fbpx

FAF medlemsinfo juli 2021

Medieforliget skal have et gennemsyn i efteråret 2021

Medieforliget der løber i perioden 2019-2023 skal evalueres og have et gennemsyn i forhold til den virkelighed vores branche befinder sig i nu. Forliget lægger det økonomiske grundlag for hele mediebranchen, herunder DR, TV2 og det underliggende filmforlig, som har særlig betydning for hele filmområdet.

FAF vil i denne forbindelse specielt lægge vægt på, at der gøres noget ved de alt for lave budgetter som DR og TV2 anvender i deres udbud, så lønninger og sikringen af arbejdsmiljøet sættes under pres. Det vil ikke være muligt at tiltrække og fastholde professionelt talent til branchen, hvis de ansatte ikke kan få deres work life balance til at hænge sammen.

Streamingtjenesternes forpligtigelse til at finansiere dansk indhold skal også under en lup, og det skal sikres, at streamingtjenesterne kommer til at følge de danske aftaler om betaling for brug af rettigheder.

 

Ny chance for, at selvstændige kan melde ind i en a-kasse med tilbagevirkende kraft

Folketinget har vedtaget en lov der igen giver ikke forsikrede selvstændige mulighed for at indmelde sig i en arbejdsløshedskasse uden forudgående medlemskab. Kravet for at kunne melde sig ind i a-kasse er, at du er eller har været på en midlertidig kompensationsordning under Erhvervs- eller Kulturministeriets regi inden for de seneste tre måneder.

Du skal senest melde dig ind i en a-kasse den 31.7.2021, hvis du skal kunne opnå dagpengeret.

Kontakt a-kassen FTF-As kunstnerteam, hvis du vil vide mere.

Se det vedtagne lovforslag her: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l237/index.htm

 

Mæglingsmøde om betaling af personligt tillæg på helligdage, hvor man ikke arbejder

FAF havde fået en henvendelse fra ansatte på Cosmo Films produktion Tinka om, at de trækkes i deres personlige ugetillæg for helligdage, hvor de ikke arbejder. FAF indkaldte Producentforeningen til et mæglingsmøde tirsdag den 6. juli 2021, i håb om at finde en løsning.

Mæglingsmødet endte imidlertid med et uenighedsreferat, hvor FAF tog forbehold for at indlede en voldgift.

FAF er af den opfattelse, at der i henhold til praksis udbetales personlige tillæg også på dage, hvor der ikke arbejdes, og hvor der udbetales lønkompensation fra Helligdagsforeningen. FAF har i øvrigt også den opfattelse, at der skal ydes personlige tillæg for alle erlagte timer ud over den normale arbejdstid.

Producentforeningen derimod støttede Cosmo Films praksis ved at være af den opfattelse, at det personlige tillæg er et løntillæg, som alene skal udbetales, når der optjenes løn. Producentforeningen mener derfor ikke, at det personlige tillæg er et ugetillæg.

FAF´s bestyrelse vil drøfte sagen efter sommerferien.

 

Rettighedsmidler: Du kan lægge dine kontrakter op i https://rettighedssystem.dk/

Fotografer, klippere, instruktører og scenografer kan lægge deres kontrakter op i rettighedssystem.dk for at dokumentere deres rettigheder. FAF (foto, klip og instruktører) og DS (scenograferne) har sendt et link ud i juni måned, som rettighedshaverne skal bruge.

De indkomne henvendelser til FAF vedr. rettighedssystem.dk vil blive behandlet efter sommerferien i august måned.

 

Genforhandling af Fiktionsoverenskomsten med Producentforeningen

FAF vil efter sommerferien udsende spørgsmål til medlemmerne og via SoMe for at høre, hvad du lægger vægt på i de kommende forhandlinger på Fiktionsområdet. Fiktionsoverenskomsten løber ud ved årsskiftet og der skulle gerne være en ny aftale på plads, som tager højde for dine ønsker.

FAF har haft nogle foreløbige drøftelser med Producentforeningen, hvor producenterne har været meget forbeholdne i forhold til at igangsætte egentlige forhandlinger. Det undskyldes med, at de igangværende forhandlinger om kunstneriske rettigheder til streaming med skuespillere, instruktører og dramatikere tager al deres tid og at en afklaring af rettighedsområdet er vitalt for dem.

FAF finder nu ikke, at det er en velbegrundet årsag der kan udskyde vores forhandlinger og presser på over for Producentforeningen. I vil høre mere om det efter sommerferien.

 

FAF holder åbent på lavt blus henover sommeren

Der vil være bemanding af FAF´s sekretariat hele sommeren på et lavere blus end normalt, specielt i ugerne 29 og 30, hvorfor sagsbehandlingen af fx indkomne ansøgninger til helligdagsforeningen først finder sted efter sommerferien. Sekretariatet kommer så løbende tilbage i den første halvdel af august måned.

FAF ønsker alle en god sommer med håb om, at du får mulighed for at komme dig ovenpå Corona perioden.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×