Sådan behandler FAF personoplysninger for ikke-medlemmer

 

At vi har registreret og behandler personoplysninger elektronisk medfører, at vi som dataansvarlig skal give den registrerede nogle informationer om, hvordan oplysningerne behandles. Denne information fremgår nedenfor. Vi vil i den forbindelse gerne understrege, at vi kun behandler personoplysninger i det omfang, at det er sagligt, proportionalt og nødvendigt.

 

Vores behandling af personoplysninger:

Vi behandler navnlig følgende kategorier af almindelige personoplysninger:

 • Navn.
 • CPR-nummer.
 • Kontaktoplysninger.
 • Betalingsoplysninger.
 • Ansættelsesforhold, herunder kontrakter som vi modtager fra arbejdsgivere mv. for at kontrollere, at kontrakterne lever op til overenskomstmæssige krav.
 • Lønoplysninger.

Oplysningerne er registreret primært af hensyn til:

 • Kontrol af, om arbejdsgiveren mv. overholder din overenskomst.
 • Udbetaling af rettighedsmidler (royalty).

Grundlaget for vores registrering og behandling af almindelige personoplysninger er navnlig databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c, samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4.

Grundlaget for vores registrering og behandling af følsomme personoplysninger er navnlig databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 2, samt forordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Efter disse bestemmelser kan der lovligt ske behandling af følsomme personoplysninger, hvis:

 • behandlingen er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejdsretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, eller
 • behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Særligt for så vidt angår vores registrering og behandling om oplysninger relateret til dit ansættelsesforhold (både almindelige personoplysninger omfattet af artikel 6 og følsomme personoplysninger omfattet af artikel 9) kan vores grundlag efter omstændighederne også være databeskyttelseslovens § 12, stk. 1 og 2.

Efter disse bestemmelser kan der lovligt ske behandling af personoplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold, hvis:

 • behandlingen er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejdsretlige forpligtelser eller rettigheder som fastlagt i anden lovgivning eller kollektive overenskomster, eller
 • behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, som udspringer af anden lovgivning eller kollektive overenskomster, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor.

Grundlaget for vores eventuelle registrering og behandling af oplysninger om strafbare forhold er databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, hvorefter der kan behandles oplysninger om strafbare forhold, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede.

Som led i vores behandling af personoplysninger kan det være nødvendigt at videregive oplysningerne til andre, f.eks. domstolene, advokater eller offentlige myndigheder. Dette vil altid ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Legitime interesser, der forfølges ved behandlingen

Vores behandling af almindelige personoplysninger vil efter omstændighederne, ud over ovennævnte retsgrundlag, også kunne ske på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Dette skyldes, at vores behandling af personoplysninger kan være nødvendig for, at vi kan udføre vores arbejde som faglig organisation og som forvaltningsorganisation af rettighedsmidler. Det er de samme legitime interesser, vi forfølger, når vi behandler personoplysninger efter databeskyttelseslovens § 12, stk. 2, jf. ovenfor.

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i tredjelande:

Vi overfører i enkelte situationer dine kontaktoplysninger til databehandlere uden for EU og EØS.

Det drejer sig om The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp og SurveyMonkey Inc., som begge er beliggende i USA.

De pågældende databehandlere er underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger, som lever op til kravene i EU’s databeskyttelsesforordning, idet de er certificeret i henhold til ”Privacy Shield”-ordningen. Der henvises herved nærmere til: https://www.privacyshield.gov/.

 

 

Opbevaring af personoplysninger:

Personoplysninger slettes som udgangspunkt 5 år efter, at vi modtager oplysningerne. Hvis vi har behandlet en konkret sag – f.eks. en arbejdsretlig sag eller en sag om udbetaling af rettighedsmidler – vil oplysningerne heri som udgangspunkt blive slettet 10 år efter, at den pågældende sag er afsluttet. Hvis personoplysningerne er behandlet i forbindelse med en arbejdsskadesag eller lignende, sletter vi personoplysningerne 30 år efter arbejdsskadetidspunktet.

De nævnte udgangspunkter for sletning vil efter en konkret vurdering kunne fraviges, således at oplysninger slettes på et tidligere eller et senere tidspunkt, hvis der er saglige grunde hertil.

 

Retten til at trække samtykke tilbage:

Hvis grundlaget for vores behandling af personoplysninger hviler på samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger.

Hvis du vælger at trække samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi efter omstændighederne kunne have et andet behandlingsgrundlag, som indebærer, at behandlingen kan fortsætte trods tilbagekaldelsen. Du vil i givet fald blive oplyst konkret herom.

 

Rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre personoplysningerne mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller databeskyttelseslovens § 12, stk. 2.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk. 

 

Klage til Datatilsynet mv.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger. Datatilsynet kan kontaktes her:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:

Film- og tv-arbejderforeningen (FAF)

Kgs. Nytorv 21B, 3. sal

1050 København K

Tlf.: 33 14 33 55

E-mail: faf@filmtv.dk

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×