fbpx

Ferie

Alle lønmodtagere er omfattet af ferieloven og har krav på at holde 5 ugers ferie i løbet af ferieåret, der løber fra 1. september til 31. august det efterfølgende år.

Retten til ferie – og feriepengene – bliver optjent i det forudgående kalenderår.

Man optjener 2,08 dages ferie pr. måned, man har været ansat. Er man ansat et helt år, optjener man altså 2,08 dag i 12 måneder = 25 dage eller 5 uger.

Selvom man ikke har optjent ret til at holde hele ferien med løn eller feriepenge, har man under alle omstændigheder krav på 5 ugers frihed i løbet af et ferieår.

Ved ”ferieafholdelsesperioden” i den nye ferielov forstår man ferieåret med tillæg af yderligere 4 måneder. Det vil sige fra 1. september i ét år til 31. december det efterfølgende år og ferieafholdelsesperioden vil dermed vare i 16 måneder.

Ved en feriehindring (sygdom, barsel m.v.) op til ferieafholdelsesperiodens udløb overføres op til 4 uger årligt betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Afholdelse af hovedferien skal fortsat varsles 3 måneder før afholdelsen, og al anden ferie skal varsles 1 måned før afholdelse.

Feriepenge og ferieløn

Freelancere
Ved freelanceansættelse og når man forlader en fast stilling, skal arbejdsgiveren indbetale 12,5% af lønnen til Ferie-Konto.

Feriepengene skal arbejdsgiveren betale i forbindelse med, at man fratræder jobbet.
Arbejdsgiveren kan altså ikke vente med at indsætte feriepengene fx til ferieåret begynder.

Når du skal holde ferie med løn, skal A-kassen eller din arbejdsgiver underskrive feriekortet, når du holder ferie.

Ansatte
Film- og TV-arbejdere, der er ansat efter overenskomsten for ansatte, får den sædvanlige løn under ferien. Derudover betales der i maj måned et ferietillæg på 1% af lønnen i ferieoptjeningsåret. Hvis man ikke har været ansat hele ferieoptjeningsåret, kan man kun holde en del af ferien med løn. Også her optjenes der 2,08 dag pr. måned.

Det gælder også andre fastansatte, der får udbetalt månedsløn.

Man har krav på at afholde hovedferien – 3 uger sammenlagt – i perioden 1. maj til 30. september. Arbejdsgiveren kan bestemme, hvornår ferien skal afholdes, hvis det varsles i tide.

Fastansatte, der fratræder en stilling, skal have indbetalt feriegodtgørelse for den ferie, der mangler at blive afholdt i det aktuelle ferieår, og 12,5% af lønnen i det aktuelle optjeningsår – kalenderåret.

Helt og delvist arbejdsløse
Når man skal holde ferie, skal man give AF (jobcenter) og A-kassen besked. A-kassen skal attestere feriebeviset, hvis man er fuldt ledig. I stedet for arbejdsløshedsdagpenge modtager man feriedagpenge, så længe man holder ferie.

Hvis man er formidlet et arbejde eller indkaldt til en samtale på ferietidspunktet, er man omfattet af sanktionsreglerne. Det er derfor en god idé at melde ferie begge steder i meget god tid.

Optjening af ferie

Man optjener ret til feriedagpenge på baggrund af de ydelser, man har fået fra A-kassen.

Man optjener også ret til feriedagpenge i perioder, hvor man får udbetalt: dagpenge fra kommunen ved sygdom eller fødsel, dagpenge til arbejdssøgning i et andet EU-land, uddannelsesydelse for ledige under 25 år og voksenuddannelsesstøtte.

Hvis man har været fuldt ledig i hele optjeningsåret (kalenderåret), optjener man ret til feriedagpenge i 5 uger. Du modtager i foråret en meddelelse om, hvor mange feriepenge, du har opsparet.

Særordning for nyuddannede

Hvis man er optaget i en A-kasse som nyuddannet, er man omfattet af en særordning.

I det første år – ferieåret med dimittendstatus – vil man som udgangspunkt være berettiget til 15, 10 eller 5 dage med feriedagpenge, afhængig af på hvilket tidspunkt af ferieåret, man er optaget i A-kassen.

I det andet ferieår med dimittendstatus vil alle dimittender som udgangspunkt være berettiget til 15 dage med feriedagpenge – uanset på hvilket tidspunkt af det første ferieår, man blev optaget i A-kassen.

Udbetaling af feriedagpenge

For at få udbetalt feriedagpenge er det en betingelse, at man på ferietidspunktet er i arbejde som lønmodtager eller ledig og berettiget til dagpenge, hvis man var ledig og har holdt ferie med feriegodtgørelse eller løn, som man har optjent hos en tidligere arbejdsgiver.

Man kan ikke få udbetalt feriedagpenge, hvis man er på efterløn.

Ferieretten

Ifølge ferieloven har alle lønmodtagere ret til 5 ugers ferie. Ferieloven kan ikke fraviges til ugunst for lønmodtageren.

Det betyder, at man ikke kan lave gyldige aftaler, hvor man helt eller delvist fraskriver sig retten til ferien – f.eks. hvis arbejdsgiveren vil “købe” ens ferieret. Dog kan man i visse tilfælde aftale, at den sidste ferieuge helt eller delvist overføres til det næste ferieår, hvis man er fastansat. Fratræder man stillingen, bortfalder aftalen.

Det betyder også, at man kun kan få udbetalt feriepenge fra Ferie-Konto, hvis man rent faktisk holder ferie.

Hvis man ikke når at holde hele ferien, inden ferieåret udløber, er feriepengene tabt.

Man kan ikke få udbetalt feriepengene uden at holde ferie, f.eks. med henvisning til, at man ikke har kunnet nå at holde ferien.

Man kan kun få feriepengene udbetalt, hvis man reelt har været afskåret fra at holde sin ferie, f.eks. hvis man har været syg hele ferieåret, i fængsel eller på anden måde sat ud af spillet.

Disse regler er ment som en beskyttelse af lønmodtageren.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×