nogle få tv-selskaber, der har sat noget i produktion. Karantænen vedr. størrelsen på forsamlinger og afstandskravet er de kritiske punkter for audiovisuelle produktioner.

FAF har været i konstant dialog med Producentforeningen siden karantænen begyndte. Vi håber, at vi sammen kan finde en formel for, hvordan der kan startes op på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. FAFs konklusion er, at vi skal kende opstartsbetingelserne før der kan meldes noget ud.

FAF har i den nuværende genåbningsfase udarbejdet udkast til overordnede retningslinjer i forhold til COVID-19 sammen med Producentforeningen. Det har været udfordrende, fordi der konstant kommer nye udmeldinger fra regeringen uden at det giver branchen mulighed for at starte op. Der har også været intense forhandlinger om betingelserne ved genopstart af de produktioner, som blev stoppet i forbindelse med karantænen.

FAF´s konklusion er, at når producenterne har valgt at ligge stille på alle større produktioner, så må FAF afventer det tidspunkt, hvor det er muligt at genstarte produktionerne. Det er selvfølgelig først og fremmest sundhedsmæssigt der skal være klare regler, men risikoen for yderligere tab til producenterne har også en stor betydning for genopstartstidspunktet.

Indtil FAF indgår en aftale med Producentforeningen, anbefales alle som påbegynder arbejde at orientere sig i de norske retningslinjer for audiovisuelle produktioner.

https://rushprint.no/2020/04/bransjen-med-retningslinjer-for-sikker-produksjon/

 

Hjælpepakkerne –  den midlertidige kunststøtteordning åbnes i dag den 27.4.2020.

Oversigt over hjælpepakkerne, der alle er forlænget med en måned til den 8. juli 2020 (doc)

 

Den midlertidige kunststøtteordning som gælder fra den 9. marts 2020 til den 8. juli 2020 kan søges af professionelle kunstnere med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder, som kan sidestilles med nævnte kunstområder.

 

For at søge puljen skal du:

Se mere her: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/midlertidig-kunststoetteordning-for-kunstnere-med-kombinationsindkomster-1/

 

Arbejdsmiljøet på spilområdet.

FAF arbejder bl.a. sammen med Prosa om at forbedre arbejdsmiljøet i spilbranchen. Se interviewet med Jørgen Ramskov, direktør i Producentforeningen, hvor han bl.a. siger til DR vedr. fagforeninger som FAF: ”Der er ikke aftalt noget nyt møde. Men når vi er ovre den værste del af coronakrisen, så er de velkomne til at ringe til mig.”

FAF holder derfor kontakten varm til Producentforeningen. Se hele artiklen her:

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/gaming/overarbejde-lav-loen-og-usikre-forhold-nu-svarer-spilboss-paa-kritikken

Archives by Month

Archives by Subject

Hvilke af regeringens hjælpepakker er relevante for FAF´er?

Hvilke af regeringens hjælpepakker er relevante for FAF´er?

Der er kommet en række hjælpepakker fra staten, som kan være svære at finde rundt i. Her kommer et overblik over dem, med henvisning til, hvor du kan få mere hjælp til at søge støtte.

Bemærk, at du kan kun modtage støtte som enten selvstændig, freelancer, ledig eller studerende.

Selvstændige med CVR nummer

Kan du ikke som selvstændig med CVR nummer finde svar på dine spørgsmål på hjemmesiden  virksomhedsguiden.dk, kan du kontakte erhvervshusene eller hotlinen på 72 20 00 34

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/

Du kan søge fra den 1.4.2020 og de vigtigste ordninger du skal være opmærksom på er:

Freelancere med B-indkomst

Har du været aflønnet med B-indkomst, så kan du få hjælp til tabt omsætning på hjemmesiden  virksomhedsguiden.dk, kan du kontakte erhvervshusene eller hotlinen på 72 20 00 34

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/

Du kan søge fra den 1.4.2020 og de vigtigste ordninger du skal være opmærksom på er:

Ledige:

Medlemmer af en a-kasse som har optjent dagpengeret

Ledige uden dagpengeret

Du er henvist til at søge kontanthjælp hos din kommune. https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Kontanthjaelp/Kontanthjaelp-30-eller-derover

Elever og studerende på ungdomsuddannelser:

 

FAF´s organisationsaftale med Producentforeningen

Den midlertidige aftale FAF har indgået med Producentforeningen om hjemsendelser (afskedigelser) gælder frem til den 17.4.2020 for alle som arbejder under FAF´s overenskomster, ligegyldigt om du modtager løn eller har en enkeltmandsvirksomhed.

Aftalen gælder for dem som arbejder under FAF´s Fiktionsoverenskomst og kort- og dokumentarfilms overenskomsten og TV-overenskomst.

Organisationsaftalen gælder for alle medlemmer af Producentforeningen. På TV-området er der producentmedlemmer som er associeret medlemmer og som dermed er frit stillet til om de vil følge TV-overenskomsten. FAF vil nu mene, at den aftale vi har indgået, gælder for alle Producentforeningens medlemsvirksomheder, uanset medlemskabstype.

 

FAF hjælper dig med efteruddannelse – også under Corona krisen

Corona krisen forhindrer afholdelsen af kurser, hvor medlemmerne er samlet. Derfor opfordres du til at tage et online kursus https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/ftf-online-kurser/ eller at søge om midler til efteruddannelse https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/efteruddannelsespuljer/

Archives by Month

Archives by Subject

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×