Sikkerhedsvejledning

 

Sikkerhed på film- og tv produktioner: 

 

Sikkerheden og arbejdsmiljøet på film- og tv produktioner er altid producentens ansvar, jævnfør arbejdsmiljøloven.
På hver produktion skal der oprettes en sikkerhedsorganisering, hvor arbejdsmiljølederen repræsenterer producenten og arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af holdet.
Ifølge arbejdsmiljølovgivningen er det producenten der betaler for arbejdsmiljøuddannelsen, så arbejdsmiljørepræsentanten kan varetage opgaven forsvarligt.
Opstår der ulykker skal producenten anmelde sagerne til Arbejdstilsynet, ellers vil film- og tv arbejderen ikke kunne få erstatning.

 

Opmærksomhedspunkter omkring sikkerhed på film- og tv-produktioner:

 

 1. Alle på produktionen uanset niveau har ansvaret for at følge sikkerhedsreglerne
 2. Brug kun udstyr som du ved fungerer
 3. Brug kun udstyret til det, som det er beregnet til
 4. Er du i tvivl om sikkerheden, så gå til din sikkerhedsrepræsentant
 5. Oplys om hændelser/uheld og sikre dig, at uheld anmeldes til Arbejdstilsynet

 

Studie

 

 1. Information om flugtvej, flugtplan samt om brandslukningsmateriellets placering gives ved briefing.
 2. Brandslukningsmateriel skal tjekkes: Hvilken slags er hvor – pulver, CO2, vand osv.
 3. Aftal hvem der gør hvad (F.eks. at aftale hvem der bemander brandslukningsmaterialet ved evt. evakuering af studiet).
 4. Oversigtsplan med angivelse af materiel og flugtveje skal ophænges ved centrale mødepunkter (især ved kaffebordet)
 5. Sikre at der er flugtvejsbelysning, som fungerer i tilfælde af strømsvigt. (Dette er i sær vigtigt ved midlertidigt indrettede studier).
 6. Flugtveje må ikke spærres af lamper eller andet udstyr. (I tilfælde hvor dette ikke kan undgås, skal der gøres opmærksom på det ved briefing og alternative flugtveje defi neres. Alle stativer der er i nærheden af flugtveje, skal have sandbags placeret på dem).
 7. Kabler skal placeres således, at de ikke udgør snublefælder ved flugtvejene.
 8. Der skal forefindes mindst 1 førstehjælpskasse i nærheden af settet gerne ved kaffe bordet.
 9. Produktionen skal være i besiddelse af 2 førstehjælpskasser.
 10. Afklar om der er medarbejdere, der har taget førstehjælpskursus.
 11. Afklar hvor nærmeste hjertestarter findes.
 12. Alt der hænges i loftet skal sikres og tjekkes.
 13. Tværbomme til ophæng af lys og practicals over dekorationen skal sikres. Skrues gerne fast, samt tjekkes at de er egnede til formålet – i dimension og kvalitet!
 14. Sikre at der er udluftningsmulighed i tilfælde af behov for at genintroducere ilt til studiet.
 15. Tilse at studiet holdes redeligt, og at ting får definerede pladser. F.eks. der defineres et område til grip udstyr; et andet til kamera; gerne flere til lys osv.
 16. Tilse at alle der har behov for at trække kabler, slanger, tovværk osv. såsom, kamera- afd., lys, lyd, regi og evt. stunt, viser mest mulig hensyn til helheden og til sikkerheden i særdeleshed.
 17. Når man ankommer til studiet skal sikkerhedsrepræsentanten tage det i øjesyn. Kig op, kig bagved, se på gulvet, se på sætstykker, se efter fælder, faremomenter og / eller andre, mulige problemer. Se ikke på det som et studie men som en arbejdsplads, der skal fungere sikkert og godt.
 18. Find ud af hvor man tænder loftlyset i studiet. Giv informationen videre så mange ved det.
 19. I tilfald af særlige optagelser – ved stunt, brand, vand etc, skal der tages særlige hen syn og holdet skal have særlig opmærksomhed omkring disse. Ekstra opmærksomhed påkræves ifm. dårlige kombinationer; strøm/vand; brand/luft; travlhed/fare o.a

 

Location

 1. Der skal hurtig dannes overblik og forholdsregler ift. sammenhængen mellem location beliggenhed og trafikerede veje og andre mulige faremomenter. Eventuelle forhold sregler eller mangel herpå bringes til holdets opmærksomhed ved f.eks. briefing.
 2. Parkering af køretøjer skal ske ud fra sikkerhedsmæssige hensyn og hen sigtsmæssighed ift. adgang til udstyrsbiler. Der kan fx placeres kegler for at skabe et sikkert arbejdsområde omkring udstyrs bilerne.
 3. Opsæt skiltning vedr. sænkede hastighedsgrænser. Disse skal placeres i tilstræk kelig afstand fra location til at have en virkning.
 4. Ved afspærring af offentlig vej skal dette skiltes tydeligt og, der skal posteres personale ved afspærringen til at advisere trafikken. Personalet skal iklædes gule sikkerhedsveste.
 5. Overvej forhold omkring locations på linje med forhold i studie. Planlæg flugtveje, sørg for brandslukningsmateriel, førstehjælpskasse etc.
 6. Afklar om der er medarbejdere, der har taget førstehjælpskursus.
 7. Afklar hvor nærmeste skadestue befinder sig.
 8. Informer evt. berørte naboejendomme og virksomheder.
 9. Sørg for at der er adgang til beskyttelsesudstyr og –tøj, f.eks. åndedrætsværn, høreværn, seler eller varmehæmmende beklædning.
 10. Ved udendørs natoptagelser skal der tages særlig hensyn ift. etablering af arbejdslys f.eks. ved nedpakning af udstyr mm.
 11. Når udstyr skal placeres på eller ved nabobygninger, skal det først sikres, at underlaget kan bære før tag og andre flader betrædes. Sikring af tvivlsomme steder skal ske i tvivl stilfælde.
 12. Seletøj skal bæres ved påbud af sikkerhedsansvarlig eller ved eget valg.
 13. Sørg for at mest muligt ligger ned. Er det nødvendigt at ting skal stå op, skal de sikres imod at vælte.
 14. Vejrmæssige forhold skal undersøges og tages i betragtning.

På Settet

 1. Alle lamper, flag og deslige på stativer i dekorationen skal sikres med sandbags.
 2. Løse tæpper og kabler sikres med gaffatape eller på andet vis. Kabeltræk skal fortrins vist ske langs vægge.
 3. Ved nedbrydning af en indstilling og der skal stilles om, er det tilrådeligt at bede alle om at forlade settet, med undtagelse af lys, regi, kamera og grip. Instruktør, spillere og an dre skal gå inden arbejdet med lamper, stativer, bomme, setstykker, dolly m.m. påbeg yndes.
 4. Dolly-flytning/-bæring må kun ske under vejledning af grip – også når de har travlt med at ligge skinner.
 5. Under prøve hvor der kan være mulighed for fysisk udskejelse skal enten instruktøras sistent eller indspilningsleder være til stede for at sikre sikkerheden for spillerne og sikre, at der ikke sker utilsigtede hændelser.
 6. Brugen af ”sikkerhedsbriller” under prøver er tilrådeligt.
 7. Arbejdsmiljørepræsentanten skal erindre, at funktionen også skal varetages ift. spillerne.
 8. Alt der hænges i loftet, på indrettede tværbomme eller på anden måde befinder sig over optage-stedet, skal sikres på forsvarlig vis af en egnet filmarbejder.

 

Holdet

 1. Alle på holdet skal oplyses om, at de har et ansvar for at overholde sikkerhedsreglerne
 2. Tilse at det er den rette mand, der udfører det rette arbejde. Hastværk og gode intention er må ikke skabe usikkerhedsmomenter.
 3. Medvirk til at alle er opmærksomme på sikkerhedsaspekter, især under pressede situ ationer og i tidsnød.
 4. Opfordr’ dine kolleger til at tage førstehjælps- og brandkurser.
 5. Der skal forefindes veste, kegler og afspærringsudstyr f.eks. når der udføres arbejde ved gader og trafikerede veje.
 6. Vær opmærksom på at arbejdsmiljørepræsentanten har mulighed for at nedlægge for bud mod farlige opsætninger og situationer. Følger producenten ikke forbudet foregår arbejdet under skærpet opsyn
 7. Skal en filmarbejder spændes fast, skal der udpeges en kollega hvis opgave er at sikre at fastspændingen er forsvarlig.
 8. Arbejdsmiljørepræsentanten og sikkerhedsforanstaltninger må aldrig blive en hvilepude for ikke tage et personligt ansvar for egne handlinger og virke.
 9. Hvis man er for træt for at køre bil, lastbil eller andre køretøjer uanset, at der ikke er umiddelbar andre løsninger, skal man ikke køre. Det er individets afgørelse og der må ikke lægges pres på vedkommende.

Spillere

 1. Arbejdsmiljørepræsentanten skal sikre sig, at spillere kan udføre de opgaver de skal, før en scene optages.
 2. Biler der skal anvendes i filmen, skal være godkendte før de må anvendes til kørsel på gade og vej.
 3. Spillere skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort, hvis de skal køre bil i filmens øjemed. Særlige hensyn kan vises. Men dette skal aftales og godkendes på forhånd af arbejdsmiljørepræsentanten og talsmanden.
 4. Medvirken af dyr skal vurderes med hensyn til fare for spillere og holdet samt med hensyn til evt. træning/wrangling. Skal spillere indgå i scener med tæt kontakt til dyr skal der skabes ordentlig omstændigheder for, at dette kan foregå under trygge og gode forhold. Dyret skal være trænet og under overvågning af sagkyndig og spillere skal have mulighed for at skabe relation til dyret forud for scenen, under vejledning af sagkyndig.
 5. Stunts skal foregå i overensstemmelse med stunt koordinators anvisninger og med spill ernes klare accept. Arbejdsmiljørepræsentant bør foretage en individuel sikkerhedsvurdering af ethvert stunt sammen med stuntkoordinatoren.
 6. Våben af enhver art må kun tages i brug, når der er en sagkyndig tilstede som kan vejlede og overse anvendelsen heraf.
 7. Hvis en spiller udtrykker utryghed omkring bestemte hændelser skal arbejdsmiljørepræsentanten være parat til at træde til og sikre en ordentlig beskyttelse af spilleren og andre involverede.
 8. Samtlige spillere skal kontaktes af arbejdsmiljørepræsentanten for at høre om deres eventuelle forudgående skader, handicaps o.l. inden der påbegyndes optagelser der involverer fysisk udfoldelse. På Arbejdstilsynets hjemmeside (www.arbejdstilsynet.dk) findes vejledninger for næsten alt. Brug fanebladene ”Regler”, herefter ”AT-vejledninger m.v.” og endelig ” At-vejledninger, At-anvisninger og At-meddelelser” for at se listen over de vejledninger, der pt. findes.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×