Rammer og spilleregler

Rammer
Et mentorforløb er ikke en videreuddannelse. Det er et læringssamarbejde, det tager udgangspunkt i mentorens viden og erfaringer. Mentoren er en person, som lytter og stiller spørgsmål, både udforskende og udfordrende, som giver feedback, og som også giver sin mening til kende.
Et mentorforløb strækker sig typisk over 12 måneder og består som minimum af fire møder mellem mentor og mentee.
Et møde tager typisk 1½ time
Mentor og mentee kan aftale, at forløbet skal strække sig over en længere periode, at møderne tager længere tid og/eller at der afholdes flere end de obligatoriske fire møder.
Der ydes ingen godtgørelse til menteen ifm. møderne.
Mentoren får et honorar på kr. 5.000,- for et gennemført mentorforløb. Heraf betaler menteen selv kr. 1.000,- som opkræves af FAF. Længere forløb/længere møder end ovenfor nævnte standarder udløser ikke ekstra betaling.

 

Det første møde
På det første møde afstemmes mentors og mentees forventninger til forløbet.
Mentor og mentee skal aftale mødeform, mødefrekvens, mødested og fastlægge antallet af møder.
På det første møde skal der også aftales hvilke emner, temaer og problemstillinger, som skal være de gennemgående samtale emner under møderne.
På det første møde skal mentor og mentee aftale, om de mener, at de er matchet rigtigt. Begge parter har mulighed for at afbryde forløbet på dette tidspunkt og skal herefter kontakte FAF, som vil forsøge at finde en ny mentor/mentee.
Afbrydes forløbet modtager mentoren ingen betaling.

 

Ansvarsfordeling
Ansvaret for møderne ligger hos menteen, som tager den første kontakt samt sikrer sig, at der løbende aftales nye møder.
Det er menteens ansvar at sende en kort ønskeliste over konkrete spørgsmål, problemer og udfordringer, som skal diskuteres på næste møde. Listen fremsendes før hvert møde.
Mentor og mentee aftaler selv, hvordan der samles op på konklusioner og andre resultater fra møderne.
Det er mentorens ansvar at møderne har retning, indhold og er strukturerede således, at emnerne berøres på tilfredsstillende vis.

 

Spilleregler
Mentoren er en sparringspartner som rekrutteres ud fra deres personlighed og faglige kompetence.
Mentorens og menteens relation er en privat relation.
Mentoren er hverken coach eller læremester.
Al samtale under mentorforløbet skal betragtes som fortroligt og må ikke videregives til nogen uden gensidigt samtykke.

En mentor og en mentee sættes sammen ud fra personlige interesser og erfaringer – ikke ud fra en professionel relation.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×