Sådan behandler FAF medlemsoplysninger

At vi har registreret og behandler personoplysninger elektronisk medfører, at vi som dataansvarlig skal give  nogle informationer, om  hvordan vi behandler  personoplysninger. Denne information fremgår nedenfor. Vi vil i den forbindelse gerne understrege, at vi kun behandler personoplysninger i det omfang, at det er sagligt, proportionalt og nødvendigt at behandle disse oplysninger.

 

Vores behandling af  personoplysninger

Vi behandler navnlig følgende kategorier af almindelige personoplysninger:

 • Navn.
 • CPR-nummer.
 • Kontaktoplysninger.
 • Betalingsoplysninger.
 • Ansættelsesforhold.
 • Lønoplysninger.
 • CV.
 • IP-adresse.

Vi behandler derudover følgende følsomme oplysninger:

 • Fagforeningsoplysninger, herunder om medlemskab og eventuelle tillidsposter.
 • Vores behandling kan derudover omfatte forskellige andre oplysninger, hvis det f.eks. har været nødvendigt at registrere disse oplysninger i forbindelse med behandlingen af en konkret faglig sag, en arbejdsskadesag mv. Det kan eventuelt dreje sig om helbredsoplysninger eller i visse sjældnere tilfælde andre følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om strafbare forhold.

Oplysningerne er registreret primært af hensyn til:

 • Administration af  medlemskab.
 • Vores mulighed for at yde  rådgivning.
 • Hvis vi skal bistå  i forbindelse med en konkret sag, herunder arbejdsretlige sager mv.
 • Ansøgninger om puljemidler.

Herudover anvender vi i et vist omfang personoplysninger til statistik og udviklingsformål.

Grundlaget for vores registrering og behandling af almindelige personoplysninger er navnlig databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c, samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4.

Grundlaget for vores registrering og behandling af følsomme personoplysninger er navnlig databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 2, samt forordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Efter disse bestemmelser kan der lovligt ske behandling af følsomme personoplysninger, hvis:

 • behandlingen er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejdsretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, eller
 • behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Grundlaget for vores registrering og behandling af strafbare oplysninger er databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, hvorefter der kan behandles oplysninger om strafbare forhold, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede.

Som led i vores behandling af dine personoplysninger kan det være nødvendigt at videregive oplysningerne til andre, f.eks. domstolene, advokater eller offentlige myndigheder. Dette vil altid ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Legitime interesser, der forfølges ved behandlingen

Vores behandling af dine almindelige personoplysninger vil efter omstændighederne ud over ovennævnte retsgrundlag også kunne ske på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Dette skyldes, at vores behandling af dine personoplysninger kan være af nødvendig for, at vi kan udføre vores arbejde som faglig organisation.

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i tredjelande

 Vi overfører i enkelte situationer dine kontaktoplysninger til databehandlere uden for EU og EØS.

Det drejer sig om The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp og SurveyMonkey Inc., som begge er beliggende i USA.

De pågældende databehandlere er underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger, som lever op til kravene i EU’s databeskyttelsesforordning, idet de er certificeret i henhold til ”Privacy Shield”-ordningen. Der henvises herved nærmere til: https://www.privacyshield.gov/.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

 Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt 5 år efter, at dit medlemskab er ophørt. Hvis vi har behandlet en konkret sag – f.eks. en arbejdsretlig sag – vil oplysningerne heri som udgangspunkt blive slettet 10 år efter, at den pågældende sag er afsluttet.

De nævnte udgangspunkter for sletning vil efter en konkret vurdering kunne fraviges, således at oplysninger slettes på et tidligere eller et senere tidspunkt, hvis der er saglige grunde hertil.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

 Hvis grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger hviler på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Dine rettigheder

 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

 

Klage til Datatilsynet mv.

 Du har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig. Datatilsynet kan kontaktes her:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:

Film- og tv-arbejderforeningen (FAF)

Kgs. Nytorv 21B, 3. sal

1050 København K

Tlf.: 33 14 33 55

E-mail: faf@filmtv.dk

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×