fbpx

FAQ

Vis Alle

HVAD GØR JEG NÅR MIN LØN IKKE KOMMER?

Kontakt din arbejdsgiver straks du konstaterer, at lønnen ikke er kommet. Det er ikke tilstrækkeligt at rette henvendelse til produktionslederen. Sørg for at have det på skrift, evt. som en mail. Får du stadig ikke din løn, skal du kontakte FAF.


HVAD SKAL JEG HAVE I LØN, NÅR JEG LAVER REKLAMEFILM?

Reklamefilms overenskomsten blev aldrig indgået af producentforeningen. Arbejde på reklamefilm er derfor ikke reguleret. Løn- og ansættelsesvilkår aftales frit mellem arbejdsgiver og arbejdstager. FAF må ikke anbefale løn på dette område, idet dette er i strid med konkurrenceloven. Vi kan derimod vejlede om ansættelsesretlige forhold.


HVILKE OVERENSKOMSTER HAR FAF?

Der er overenskomst på disse områder: Fiktionsoverenskomst, TV-ansatte, TV-freelancer, kort- og dokumentarfilm, samt for elever på FTP-uddannelsen.

Overenskomster


KAN FAF HJÆLPE MED AT FORHANDLE LØN?

Som udgangspunkt forhandler du selv din løn på grundlag af overenskomsterne. Arbejder du ikke under en overenskomst, eller forsøger du at få et personligt tillæg ifm. med en overenskomstdækket ansættelse, er det dig også selv, der forhandler lønnen.


HVAD GØR JEG, NÅR MIN ARBEJDSGIVER ER GÅET KONKURS?

Du kontakter FAF så hurtigt som muligt, således at vi sammen kan gøre dit krav gældende over for konkursboets kurator. Har du være ansat som lønmodtager, vil dit krav på løn være blandt de højst prioriterede i konkursordenen. Er der ingen penge i konkursboet, hjælper vi med at anmelde kravet over for Lønmodtagernes Garantifond.


KAN JEG FYRES UDEN VARSEL?

Nej. En fyring kræver varsling. Varslingens længde fremgår af den overenskomst du arbejder under, af kontrakten, eller hvis du er funktionær af funktionærloven.


JEG ER BLEVET AFSKEDIGET. HVAD GØR JEG?

Sørg for at få opsigelsen på skrift og kontakt FAF uanset, om du mener, at afskedigelsen er uberettiget eller ej.


HVIS DER IKKE ER NOGEN OVERENSKOMST, HVAD GØR JEG SÅ?

Hvis det ikke har været muligt for FAF at forhandle en overenskomst hjem med arbejdsgiverne, så forhandler parterne – dig og virksomheden, eller dig og producenten – frit med respekt for gældende lovgivning. Vi anbefaler, at du sender din kontrakt ind til gennemsyn hos FAF, inden du skriver under.


HVIS OVERARBEJDE IKKE BLIVER VARSLET?

Det afhænger af hvilken overenskomst og/eller hvad der fremgår af kontrakten. Kontakt FAF hvis du er i tvivl.


KAN I OGSÅ HJÆLPE MED ARBEJDSPROBLEMER, DER IKKE ER BRANCHERELEVANTE?

I en vis udstrækning. Arbejder du normalt i brancher, som FAF organiserer, men beskæftiger du dig midlertidigt uden for branchen ved at arbejde for eksempel i restaurationsbranchen, kan FAF godt hjælpe dig med ansættelsesretlige forhold. Vi kan dog ikke påtage os juridisk assistance, hvis du har forladt faget helt og fuldtidsbeskæftiger dig i andre brancher.


MÅ JEG ARBEJDE FOR ANDRE END MIN ARBEJDSGIVER I MIN FRITID?

Ja, med visse begrænsninger. Du må som udgangspunkt ikke tage arbejde, som er i direkte konkurrence med din primære arbejdsgiver, eller som går ud over din arbejdsindsats hos din primære arbejdsgiver. Ved vurdering af lovligheden vil der blive taget udgangspunkt i, hvorvidt du fortsat kan optræde loyalt over for din primære arbejdsgiver og om du gør det. I visse kontrakter kan der optræde klausuler, som begrænser dine muligheder.


HAR JEG RET TIL AT BLIVE FRITSTILLET?

Nej. Arbejdsgiveren kan tilbyde fritstilling, det er ikke en ret.


HVILKE KONTRAKTER SKAL JEG BRUGE?

Arbejder du under en overenskomst, skal du bruge de standardkontrakter, der hører til overenskomsten. De er en del af overenskomsten og er udarbejdet sammen med producentforeningen.


KAN JEG AFGIVE RETTEN TIL AT BLIVE KREDITERET?

Nej. Du kan afgive din ret til rettighedsmidler (de sekundære rettigheder), men den grundlæggende rettighed som ophavsmand – retten til at blive krediteret (droit moral) kan man ikke afgive.


ER DER FAF KURSER I PROVINSEN?

FAF afholder samtlige kurser i København, men refunderer transportudgifter ifm. deltagelse i kurser for medlemmer, der bor uden for Sjælland.


HVAD GØR JEG, HVIS JEG LIDER AF STRESS?

Stress er en lidelse, som bør tages alvorligt. Du kan få hjælp hos dine egen læge, men FAF kan også hjælpe. Vi kan tilbyde op til fire gratis konsultationer hos en psykolog. Det forudsætter, at du kontakter vores chefjurist, så vi sammen kan finde ud af, om det er den rigtige løsning.


HVAD GØR JEG HVIS JEG FÅR EN ARBEJDSSKADE?

Kontakt FAF som kan henvise dig til vores rådgivere i arbejdsskadesager.


HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER LANGVARIGT SYG?

Kontakt FAF som kan henvise dig til vores socialrådgiver.


FÅR JEG LØN, HVIS JEG BLIVER SYG?

Er du fastansat er sygdom lovligt forfald i hele sygdomsperioden, dog kan der i kontrakten være henvisninger til den såkaldte 120-dages regel i funktionærloven.


KAN JEG FÅ RETTIGHEDSMIDLER?

Du kan få rettighedsmidler, hvis du er ophavsmand i ophavsretslovens forstand. Ophavsmænd er som udgangspunkt fotografer, klippere, instruktører, scenografer og manuskriptforfattere.


HVORFOR ER RIGTIG KREDITERING VIGTIG?

Når du krediteres for dit arbejde, kommer dit navn på rulleteksterne og vil fremgå i IMDB. Krediteringen er således dit visitkort og har betydning for dig som rettighedshaver. FAF køber oplysninger om krediteringer hos Registration Denmark, og det er de oplysninger, der ligger til grund for vores udregninger og dermed for udbetalingerne af rettighedsmidler. Er du ikke krediteret korrekt, kan det få betydning for din udbetaling.


HAR ELEVER ADGANG TIL RETTIGHEDSMIDLER?

Nej. Elever arbejder under vejledning af en praktikplads og producerer derfor ikke et selvstændigt professionelt værk. Elever skal krediteres som alle andre, men det er læremesteren, der oppebærer rettighedsmidlerne. Elever kan dog søge midler i de respektive efteruddannelsespuljer, som består af ufordelbare rettighedsmidler.


HVIS JEG IKKE BLIVER KREDITERET, HVAD GØR JEG SÅ?

Opdager du, at du har medvirket i en produktion, hvor du har krav på at blive krediteret, men ikke er blevet det, kan du gøre krav gældende overfor producenten. Det udløser normalt en bod der udbetales til dig som kompensation for fejlen. Kontakt FAFs sekretariat som kan hjælpe dig med at igangsætte sagen.


HVIS DINE BILLEDER ELLER ANDET OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE BLIVER BRUGT UDEN DIN TILLADELSE.

Kontakt FAF som vil vurdere sagen og evt. rejse krav om godtgørelse.


HVOR MANGE RETTIGHEDER AFGIVER JEG TIL PRODUCENTEN?

Du afgiver normalt de primære rettigheder. Det betyder, at du giver producenten ret til at sælge materialet til, hvem han/hun måtte ønske og vise det på de platforme, som han/hun måtte ønske. De sekundære rettigheder er dem, der udløser rettighedsmidler og, dem afgiver du ikke pr. automatik. Du kan dog komme ud for kontrakter, hvor du bliver bedt om at gøre dette. FAF anbefaler, at du ikke skriver under på afgivelse af sekundære rettigheder.


HVOR LÆNGE KAN JEG GÅ PÅ BARSEL?

Inden fødslen har moderen ret til 4 ugers graviditetsorlov. Efter fødslen har en mor ret og pligt til fravær i de første 2 uger. Herefter har hun ret til fravær i yderligere 12 uger. Faren har ret til fravær i 2 sammenhængende uger efter fødslen eller efter modtagelse af barnet i hjemmet eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen. LÆS MERE HER.


HVAD GØR JEG, HVIS DER OPSTÅR UOVERENSSTEMMELSER PÅ MIN PRAKTIKPLADS?

Kontakt FAF som kan rådgive dig – og med din tilladelse evt. henvende sig til din arbejdsgiver.


MÅ EN ARBEJDSGIVER OPHÆVE EN UDDANNELSESAFTALE?

Nej. En uddannelsesaftale er uopsigelig når prøvetiden er forbi. Opsiges du efter prøvetiden, skal du kontakte FAF med det samme.


HVORDAN FÅR JEG PRESSEKORT?

FAF udsteder pressekort. Det koster 350 – i gebyr eller 610 kr. for hastebehandling. Find blanketten HER.


HVAD GØR JEG, HVIS JEG ØNSKER RABAT PÅ FORSIKRINGER HOS RUNA?

Bestilling af privat forsikringer med FAF-rabat, sker direkte hos RUNA. Du kan se mere om RUNAs tilbud, beregne dine rabatter på www.runa.dk

KAN JEG SØGE PENGE I FAF?

Ophavsmænd (fotografer, instruktører, scenografer, klippere og manuskriptforfattere) kan søge om midler til efteruddannelse og studierejser i deres respektive fordelingsudvalg. Klipperne har besluttet, at også tone- og lysfolk kan søge om midler i deres pulje. Alle medlemmer af FAF kan søge om tilskud fra ’den kollektive 1/3 af båndkopimidlerne’. Der er ansøgningsfrist en gang om året d. 1. februar.


HAR FAF SIN EGEN A-KASSE?

Nej, men vi arbejder tæt sammen med FTFa. FTFa er det oplagte valg for udøvende og skabende kunstnere, idet de har oprettet et særligt kunst-team, som kender de særlige forhold, der gør sig gældende for freelancere.  Læs mere:  https://ftfa.dk/


HVORDAN FÅR JEG OVERBLIK OVER MIN PENSION?

Det kan være svært at overskue sine pensionsforhold, men med NEM-ID har du adgang til en samlet oversigt via www.pensinsinfo.dk. Har du PFA som pensionsselskab kan du læse mere på  https://www.pfa.dk/


SKAL JEG MEDDELE DET TIL FAF, HVIS JEG FLYTTER?

Ja. FAF har brug for dine opdaterede oplysninger. Vi beder dig om at sørge for, at vi altid er i besiddelse af din e-mail, dit telefonnummer og din postadresse. Det er vigtigt, at vi kan få kontakt med dig, – både når der skal stemmes om overenskomster, om nye bestyrelsesmedlemmer og når du skal modtage information fra FAF. FAF samarbejder desværre ikke direkte med Folkeregistreret


Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×