fbpx

FAF medlemsinfo marts 2023

 

Urafstemningen om forslag til vedtægtsændringer mandag d. 13. marts 

Først og fremmest ønsker vi at påminde dig og alle andre medlemmer af FAF om, at vi har en urafstemning om forslag til vedtægtsændringer, der udsendes på mandag fra morgenstunden. Til de særligt nysgerrige og interesserede er vedhæftet et baggrundsdokument, der opremser de 5 medlemsforslag fra generalforsamlingen og som nu sendes til urafstemning, som forslag til vedtægtsændringer.

Repræsentantskabet har som vanlig gennemgået forslagsændringerne og anbefaler, at du og de andre medlemmer stemmer nej til de 5 ændringsforslag til vedtægter. Repræsentantskabet besluttede kun at kommentere på deres anbefaling til det 5. forslag om bestyrelsesmedlemmer skal kontrollere bilag. Repræsentantskabet udtaler: At det ikke er bestyrelsesmedlemmers opgave at gennemgå regnskabsmæssige oplysninger såsom bilag. Bestyrelsen følger naturligvis FAF´s økonomi tæt og indstiller det revisorattesterede regnskab til vedtagelse på generalforsamlingen.

Det er FAF´s forpersonskabs opgave, jf. bestyrelsens forretningsorden, at gå i detaljer med regnskaberne på vegne af bestyrelsen, hvis der er forhold som bestyrelsen ønsker belyst. Detailarbejdet med bilag varetages til dagligt af bogholderiet og den eksterne revisor.

Bestyrelsesmedlemmernes frygt for, at deres referatførte udtalelser på et tidspunkt lægges til skade for deres karriere i branchen, har medført en naturlig forsigtighed omkring bestyrelsesarbejdet i FAF. Den konstituerede bestyrelse har imidlertid besluttet at lave en forsøgsordning, hvor korte beslutningsreferater lægges ud på hjemmesiden fra møderne. Dette er information vedr. det 4. forslag til vedtægtsændringer.


 

Information vedrørende en artikel bragt i Kulturmonitor den 9.3.2023.

Torsdag d. 9. marts bragte Kulturmonitor en artikel, hvori der rejses en række påstande om FAFs sekretariatsledelse samt ansvarsfordelingen i overenskomstforhandlingerne. Kulturmonitor bringer påstandene på trods af, at forpersonskabet talrige gange har bedt dem dokumentere påstandene, men uden held. Det er presseetisk set noget rod, men medierne har på godt og ondt meget stor magt til at gøre, som de vil.

Derfor har både bestyrelsens forpersonskab og FAFs sekretariatsledelse valgt at kommentere påstandene. Dette skyldes også, at det er nogle påstande – eller myter – som florerer blandt nogle medlemmer. Der er derfor behov for, at vi én gang for alle maner dem til jorden. Og samtidig fordi, at vi ønsker at være så gennemsigtige som muligt.

Den første påstand handler om, at det ikke skulle være bestyrelsen, der ledede forhandlingerne om fiktionsoverenskomsten i 2020. Dette er af tre årsager forkert:

  1. Til enhver forhandling besluttes forhandlingsmandatet af den demokratisk valgte bestyrelse.
  2. Forhandlingerne op til fiktionsoverenskomsten i 2020 blev ledt af den daværende formand for FAFs bestyrelse og blev fulgt tæt af den daværende bestyrelse som også deltog når det var nødvendigt.
  3. Repræsentantskabet anbefalede dengang medlemmerne af FAF at stemme ja, hvilket 70 pct. gjorde.

Det er således både forkert men også trist, at nogle få så vedholdende påstår noget andet. I FAF – som i enhver anden fagforening – har bestyrelsen ansvaret for overenskomstforhandlinger. Og resultatet deraf sendes altid til urafstemning hos dig og de andre medlemmer af FAF.

I forhold til de udokumenterede påstande er det vigtigt at fremhæve, at FAF er en fagforening som er funderet på demokratiske grundprincipper om repræsentativitet og ansvarlig mandat varetagelse. Ledelsen i FAF består af bestyrelsen, der agerer på vegne af FAF´s medlemmer, og bestyrelsen vælger forpersonskabet,

Forpersonskabet ansætter sekretariatschefen som varetager den daglige drift af FAFs sekretariat og virksomhed. Vores sekretariatschef er således underlagt forpersonskabets og dermed bestyrelsens ledelse, hvilket altid har været tilfældet i FAF. I forhold til andre organisationer og fora agerer sekretariatschefen altid ud fra et mandat fra bestyrelsen – og kun i de tilfælde, hvor hverken forpersonskabet eller andre fra bestyrelsen kan deltage.

Den anden påstand handler om, at de ansatte på FAFs sekretariat skulle være udskiftet 2,5 gange på 9 år. På trods af, at Kulturmonitor flere gange er blevet spurgt til det, vil de ikke svare på, hvor de har det tal fra. FAFs sekretariat har som alle andre arbejdspladser udskiftning af sin medarbejderstab, dette er helt almindeligt og der kan der være mange grunde til at ønske sig nye udfordringer i sit arbejdsliv. Det kender vi som freelancere alt til.

Den tredje påstand handler om, at ’folk’ skulle have forladt FAFs sekretariat på grund af utilfredshed eller fyringer. FAFs ledelse har én gang de seneste 9 år set sig nødsaget til at bortvise en medarbejder, da denne videregav personfølsomme oplysninger om medlemmer i FAF til en anden fagforening. Bortvisningens grundlag blev bekræftet, idet den pågældende medarbejder fik en mindre fratrædelsesordning, end vedkommende ville have fået ved en ordinær fyring.

Det er ingen hemmelighed, at vi er ærgerlige over, at alt det her lige nu fylder. Ikke mindst, fordi FAF som fagforening er i god forfatning. Økonomien er sund, budgetterne overholdes, og sammenholdet i bestyrelsen er igen styrket og stærkt. Vi er i FAFs forpersonskab kede af den kritik vi oplever af FAF, men er fortrøstningsfulde, især fordi den konstituerede bestyrelse er stærk.

Derfor forstår vi heller ikke den kritik, som de tre nu tidligere medlemmer af bestyrelsen gik til Kulturmonitor med og som den seneste artikel udspringer af. Det var ikke en kritik, de rejste internt og som blev drøftet på bestyrelsesmøder. Bestyrelsen oplevede, at de tre fratrådte bestyrelsesmedlemmer, havde svært ved at acceptere flertallets beslutninger. Og netop at acceptere flertallets beslutninger er én af demokratiets grundregler og en grundpille i det repræsentative demokrati.

Slutteligt vil vi sige, at det er klart, at store kampe for branchens forhold og vores arbejdsvilkår også vil fylde meget for FAF i fremtiden, og dem går vi til med oprejst pande og med et fortsat fokus på, at det i sidste ende er din og andre medlemmers hverdag, det hele handler om. Vi håber i fremtiden på et endnu stærkere sammenhold i branchen, og at vi fortsat er gode til at minde hinanden om, at vi har det samme mål: Bedre forhold og vilkår i branchen.

 

Medlemsforslag på FAFs generalforsamling 24.11.2022 til grundlag for urafstemning

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×