Tekst til kontrakter for rettighedshavere, i den overenskomstfrie periode

Er du rettighedshaver anbefaler FAF, at du  sikrer dig, at dine rettigheder kommer med ind i din kontrakt. Henvises der ikke til overenskomsten skal du sikre dig at få følgende tekst ind:

Uanset overdragelsen af rettigheder i denne overenskomst bevarer parterne retten til vederlag i henhold til ophavsretslovens § 13, § 16, § 17, stk. 3, § 30 a, § 35, § 39 og § 50, stk. 2, samt tilsvarende nationale, udenlandske eller internationale bestemmelser, herunder regler og vederlagsordninger, der senere måtte supplere eller afløse disse bestemmelser, uanset om brugen sker i Danmark eller i andre lande.

Parterne bevarer tilsvarende retten til vederlag i henhold til andre vederlagsordninger, der administreres af Copydan eller andre danske eller udenlandske organisationer, der administrerer kollektive vederlagsordninger, herunder aftaler om offentlig visning uden for private hjem og enhver, herunder tredjemands, tilrådighedsstillelse on demand. Dette gælder hvad enten vederlagsordningen findes i dag eller fremkommer i fremtiden, og hvad enten der er tale om en dansk, udenlandsk eller international vederlagsordning. Dette forbehold omfatter, men er ikke begrænset til TV til danskere i udlandet, TV til søfarende, TV til Forsvar og Film i skolen.

Dette forbehold indebærer endvidere, at vederlæggelse for tredjemands udnyttelse af rettigheder, der omfattes af forbeholdet, sker gennem den pågældende kollektive forvaltningsorganisation, ikke gennem denne kontrakt.

Hvis den enkelte producent eller anden form for erhverver, som fra producenten har erhvervet rettighederne til at udnytte medarbejderens værker, videreoverdrager rettighederne til tredjemand til udnyttelse ved distribution eller udnyttelse på tredjemands platform, bevarer medlemmet og producenten hver deres ret til vederlag for denne udnyttelse.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×