fbpx

Sygdom

Hvis du som filmarbejder bliver syg, gælder der forskellige regler – afhængig af, om du er i arbejde eller modtager arbejdsløshedsdagpenge.

De regler, der er beskrevet nedenfor, gælder kun, hvis du er lønmodtager – og altså ikke, hvis du er selvstændig. Som selvstændig kan du dog forsikre dig, så du kan modtage sygedagpenge under sygdom, se Sygedagpenge selvstændig

Sygdom under ansættelse
Bliver du syg, mens du er ansat hos en producent, gælder de regler, der er aftalt i den overenskomst, du er ansat efter.

Fiktionsoverenskomsten
I henhold til Fiktionsoverenskomsten betales den aftalte løn, mens du er syg. Du får ikke løn for formodet overarbejde, f.eks. hvis det øvrige hold, mens du er syg, arbejder over. Lønnen ophører, når kontrakten udløber.

Hvis din sygdom er langvarig eller af en sådan art, at det indebærer væsentlige praktiske og heraf følgende økonomiske problemer for producenten, kan han opsige dig med et varsel på 4 uger, hvis du er ansat under spillefilmsoverenskomsten.
I henhold til seriefiktionsoverenskomsten, har du 2 ugers opsigelse efter 2 ugers sygdom.

Kort- og dokumentarfilmoverenskomsten
Ligesom det er tilfældet efter spillefilmoverenskomsten betragtes sygdom som lovligt fravær. Hvis du er ansat efter Kort- og dokumentarfilmoverenskomsten, får du dog ikke altid løn fra producenten under sygdom.

Betingelsen for at få løn under sygdom er, at du har været ansat i sammenlagt 160 timer indenfor en måned. Det vil i realiteten sige, at du skal have været ansat på fuld tid i en måned, inden du bliver syg.

Den løn, du i givet fald får udbetalt, er grundtimelønnen efter overenskomsten – altså lønnen uden det personlige tillæg.

Hvis du ikke har været ansat i 160 timer indenfor en måned, kan du være berettiget til sygedagpenge fra producenten. Det er tilfældet, hvis du har haft beskæftigelse hos producenten i 120 timer indenfor de sidste 13 uger, før du blev syg. De 120 timer behøver ikke at være i sammenhæng.

Producenten skal i så fald betale sygedagpenge i op til 2 uger fra 1. fraværsdag.

Efter de 2 uger eller hvis du ikke har haft 120 timer arbejde hos producenten indenfor 13 uger, kan du være berettiget til dagpenge fra den kommune, hvor du bor – se nedenfor.

TV-overenskomsten for freelancere
Hvis freelanceren på grund af sygdom bliver ude af stand til at udføre sit arbejde og sker dette på et tidspunkt, hvor freelanceren påviseligt skulle have arbejet for producenten, får freelanceren løn inkl. eventuelt personligt tillæg fra producenten.

Overenskomsten for ansatte
Er du ansat efter overenskomsten for ansatte, får du fuld løn under sygdom.

Du kan være ansat i henhold til overenskomsten for ansatte, hvis du er fastansat eller ansat tidsbegrænset i mere end 1 måned.

Sygedagpenge fra kommunen
Hvis du ikke får løn fra en arbejdsgiver, mens du er syg, kan du være berettiget til sygedagpenge fra den kommune, du bor i.

For at få sygedagpenge, skal du opfylde to beskæftigelseskrav:

Beskæftigelseskrav 1:
Du skal være tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 26 uger før fraværet.
Den betingelse er opfyldt, hvis du:

– har været i arbejde
– har modtaget sygedagpenge
– har afholdt ferie med løn eller feriegodtgørelse
– er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge
– har modtaget ydelse efter lov om orlov

Beskæftigelseskrav 2:
Du skal have været beskæftiget 240 timer de sidste 26 uger før, du bliver syg.
Den betingelse er opfyldt, hvis du:

– har modtaget sygedagpenge
– er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller kursusgodtgørelse som erstatning for arbejdsløshedsdagpenge
– er berettiget til uddannelsesgodtgørelse
– har modtaget ydelse efter lov om orlov
– indenfor den sidste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed
– er lærling med lærekontrakt
– er praktikelev i en uddannelse, der er reguleret ved lov (f.eks. film- og tv-produktionsassistentuddannelsen).

Hvordan får du sygedagpenge fra kommunen?
Du skal rette henvendelse til kommunen senest èn uge efter, din første sygedag eller udbetalingen af dagpenge fra producenten er ophørt.

Sygedagpenge har omtrent samme niveau som arbejdsløshedsdagpenge.

Dokumentation for sygdom
Arbejdsgiveren kan altid bede om dokumentation for sygdommen – enten ved en tro og love erklæring eller ved en lægeerklæring udstedt af din egen læge. Arbejdsgiver skal betale lægeerklæringen.

Arbejdsskader
Er du blevet syg som følge af en arbejdsskade vil du næsten altid være berettiget til sygedagpenge – også selvom du ikke opfylder de beskæftigelseskrav, der er nævnt ovenfor.

Husk at en arbejdsskade altid skal anmeldes – og ret henvendelse til FAFs sekretariat.

Fravær som følge af barns sygdom
Hvis du er ansat efter overenskomsten for ansatte, har du ret til fravær med løn under et hjemmeboende barns 2 første sygedage, hvis barnet er under 14 år og bor hos dig.

Retten gælder kun den ene af barnets forældre ad gangen.

Arbejdsgiveren kan kræve dokumentation for barnets sygdom. Arbejdsgiveren skal betale lægeerklæringen.

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×