fbpx

Sådan behandler FAF personoplysninger

At vi har registreret og behandler personoplysninger elektronisk medfører, at vi som dataansvarlige skal informere om, hvordan de behandles. Denne information fremgår nedenfor. Vi vil i den forbindelse gerne understrege, at vi kun behandler personoplysninger i det omfang, der er sagligt, proportionalt og nødvendigt.

 

Vores behandling af  personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af almindelige personoplysninger:

 • Navn.
 • CPR-nummer.
 • Kontaktoplysninger.
 • Betalingsoplysninger.
 • Ansættelsesforhold.
 • Lønoplysninger.
 • CV.
 • IP-adresser.

Vi behandler derudover følgende følsomme oplysninger:

 • Fagforeningsoplysninger, herunder om medlemskab og eventuelle tillidsposter.
 • Vores behandling kan derudover omfatte forskellige andre oplysninger, hvis det f.eks. har været nødvendigt at registrere disse oplysninger i forbindelse med behandlingen af en konkret faglig sag, en arbejdsskadesag mv. Det kan eventuelt dreje sig om helbredsoplysninger eller i visse sjældnere tilfælde andre følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om strafbare forhold.

Oplysningerne er registreret primært af hensyn til:

 • Administration af  medlemskab.
 • Vores mulighed for at yde rådgivning.
 • Hvis vi skal bistå i forbindelse med en konkret sag, herunder arbejdsretlige sager mv.
 • Ansøgninger om puljemidler.

Herudover anvender vi i et vist omfang personoplysninger til statistik og udviklingsformål.

Grundlaget for vores registrering og behandling af almindelige personoplysninger er navnlig databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c, samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4.

Grundlaget for vores registrering og behandling af følsomme personoplysninger er navnlig databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 2, samt forordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Efter disse bestemmelser kan der lovligt ske behandling af følsomme personoplysninger, hvis:

 • behandlingen er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejdsretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, eller
 • behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Grundlaget for vores registrering og behandling af strafbare oplysninger er databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, hvorefter der kan behandles oplysninger om strafbare forhold, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede.

Som led i vores behandling af  personoplysninger kan det være nødvendigt at videregive oplysningerne til andre, f. eks domstolene, advokater eller offentlige myndigheder. Dette vil altid ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Legitime interesser, der forfølges ved behandlingen

Vores behandling af  almindelige personoplysninger vil efter omstændighederne, ud over ovennævnte retsgrundlag, også kunne ske på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Dette skyldes, at vores behandling af  personoplysninger kan være af nødvendig for, at vi kan udføre vores arbejde som faglig organisation.

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i tredjelande:

Vi overfører i enkelte situationer dine kontaktoplysninger til databehandlere uden for EU og EØS.

Det drejer sig om The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp og SurveyMonkey Inc., som begge er beliggende i USA.

De pågældende databehandlere er underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger, som lever op til kravene i EU’s databeskyttelsesforordning, idet de er certificeret i henhold til ”Privacy Shield”-ordningen. Der henvises herved nærmere til: https://www.privacyshield.gov/.

 

Opbevaring af  personoplysninger:

Personoplysninger slettes som udgangspunkt 5 år efter, at medlemskabet er ophørt. Hvis vi har behandlet en konkret sag – f. eks en arbejdsretlig sag – vil oplysningerne heri som udgangspunkt blive slettet 10 år efter, at den pågældende sag er afsluttet.

De nævnte udgangspunkter for sletning vil efter en konkret vurdering kunne fraviges, således at oplysninger slettes på et tidligere eller et senere tidspunkt, hvis der er saglige grunde hertil.

 

Retten til at trække samtykke tilbage:

Hvis grundlaget for vores behandling af personoplysninger hviler på samtykke, har man til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan man gøre ved at kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger.

Hvis man vælger at trække samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis man tilbagetrækker sit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Rettigheder:

Man har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af  personoplysninger. Hvis man vil gøre brug af disse rettigheder, skal man kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Man har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Man har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet. Man har også ret til at få sine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre  personoplysningerne mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har man ret til at få slettet oplysninger om sig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Man har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis man har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med  samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Man har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Man kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk. 

 

Klage til Datatilsynet mv.

Man har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger. Datatilsynet kan kontaktes her:

 

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Man kan desuden kontakte os som dataansvarlige:

Film- og tv-arbejderforeningen (FAF)

Kgs. Nytorv 21B, 3. sal

1050 København K

Tlf.: 33 14 33 55

E-mail: faf@filmtv.dk

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×