Høringssvar om ændring af momsloven, Moms på ophavsretsvederlag, jf. lovforslagets § 1, nr. 4

Skatteministeriet

Nicolai Eigtveds Gade 28

DK 1402 – København K

  1. oktober 2021

 

Alene fremsendt pr. e-mail til adp@skm.dk med kopi til lovgivningogoekonomi@skm.dk med angivelse af j.nr. 2021-2113. Høringssvar om ændring af momsloven, Moms på ophavsretsvederlag, jf. lovforslagets § 1, nr. 4

Film- og TV arbejderforeningen (FAF) har følgende bemærkninger til lovforslag om ændring af momsloven og forskellige andre love (SKM: 695254)

I Skat lovforslag står der bl.a. på side 35, at udgifterne for erhvervslivet:

Området for Bedre Regulering – Erhvervsstyrelsen vurderer, at lovforslaget for så vidt angår justering af reglerne for kunstnerisk virksomhed medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet som følge af momspligten for rettighedshavende kunstnere i forhold til udarbejdelse og indberetning af momsregnskab. Disse konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere.

FAF har svært ved at forstå, at omkostningerne kan vurderes til at være under 4. mio. kr., idet mange kunstnere er selvstændige og dermed en del af erhvervslivet. Udgifterne pålægges de mange rettighedsforvaltninger i medlemsorganisationerne, der står for udbetalingerne. Rettighedsforeningerne skal foretage ændringer i deres it-systemer og har derefter løbende udgifter til en øget administration. Udgifter kan kun dækkes med rettighedsmidler, hvormed det reducerer kunstnernes indtægter og dermed også den del af erhvervslivet som kunstnerne repræsenterer. Der er derfor behov for at undersøge den forventede størrelse af de løbende udgifter til administrationen.

Det er en ny og meget krævende administrativ byrde som pålægges forvaltningsorganisationen. Når midlerne kommer ind til Copydan så overføres de efterfølgende til rettighedsforvaltningerne, hvorefter midlerne udbetales til kunstnerne, som i nogle tilfælde skal svare moms af dem.

Ved selvfakturering er det forvaltningsorganisationen som på vegne af rettighedshaver udsteder fakturaen. Dette vil kræve:

  • Viden omkring hvorvidt rettighedshaverne er momsregistreret
  • Indgået aftale mellem rettighedshaverne og forvaltningsorganisation
  • Fastlagt fremgangsmåde, hvorefter rettighedshaver godkender hver enkelt faktura
  • Anskaffelse og drift af IT til håndtering

Nedenfor er der en fremstilling af sagsbehandlerforløbet:

For at efterleve Momsloven §4, Stk. 4. gælder følgende: Når en formidler af en ydelse handler i eget navn, men for en andens regning, anses formidleren for selv at have modtaget og leveret den pågældende ydelse.

Det betyder i praksis følgende:

  • FAF´s modtagelse af ydelsen: Rettighedshaver sender faktura til FAF
  • Hvis rettighedshaver ikke er momsregistreret sendes faktura uden moms
  • Alle fakturaer til Copydan skal være incl. Moms

I et regneeksempel gælder følgende:

FAF fakturerer Copydan for rettighedsmidler

4.650.000 kr.  moms heraf 1.116.250 kr.

FAF modtager fakturaer fra rettighedshavere vedr. rettighedsmidler

Der var 4.650.000 kr. til fordeling, heraf blev der fordelt sættes lig med udbetalt:

154 beløb under 50.000 kr. i alt 2.185.000 kr.  moms heraf 0 kr.

32 beløb over 50.000 kr. i alt 2.465.000 kr. moms heraf 616.250 kr.

Skats provenu 1.116.250 kr. – 616.250 kr. = 500.000 kr.

Skats provenu skal reduceres med momsfradrag på omkostninger (2020 tal) til

Revisor: 138.000 (alle fordelingsregnskaber)                           moms =             34.500

Rettighedssystem: 175.000                                                              moms =             43.750

Dataindsamling: 120.000                                                                   moms =             30.000

 

Skats provenu efter momsfradrag på omkostninger                                           391.750 kr.

FAF indstiller, at der foretages ændringer i lovforslaget, så momsen ikke kommer til at blive en administrativ byrde for den kunstneriske del af erhvervslivet, forvaltningsorganisationerne og deres medlemmer. Indførelsen af moms på rettighedsmidler er en meget krævende opgave, hvor administrationen vil reducere kunstnernes indtægter og dermed medføre økonomiske konsekvenser for denne del at erhvervslivet.

FAF ønsker derfor, at få ændret lovforslaget så moms problemstillingen ikke vil give de ovenstående administrative omkostninger til forvaltningen, fordi udgifterne kan kun dækkes ved at reducerer kunstnernes rettighedsudbetalinger fra forvaltningsorganisationen. Ændringen kunne evt. gøres ved at forhøje momskravet til 100.000 kr. pr. person eller af løfte momsen før den når til rettighedsforeningerne, hvis der skal momses.

I det fremsendte lovforslag er det kun staten der er sikker på at få et provenu, mens rettighedshaverene vil få reduceret deres indtægt.

 

Med venlig hilsen

 

Rene Høyer Jørgensen

Sekretariatschef / Head of secretariat

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×