fbpx

Når eksklusion er en forpligtelse

Når eksklusion er en forpligtelse

 

At være en del af en fagforening indebærer at arbejde sammen mod fælles mål og værdier, der sikrer gode arbejdsvilkår og støtte til alle medlemmer. Desværre er der situationer, hvor nogle medlemmer ikke agerer i overensstemmelse med disse mål og værdier, hvilket kan skade fællesskabet og organisationen. I sådanne tilfælde kan man som organisation blive nødt til at træffe den svære beslutning om at ekskludere et medlem.

 

Det er aldrig nemt at ekskludere et medlem, men nogle gange er det nødvendigt for at beskytte organisationens formål og sikre et sundt medlemsdemokrati. Her er 5 grunde til, at det kan være nødvendigt at ekskludere et medlem.

 

 1. Krænkende adfærd: Hvis et medlem optræder krænkende over for andre, skader det fællesskabet. Eksklusion kan være nødvendig for at skabe tryghed og sammenhold.

 

 1. Brud på regler: Når medlemmer overtræder foreningens regler, kan det true organisationens integritet. Eksklusion sikrer, at alle følger de samme retningslinjer.

 

 1. Illoyalitet: Hvis et medlem arbejder imod foreningens mål, kan det underminere fælles interesser. At ekskludere sådanne medlemmer er nødvendigt for at bevare fokus og retning.

 

 1. Ulovlig aktivitet: Når medlemmer deltager i ulovlige aktiviteter, er eksklusion uundgåelig. Fagforeningen skal overholde loven og beskytte sit omdømme.

 

 1. Konstant konflikt: Hvis et medlem konstant skaber konflikt og splittelse, kan det forringe foreningens anseelse samt medlemsdemokrati. Eksklusion hjælper med at genoprette ro og samarbejde.

 

Selvom eksklusion er en svær beslutning, er det vigtigt at huske, at organisationens overordnede formål er at tjene medlemmernes interesser og skabe gode arbejdsvilkår. Når et medlems handlinger kompromitterer dette formål, er eksklusion den eneste løsning. Det er faktisk en forpligtelse.

 

Således rummer FAFs vedtægter også en bestemmelse omkring eksklusion. Den lyder som følger:

 

Paragraf 7.
stk. 3.

Eksklusion kan ske:

 • hvis et medlem handler åbenbart imod foreningens formål eller på anden måde skader dens interesser eller handler i strid med foreningens vedtægter eller generalforsamlings beslutninger,
 • hvis et medlem handler imod de til enhver tid gældende overenskomster m.v. mellem foreningen og de respektive arbejdsgiverorganisationer,
 • hvis et medlem ikke efterkommer pålæg fra bestyrelsen vedrørende løn- og ansættelsesforhold
 • hvis et medlem i strid med bestemmelserne i § 17, overdrager eller på anden vis selvforvalter sine rettigheder uden forudgående aftale herom, jfr. § 17, stk. 4. Undtaget herfra er dog dobbeltmedlemmer af Danske Scenografer og Dansk Filmfotograf Forbund, såfremt de skriftligt har overdraget deres rettigheder til en af disse to foreninger.

Stk. 4.

 • Eksklusion kan kun vedtages, når mindst 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 5.

 • Et ekskluderet medlem har adgang til at redegøre for sin sag overfor bestyrelsen. Hvis medlemmet ikke får medhold, kan sagen skriftligt indbringes for førstkommende generalforsamling til endelig beslutning.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×